Internrevisionen (IR)

Internrevisionen rapporterar direkt till universitetsstyrelsen. Den har till uppgift att granska universitetets styrning och redovisning och ge förslag till förbättringar.

Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet.

Vi hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll, samt ledningsprocesser.

Internrevisionen har till uppdrag att granska och utvärdera om verksamheten bedrivs effektivt, att den ekonomiska redovisningsskyldigheten fullgörs och att lagar och förordningar följs. Vi arbetar på uppdrag av och rapporterar till universitetsstyrelsen.

Vårt mål är att genom våra revisioner komma med förbättringsförslag och rekommendationer som skapar mervärde för universitetet och hjälper Linköpings universitet att lyckas i arbetet mot att nå sina mål.

Revisionsplan

Linköpings universitet upprättar årligen en revisionsplan som antas av universitetsstyrelsen. Internrevisionens revisionsplan består av två delar. Den första delen är en genomgång av revisionsåret som varit. Den andra delen är en plan för revisionsaktiviteter för kommande år.

Revisionsplan 2024

Kontakt

Organisation