De flesta universitetsutbildningar innehåller tillämpade fördjupningsuppgifter. Detta arbete kallas studentuppsats (B, C eller D) eller examensarbete och representerar en specialisering inom det område man valt som fördjupning. Ett bra sätt att komma i kontakt med kompetensen vid LiU är att anlita en student för ett exjobb.

Så här går det till

Arbetet är omfattande och kan innebära 10 till 20 veckors heltidsstudier. Studenten ska omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och utföra någon typ av utrednings-, analys- eller utvecklingsarbete. Den praktiska delen utförs ofta ute i arbetslivet, där studenten får jobba med ett verkligt problem. Studenten väljer själv examensarbete, men måste få detta godkänt av universitetet. Det finns en kvalificerad handledare utsedd och en examinator.

Exjobbet till nytta för dig

Du kan förvänta dig en väl genomarbetad lösning. Som regel brukar resultat och rekommendationer vara väl användbara för dig som uppdragsgivare. Det är viktigt att vara medveten om att studenten inte enbart kan vara inriktad på specifika lösningar. Studentarbeten måste bygga på etablerad kunskap inom området (teori) och ett medvetet tillvägagångssätt (metod). Färdig rapport ska godkännas av en examinator vid universitetet. Syftet med detta är att skapa ett trovärdigt och väl underbyggt resultat, som också är till nytta för dig som uppdragsgivare.

Vad kostar det?

Examensarbetet är oftast en studiemedelsberättigad kurs. Vill du avlöna studenten är det en fråga mellan företaget och den enskilde studenten. Det är brukligt att företaget står för kostnader för examensarbetets genomförande. Det kan till exempel vara kostnader för resor, tester och experiment.

Hur gör jag för att ta hjälp av en student för ett exjobb?

Du behöver formulera ett bra projektförslag som känns lockande för studenten. Uppgiften ska innebära en intellektuell utmaning och knyta an till studierna med en tydlig problemformulering.

Som uppdragsgivare är det du som äger frågeställningen, identifierar problemet och vet vad du vill ha ut av arbetet. Du bestämmer inriktningen, men den slutliga utformningen görs i samråd mellan student och uppdragsgivare. Det finns också en del formella och metodiska krav som behöver stämmas av med universitetet innan arbetet kan godkännas. Att tillsammans forma arbetet gör att frågeställningen kan ringas in på ett effektivt sätt. Lägger du ner tid på detta i början blir uppgiften tydligare, samtidigt får också studenten bättre förutsättningar att nå ett bra resultat.

Den färdiga rapporten omfattas av offentlighetsprincipen. Det förekommer att uppdragsgivare önskar att rapporten behandlas konfidentiellt på grund av att den innehåller känslig information. Du som företagare bör göra detta klart från början och skriftligt ansöka om detta. Det finns tre grundprinciper:

  1. En officiell separat rapport till universitetet, som ibland saknar väsentliga delar. Kompletteras med en innehållsrikare rapport, som inte når alla.
  2. En avidentifierad rapport, där data är förvrängda.
  3. En helt konfidentiell rapport, ifall tredje part kan bli lidande.

Vad ska du ställa upp med på företaget?

Studenten behöver bra förutsättningar för att kunna samla in information och underlag till sitt arbete. Det kan till exempel innebära att medarbetare behöver ställa upp på intervjuer. Det kan också innebära att studenten deltar i möten eller andra aktiviteter samt får tillgång till material som berör genomförandet av examensarbetet. Studenten kan även behöva en egen arbetsplats eller plats för att utföra tester/experiment.

Det är viktigt att det finns en handledare på företaget. Om studenten har en bra handledare ökar möjligheterna både för dig och för studenten att det blir ett bra resultat. Handledarens viktigaste uppgift är att visa intresse för studentens arbete och ställa upp när studenten frågar om hjälp. Det är viktigt att den du utser till handledare själv är intresserad av att vara det. 

Kontakt

Ta del av kunskapen vid LiU

Vi hjälper dig att hitta rätt väg in

Taggar