Saknar du formell behörighet till akademiska studier men anser att du skaffat relevant kunnande på annat sätt? Då kan du få din reella kompetens prövad av Linköpings universitet. 

Vad är reell kompetens?

Bedömning av reell kompetens är ett sätt att validera ditt kunnande om du saknar hela eller delar av den formella behörigheten. En validering innebär att bedöma kunnandet i förhållande till de krav som universitetet och den sökta utbildningen ställer. Du måste därför kunna styrka att du på annat sätt än genom att uppfylla det formella behörighetskravet har tillägnat dig de förkunskaper som är nödvändiga för att kunna tillgodogöra dig högskolestudier.

Dokumenterade erfarenheter från Sverige eller annat land, vilket exempelvis kan vara från arbetsliv (läs mer om intyg från arbetslivet), föreningsliv, internutbildningar eller annan kursverksamhet. Akademiska meriter ska styrkas med kursförteckningar/transcripts samt kursplaner. För vissa länder gäller specifika regler för att styrka studiemeriter. Även dokumentation över annat kunnande, formellt eller informellt, kan laddas upp.

På detta sätt kan behörighetskrav bestående av gymnasiemeriter, akademiska meriter eller annat ersättas med behörighet genom reell kompetens, förvärvat och styrkt på annat sätt.

Hur länge gäller ett beslut om reell kompetens?

Beviljad reell kompetens för grundläggande behörighet gäller tills vidare för all utbildning på LiU, utan tidsbegränsning. För grundläggande behörighet på avancerad nivå samt särskild behörighet gäller beviljad reell kompetens också tills vidare, men bara för den kurs eller program det beviljats för.

 

Ansökan och bedömning om reell kompetens

Hur ansöker jag om reell kompetens?

Att tänka på innan du ansöker om reell kompetens

 • Vill du få din reella kompetens prövad ska du lämna en redogörelse för var och hur du har skaffat den, tillsammans med din ansökan. Vilka behörighetskraven är framgår på respektive kurs- eller programsida på liu.se.
 • Det finns en schablon för grundläggande behörighet på grundnivå som universiteten och högskolorna tagit fram tillsammans. Har du lägst betyg G/E i nedanstående kurser samt arbetslivserfarenhet behöver du inte ansöka om reell kompetens formellt. Uppfyller du inte schablonen helt måste du ansöka om reell kompetens enligt instruktion.
  • Svenska B eller Svenska 3
  • Engelska kurs A eller Engelska 6
  • Matematik kurs A eller Matematik 1a, b eller c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 och 1a2
  • Tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder (styrks genom tjänstgöringsintyg där omfattning måste framgå). Läs mer om intyg om arbetslivserfarenhet på Antagning.se.
  •  

  Observera att: 

 • är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas.
 • kommer din ansökan om reell kompetens in efter sista anmälningsdag, eller är ofullständig, kan universitetet inte garantera att den hinner behandlas inom antagningsperioden. Sista anmälningsdag hittar du sidan Viktiga datum på antagning.se.
 • styrker du inte din ansökan med relevant dokumentation relaterad till de behörighetskrav du saknar, kan vi komma att be dig komplettera, i mån av tid.
 • Antagningsenheten begär inte in kompletteringar till ofullständiga sena ansökningar. Eventuell bedömning görs då bara utifrån de underlag du skickat in.
 • Linköpings universitet använder sig inte av tester eller intervjuer i bedömningen av reell kompetens.
 

Gör högskoleprovet för att få meritvärde

 • Beviljad reell kompetens ger behörighet men inte meritvärde eller förtur till sökt utbildning. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet, så att du får ett meritvärde att konkurrera med i urvalet. Läs mer om högskoleprovet

Så här ansöker du om reell kompetens

Du ansöker om bedömning av reell kompetens i samband med att du anmäler dig till en utbildning. Nedan följer en steg-för-steg-guide:

 1. Gör din anmälan till kurser eller program senast sista anmälningsdag på antagning.se.
 2. Läs informationen om reell kompetens på antagning.se. Där hittar du också anvisningar och blankett för ansökan om prövning av reell kompetens att fylla i. Gäller din ansökan förhandsbesked hoppar du över detta och går direkt vidare till punkt 3.
 3. Beskriv gärna så utförligt du kan i fritext på vilket sätt du skaffat det kunnande som du behöver för att tillgodogöra dig den utbildning du söker, det vill säga din reella kompetens. Överst skriver du dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-postadress samt telefonnummer). Därefter skriver du vilken behörighet du saknar och ansöker om reell kompetens för (exempelvis Naturkunskap B/2) och vilken utbildning du söker/avser söka (exempelvis Sjuksköterskeprogrammet).
 4. Styrk dina uppgifter så långt som möjligt med intyg/dokument. Ingen dokumentation som är relaterad till det du saknar i behörighetskravet kan vara till din nackdel. Observera att alla dokument måste vara vidimerade för att beaktas!
 5. Ladda upp din ansökan och dokumentation på ditt konto på antagning.se. Gäller din ansökan förhandsbesked skickar du den med post direkt till LiU, Linköpings universitet, Antagningsenheten, 581 83 Linköping.
 

Besked om beviljad reell kompetens

Beslut om reell kompetens förmedlas före urval (om du ansökt senast sista ansökningsdag) via e-post till den adress du angett i samband med din ansökan på antagning.se

Hur sker bedömning av reell kompetens?

Reell kompetens för grundläggande behörighet för grundnivå

All bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå görs av Antagningsenheten. Som alternativ till högskoleförberedande gymnasieexamen, slut- eller avgångsbetyg från gymnasium eller meriter från folkhögskola kan bedömningen av grundläggande behörighet göras utifrån andra typer av dokumenterat kunnande inom främst svenska och engelska, men också inom matematik och samhällskunskap.

En avgörande förutsättning för att tillgodogöra sig akademiska studier är vana att använda det svenska och engelska språket. Du kommer att behöva arbeta med abstrakta och teoretiska resonemang både muntligt och skriftligt och måste därför kunna ta del av såväl svensk- som engelskspråkig litteratur samt föreläsningar på de utbildningar du söker till. 
Inom ämnesområdet matematik måste du styrka att du kan tillämpa matematisk kunskap med anknytning till vardagslivet som att formulera, analysera och lösa problem. Du bör även styrka att du kan tolka och kritiskt granska statistiska data. För att styrka reell kompetens i samhällskunskap efterlyser vi dokumentation som påvisar livserfarenhet och allmänbildning.

 

Reell kompetens för grundläggande behörighet på avancerad nivå

Grundläggande behörighet på avancerad nivå avser här akademisk examen om minst 180 hp. Beslut fattas av Antagningsenheten. 

Hur bedöms särskild behörighet?

Bedömningen av särskild behörighet utgår från det faktiska innehållet i den kurs eller program du söker. Det finns därför inga allmänna kriterier framtagna för respektive ämnesområde. Beslut om reell kompetens för särskild behörighet fattas i de flesta fall av Antagningsenheten.

Att överklaga

Beslut om reell kompetens kan överklagas och det gör du via ditt konto på antagning.se Där finns ett formulär som du kan fylla i och som går till de universitet som ditt överklagande avser. 

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om du hittar uppenbara fel i hanteringen av din anmälan, exempelvis misstag i registreringen av betyg, ska du inte överklaga utan i stället omgående kontakta Antagningsenheten vid Linköpings universitet. Läs mer om överklagan på antagning.se.

Frågor om reell kompetens?

Frågor om reell kompetens?

Kontakta i så fall Antagningsenheten på Linköpings universitet via infocenter@liu.se
 

Information om antagning och behörighet