Hur är sociokulturella diskurser kopplade till miljöfrågor? Hur förhåller sig natur och kultur till varandra? Vilka är kopplingarna mellan social och miljömässig rättvisa? I den här kursen får du utforska gränserna mellan miljövetenskap och genusstudier.

Feministisk miljöhumaniora, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Under våra fem veckor tillsammans i den här kursen kommer vi utforska ursprunget och utvecklingen av forskningsfältet miljöhumaniora, för att därefter undersöka vad som egentligen är "feministiskt" med det.

Utforska tvärvetenskapliga, humanistiska perspektiv av miljöfrågor

Kursens syfte är att ge en introduktion till centrala frågor inom det växande området miljöhumaniora och att diskutera dess förhållande till intersektionellt genusvetenskapligt arbete.

Under kursens gång kommer du få utforska begrepp som ekofeminism, posthumanism och postkolonial miljökritik. Eftersom kursen förenar miljöorienterat arbete med traditionella humanistiska discipliner kommer vi använda oss av olika typer av material: från bildkonst och video till blogginlägg och traditionella akademiska källor. Genom kursmaterialet belyser vi ämnen som miljövåld, förkroppsligande, miljörättvisa, biologisk mångfald, konsumtion och hållbarhet, miljökonst och ekologisk sorg.

I slutet av kursen bör du kunna:

  • Definiera grundläggande termer och begrepp förknippade med miljöhumaniora
  • Förklara hur fältet interagerar med genusvetenskapliga perspektiv
  • Observera, analysera och tolka detaljer i texter för att  kommunicera välgrundade slutsatser både skriftligt och muntligt.

Skapa en grund inom miljöhumaniora

Denna kurs riktar sig till dig som önskar utforska miljöfrågor ur ett feministiskt och genusvetenskapligt perspektiv. Den passar dig som vill bygga en grund inom ämnet, oavsett om det är för vidare studier, forskning eller karriär.

En interaktiv distanskurs

Undervisningen sker på engelska och på distans. Den omfattar inspelade föreläsningar, interaktiva online-seminarier och grupparbeten. Självstudier kommer också att vara en viktig del av kursen.

Läsa på distans

En unik examen