Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer - ämneslärare, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer - ämneslärare, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer - ämneslärare, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till dig som arbetar i skolan eller vill arbeta i skolan.

I kursen behandlas olika kunskapsfilosofiska traditioner (idealism, rationalism, pragmatism). Ur ett historiskt och ett samtida perspektiv behandlas frågor om hur kunskap väljs ut för lärande. Olika teorier om lärande (behaviorism, kognitivism, konstruktivism, socialkognitivism) studeras i relation till historiska och samtida undervisningstraditioner. I kursen jämförs och resoneras även kring hur olika ämnestraditioner utvecklar skilda kunskapssyner och syner på lärande. Likaså diskuteras synen på kunskap och lärande i relation till barn, ungdomars och vuxnas lärande och kunskapsutveckling. I kursen diskuteras även förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade distansstudier, dels som campusförlagd utbildning. 

Läsa på distans

En unik examen