Utbildningen vänder sig till dig som har goda och relevanta ämneskunskaper och vill bli ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart

VT 2024 / Helfart / Linköping

Kommer inte att öppna för sen anmälan

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Kommer inte att öppna för sen anmälan

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart

VT 2025 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan
Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen ger dig möjlighet att bygga på tidigare högskolestudier i ett eller fler ämnen till en ämneslärarexamen. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning 30 hp. Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

På höstterminen startar halvfartsutbildningen där du studerar på deltid under sex terminer med ca en campusförlagd träff i månaden (en till två dagar) i Linköping. På vårterminen startar helfartsutbildningen där du studerar på heltid under tre terminer med ca två campusförlagda träffar i månaden (en till två dagar) i Linköping. Övriga studier sker på distans med hjälp av lärplattformen Lisam.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du om skola, kunskap och lärande, undervisningen, eleven och läraren.  Ämnesdidaktik, grupprocesser och konflikthantering, bedömning och betygsättning, specialpedagogik och skolutveckling är andra viktiga områden du får fördjupa dig i.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär sammanlagt 20 veckors praktik där du har möjlighet att utveckla ditt lärarkunnande på en skola tillsammans med en handledare. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan. VFU-perioderna omfattar 10 veckor på halvtid. Arbetar du redan som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen ske på din egen skola. I annat fall förläggs den i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Med en ämneslärarexamen för årskurs 7-9 blir du behörig att undervisa i årskurs 4-9. I praktisk-estetiska ämnen t ex slöjd blir du även behörig i årskurs 1-3. Om du har 90 hp i ett ämne kan du också få extra behörighet i gymnasieskolan (i svenska, samhällskunskap och musik krävs dock 120 hp för behörighet i gymnasieskolan). Det går att bygga ut sin behörighet efter examen genom att studera relevanta ämnen. De är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation och som utfärdar extra behörighet.

Aktuella ämnen och särskilda behörighetskrav

Biologi – kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet t ex cellbiologi, zoologi, ekologi, miljövård, botanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Idrott och hälsa - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet idrott och hälsa där rörelse- och träningslära, humanbiologi, hälsa, friluftsliv och säkerhet ska ingå.

Kemi - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet t ex oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av fysikkurser för att täcka in fysikens huvudområden inklusive mekanik, elektromagnetism, vågfysik, värmelära, och modern fysik.

Geografi - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet och som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Matematik - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet inklusive matematisk analys eller motsvarande.

Modersmål arabiska eller persiska – kurser om 90 hp med minst 30 hp i den sökandes modersmål samt övriga högskolepoäng i modersmålet alternativt modersmålsdidaktik.

Religionskunskap - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet inklusive världsreligionerna eller motsvarande. 

Samhällskunskap - kurser om sammanlagt 90 hp med minst 30 hp i statsvetenskap och minst 15 hp i nationalekonomi samt ytterligare 45 hp i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi, media- och kommunikationsvetenskap, utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.

Svenska - kurser om sammanlagt 90 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk med minst 30 hp i vardera ämne

Svenska som andraspråk – kurser om om 90/60/45 hp i ämnet.

Teknik - kurser om 90/60/45 hp i tekniska ämnen med relevans för undervisningsämnet t ex en ingenjörsexamen.

Textilslöjd/Trä- och metallslöjd - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet.

Engelska/Spanska/Franska/Tyska - kurser om 90/60/45 hp inklusive språkstudier och språkvetenskap, litteratur- och kulturstudier och kontrastiva moment i det aktuella språket. 

I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne eller aktuell ämneskombination anges. 

Det här läser du

Karriär och framtid

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du behörig att arbeta som lärare i skolan, men du kan även arbeta som pedagog eller utbildare i organisationer, på myndigheter och företag.

Andra KPU-utbildningar

Läsa på distans