Speciallärare, 90 hp

Speciallärarprogrammet förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter med undervisning, utvärdering, utredning och utveckling. Utbildningen sker på halvfart och distans med en träff i månaden, två till tre dagar, i Linköping. Programmet ges som uppdragsutbildning inom Lärarlyftet. 

Du som ska gå speciallärarprogrammet via uppdragsutbildning inom lärarlyftet ska söka via antagning.se

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2022, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2022, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2022, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2023, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2023, Halvfart, Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2023, Halvfart, Linköping

Vid ansökan väljer du en specialisering:

 • Språk-, skriv- och läsutveckling/svenska
 • Matematikutveckling/matematik
 • Utvecklingsstörning

Under utbildningen utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att problematisera och kritiskt granska både erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap. Beroende på din specialisering har du som Speciallärare ansvar för undervisning med fokus på elevers skriftspråkliga och matematiska färdigheter eller för undervisning för elever med utvecklingsstörning. Utbildningen innebär såväl akademiska som fältanknutna studier. Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola eller inom vuxenutbildning.

Vid Linköpings universitet bedrivs forskning med stor relevans för det specialpedagogiska kunskapsområdet. Aktuella forskningsområden är bland annat forskning om läsning, skrivning och läs- och skrivsvårigheter, matematisk utveckling och lärande, processer i undervisningsgrupper, värdegrundsfrågor, normalitet och avvikelser, didaktisk forskning med inriktning mot specialundervisning samt ledarskap i skolan. Studierna utgår från ett studentcentrerat arbetssätt med verklighetsanknutna komplexa situationer som utgångspunkt för lärandet.

Studenternas egna initiativ och ansvar för lärandet poängteras och lärprocessen sker både individuellt och i grupp. Verklighetens komplexitet speglas således i både studieuppgifter och examinationsuppgifter. I uppgifterna ingår att studera och bearbeta olika uppgifter såväl i grupp som enskilt.

Programmets innehåll

Programmet är uppdelat i tre block på vardera 30 hp.

 • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska området.
 • Det andra blocket fokuserar på elevers grundläggande färdigheter i svenska, matematik eller elever med utvecklingsstörning.
 • Det tredje blocket innehåller en metodkurs och avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp.

Vill du veta mer om de olika blocken och vilka kurser de innehåller, se utbildnings- och programplan nedan.

På Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

Campusdagar

För dig som är antagen HT21:

 • Specialpedagogik, kunskapsområde och forskningsfält, 948A01 och 948AL1
  23-25 augusti, 11-12 oktober, 22-23 november 2021 och 17 januari 2022
 • Specialpedagogisk verksamhet, 948A02 och 948AL2
  18 januari, 7-8 februari, 7-8 mars, 11-12 april och 9-10 maj 2022

Utbildnings- och programplan Visa/dölj innehåll

Uppdragsutbildning och lärarlyftet Visa/dölj innehåll

Läsa på distans Visa/dölj innehåll