Det här projektet syftar till att undersöka biogasutveckling ur ett användarperspektiv i en regional kontext. Hinder och drivkrafter studeras, liksom hur biogaslösningar påverkas av sin specifika socioekonomiska och politiska kontext och av institutionella villkor.

För att nå en ökad förståelse för biogasens roll för en framtida hållbar utveckling krävs ett systemperspektiv i vilket såväl tillförsel som användare studeras. Medan utmaningar kring produktion och tillförsel haft stort fokus i sådana systemanalyser, har perspektiv på användare och användares roll för biogasens utveckling saknats. Projektet syftar till att undersöka användare och framtidsvisioner kring biogas ur ett regionalt perspektiv. Genom detta ska projektet bidra till att öka kunskapen om biogasens roll för en regional hållbar utveckling i ett framtidsperspektiv. I projektet studeras aktörer från såväl tillförsel- som användarsidan i svenska regioner.

Forskningsfrågor som ska besvaras är:

  • Vilka hinder och möjligheter ser aktörer från användar- och tillförselsidan kring biogasens roll för den framtida hållbara regionen?
  • Hur påverkar institutionella villkor användningen och utvecklingen av biogas i ett regionalt perspektiv – och vilka möjligheter har aktörer att påverka användningen regionalt?

I projektet genomförs 3-4 fallstudier där intervjuer och dokumentstudier används för datainsamling. Genom att även använda workshops där centrala aktörer från de studerade regionerna deltar, vill vi dels öppna upp för dialog kring problemställningar och dels i senare skeden diskutera tillsammans med aktörer om resultat och lärdomar från studien.


Projektet är en del av Biogas Research Center

Kontakt

Relaterad forskning