Fotografi av Harald Rohracher

Harald Rohracher

Professor

Klimatförändringar, förbrukning av resurser, användning av förnybar energi – många stora utmaningar är sammanlänkade med vårt sätt att bygga infrastrukturer. Jag intresserar mig för försök att styra infrastrukturell förändring i städer och regioner.

Forskning om sociotekniska förändringar

En omställning mot ett mer hållbart energi och transportsystem betraktas i vår samtid som en av de stora samhällsutmaningarna. I min forskning undersöker jag med ett sociotekniskt perspektiv möjligheterna och begränsningarna att forma sådana övergångsprocesser.

Klimatförändringar, hälsosystemens framtid och globala, ekonomiska skillnader hör till dagens mest krävande utmaningar. Frågorna är djupt sammanhängande med vår (in)kapacitet att förändra rådande infrastrukturer och sociotekniska system och reglera socioteknisk förändring. Infrastrukturer är omstridda politiska terränger: de formar sätten vi kommunicerar på, hur vi rör oss och riktar oss i våra vardagsliv. De är sammanvävda med politiska och ekonomiska maktrelationer och de skapar särskild inkludering och exkludering.

I min forskning intresserar jag mig för infrastrukturell förändring särskilt inom området energisystem – införandet av förnybar energiteknologi, hållbarhets- och energieffektiva byggnader samt transformation av elnät. Ett särskilt fokus i mitt arbete ligger på städer som specifik kontext för socioteknisk förändring och på den ökande integrationen av informations- och kommunikationsteknologier i infrastrukturer, en utveckling som ofta får etiketten ”smart” – smarta nät, smarta städer, smarta hem.

Jag undersöker förändring och transformation av energisystem och infrastrukturer som sociomateriell praktik. Ett särskilt intresse har jag för hur aktörer som användare, hushåll och civila samhällsorganisationer påverkar sociotekniska förändringar, men också för hur de kopplas samman på särskilda sätt genom olika styrningsstrategier.

Frågor i den här kontexten är:

  • Hur förändras sociala relationer och maktstrukturer av hur vi hanterar klimatförändringar och hållbarhetsutmaningar?
  • Hur uppkommer nya sociotekniska system och blir institutionaliserade medan andra blir instabila?
  • Hur försöker vi att forma transformativ förändring av infrastrukturella system och hur lyckade är dessa strategier?

Läs mer om min forskning i nästa stycke.

 

Publikationer

2024

Anna J. Wieczorek, Harald Rohracher, Dierk Bauknecht, Klaus Kubeczko, Simon Bolwig, Pieter Valkering, Regine Belhomme, Simone Maggiore (2024) Citizen-led decentralised energy futures: Emerging rationales of energy system organisation Energy Research & Social Science, Vol. 113, Artikel 103557 Vidare till DOI
Mosen Farhangi, Harald Rohracher, Dick Magnusson (2024) More than wires and screens: Assumptions about agency of devices in smart energy projects Energy Research & Social Science, Vol. 114, s. 103592-103592, Artikel 103592 Vidare till DOI
Harald Rohracher, Michael Ornetzeder (2024) Navigating missions: experiences from a long-term R&I programme to transform the building sector in Austria Science and Public Policy, Vol. 51, s. 67-79 Vidare till DOI

2023

Dick Magnusson, Marcus Mohall, Harald Rohracher, Kristina Trygg (2023) Vallastaden: Lärdomar från ett unikt stadsutvecklingsprojekt PLAN, tidskriften för samhällsplanering, Vol. 4, s. 22-25
Fredrik Envall, Daniel Andersson, Harald Rohracher (2023) Att energigemenskapa: Energigemenskaper som arena för klimatomställningens praktiker och politik Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 299-325 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Elbil laddas

Planering före en hållbar energiomställning

Syftet med projektet är att i samarbete med regionala och kommunala aktörer, utveckla instrument och verktyg som ger urbana och regionala planerare förutsättningar att ha en mer aktiv roll för att skapa en hållbar energiomställning.

Laddning av elbil.

Hushåll som infrastrukturknutpunkter

Hållbara energisystem blir allt mer integrerade på lokal nivå. Det här projektet fokuserar på integrationen av energisystem från ett användarperspektiv.

Elbilsparkering

Innovation för urban omställning

Syftet med forskningsprogrammet Swedish Transformative Innovation Policy Platform (STIPP) är att förbättra vår förståelse för frågor och förändringsprocesser kopplade till utmaningsdriven innovation.

Uthålligt byggande och planering från ett sociotekniskt perspektiv

Syftet med projektet är att bjuda in en grupp excellenta internationella gästforskare inom området uthålliga byggnader till Sverige för att ytterligare stärka och öka den internationella synligheten i den tvärvetenskapliga, sociotekniska forskning om byggande och planering som bedrivs vid Tema teknik och social förändring (Tema T), Linköpings universitet.

Strategier för att göra byggnadsbeståndet mer hållbart kan inte bli effektiva utan att byggnaderna ses i sin vidare sociokulturella kontext och utan att beakta det ömsesidiga beroendet mellan nya byggteknologier och sociala praktiker i den vardagliga användningen; betydelsen av institutioner som byggregler och byggindustrins struktur och dess bredare sociokulturella sammanhang; liksom samverkan, intressen och förväntningar hos olika aktörer som arkitekter, kommuner eller byggföretag.

Nod för internationella samarbeten

Ett flertal forskningsprojekt på Tema T har en sådan ansats och arbetar med frågor om kunskapsproduktion och kunskapsförmedling i energieffektiv renovering, deltagande i utvecklingsprocesser av uthålliga stadsdelar, planering för uthållig infrastruktur och organiseringen av lärprocesser mellan arkitekter, fastighetsägare och andra nyckelaktörer i lågenergibyggnader. Gästforskarna kommer också att underlätta forskningsområdets konsolidering, stärka dess position i Sverige och bidra till att åstadkomma ett excellenscentrum, en nod för fortsatta internationella samarbeten och nätverksbyggen.

Gästforskare

CV

Ladda ner

Handledning

Relaterat innehåll