Studie visar att empagliflozinbehandling skulle minska dödligheten och vårdutnyttjandet hos patienter med diabetes typ 2 med kardiovaskulär sjukdom och härigenom ses som kostnadseffektiv. Studien är gjord vid CMT, Linköpings universitet och publicerad i tidskriften Diabetes Therapy.

Bild på händer.Bild på händer.

Kardiovaskulär sjukdom (CVD) drabbar cirka 30% av patienterna med diabetes mellitus typ 2 (T2D) och leder till ökad sjuklighet, minskad överlevnad och ökat vårdutnyttjande. Syftet med denna studie var att uppskatta effekten av att behandla dessa patienter med natrium-glukos cotransporter 2 (SGLT2) -hämmaren empagliflozin på överlevnad och sjukvårdskostnader.

Metoder
Faktisk överlevnads- och vårdanvändningsdata från en 5-årig retrospektiv kohortstudie på patienter med T2D och CVD i Östergötland användes som utgångspunkt. Faktiska data justerades i enlighet med riskminskningar för dödlighet och kardiovaskulära händelser relaterade till empagliflozinbehandling som rapporterats i EMPA-REG OUTCOME-studien*.

Resultat

Att tillämpa riskminskningarna relaterade till empagliflozinbehandling på kohorten av patienter med T2D och CVD i Östergötland resulterade i en ökning av 5 års överlevnad på 96 dagar per patient och minskade kostnader för hälso- och sjukvård och andra läkemedel än empagliflozin. Inklusive kostnaderna för empagliflozin ledde behandlingen till en ökad nettokostnad per patient på cirka 18 000 SEK över 5 år.

Slutsats
Ett brett införande av behandling med empagliflozin skulle minska dödligheten och vårdutnyttjandet i patientgruppen. Behandlingsstrategin bör betraktas som kostnadseffektiv, vilket stöder ett brett införande av empagliflozin för patienter med T2D och etablerad CVD, i linje med nuvarande nationella och internationella riktlinjer.

Författare till artikeln
Lars Bernfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wiréhn, Ulf Rosenqvist, Staffan Gustavsson, Kristina Karlsdotter och Lars-Åke Levin.

Länk till studien
http://link.springer.com/article/10.1007/s13300-020-00937-4


*EMPA REG Outcome:
Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-28.


Forskningsverksamhet