Den som uppfyller särskilda krav på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kan ansöka om att bli antagen som docent vid Linköpings universitet.

Docent är en akademisk utnämning som, utöver doktorsexamen, kräver dokumenterad självständig forskning, dokumenterad erfarenhet från undervisning på olika nivåer, samt handledning av studerande på forskarnivå. Forskningen ska uppvisa både bredd och djup samt vara publicerad i erkända tidskrifter och/eller konferenser enligt ämnets publiceringstraditioner.

Docenttiteln utgör framför allt ett erkännande av hög vetenskaplig kompetens och som sådan ett steg i den akademiska karriären. Att vara docent är även en förutsättning för att kunna åta sig vissa uppdrag och ett krav för vidare befordran enligt universitetets anställningsordning.

Den som ansöker om att antas som docent ska i normalfallet inneha anställning vid Linköpings universitet (LiU). Det är möjligt för fakulteterna att pröva ansökningar från personer som inte innehar anställning vid LiU. I sådana fall är en förutsättning att den sökande har ett samarbete med och kan bidra till någon av fakulteternas forskningsmiljöer.

Fakultetsspecifik information