Följ de här stegen för att ansöka om att bli antagen som docent vid Tekniska fakulteten. Du måste uppfylla våra krav och dessutom ha stöd av ämnesföreträdaren/den vetenskapliga chefen.

Villkor

Om du uppfyller de särskilda kraven på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kan du ansöka om att bli antagen som docent vid Tekniska fakulteten. Krav för antagning framgår av dokumentet Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan (pdf).

Du ska också ha slutfört kursen Handledning av forskarstuderande med den fakultetsspecifika delen före ansökan. Om forskarhandledarutbildningen genomgåtts vid annat lärosäte görs en motsvarandebedömning av Didacticum, som är LiU:s pedagogiska centrum. Vår fakultetsspecifika del ska, även om motsvarandebedömningen faller väl ut, ändå genomföras hos oss.

Beslut om antagning fattas av Anställningsnämnden vid Tekniska fakulteten efter att ansökan beretts av den docentnämnd som utsetts, en nämnd för varje ansökan. I docentnämnden ingår tre ledamöter: en permanent ordförande samt två ledamöter som utses för varje enskilt ärende. Förslagsställaren (ämnesföreträdare eller motsvarande) är adjungerad till nämnden.

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen som docent genom att fylla i detta ansökningsformulär och ladda upp de bilagor du vill åberopa. Var observant på att de uppgifter du lämnar i din ansökan uppfyller de kriterier som krävs för att antas som docent.

Vi behöver din ansökan senast två veckor före anställningsnämndens kommande möte. Detta för att hinna gå igenom den, eventuellt be om kompletteringar och ta med ansökan i utskicket av handlingar till nämndens ledamöter inför mötet. Uppgifter om anställningsnämndens möten finns tillgängliga för anställda vid LiU här. Övriga kan kontakta Anställningsnämndens koordinatorer – se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Ämnesområde

I ansökningsbrevet anges ämnesområde för docenturen. Ämnesområdet är normalt ett av de forskarutbildningsämnen som finns vid Tekniska fakulteten. Om du är osäker bör du diskutera frågan med ämnesföreträdaren/den vetenskapliga chefen innan du ansöker.

Ämnesföreträdarens/den vetenskapliga chefens yttrande

Yttrandet som ämnesföreträdaren/den vetenskapliga chefen skriver ska innehålla dennas bedömning av din vetenskapliga och pedagogiska skicklighet enligt precisering i policydokumentet. Ämnesföreträdaren lämnar också förslag på sakkunnig. Den sakkunniga, som hämtas utanför Linköpings universitet, ska vara vidtalad och sakna jäv. Den sakkunniga ska i normalfallet inneha en anställning som professor vid annat lärosäte.

Bilagor

Vad som ska ingå i ansökan framgår av ansökningsformuläret. Tänk särskilt på att bifoga:

  • Yttrande från ämnesansvarig (eller motsvarande) inklusive sakkunnigförslag
  • Bevis om doktorsexamen
  • Beskrivning av egen forskningsprofil och planerad forskningsverksamhet
  • Publikationslista. Markera de arbeten som tillkommit som resultat av doktorsavhandlingen
  • Förteckning över de högst tio vetenskapliga publikationer som du betraktar som de mest meriterande för docentansökan. Om artikeln är samproducerad, beskriv det egna bidraget till forskningsidé, genomförande/datainsamling, analys samt artikelskrivande
  • Artiklarna från föregående punkt i pdf-format
  • Intyg över avklarad högskolepedagogisk utbildning (särskilt forskarhandledningskurs med fakultetsspecifik del)
  • Beskrivning av egen pedagogisk verksamhet och pedagogisk reflektion
  • Dokumentation över forskarhandledarskap. Be forskningskoordinator eller forskarstudierektor att skriva ett intyg alternativt göra ett Ladok-utdrag
  • Kursutvärderingar, om sådana finns

I fall då meriteringen härrör från verksamhet utanför Linköpings universitet kan extra dokumentation begäras in.

Sakkunniggranskning

När ansökan inkommit tar Anställningsnämnden ställning till den. Om nämnden beslutar att låta ärendet gå vidare till sakkunniggranskning utses dels en docentnämnd och dels en sakkunnig för ärendet.

Den sakkunniga erhåller dina ansökningshandlingar samt Riktlinjerna för antagning av docent vid Tekniska fakulteten. Sakkunnigbedömningen bör inkomma inom sex veckor. Yttrandet ska vara så utformat att det ger docentnämnden möjlighet att bedöma om du uppfyller villkoren för att bli antagen som docent.

Docentföreläsning

När den sakkunnigas yttrande inkommit, sammanträder docentnämnden och gör en preliminär bedömning av dig. Om bedömningen utfaller positivt, fastställer nämnden tid och plats för ett lärarprov (docentföreläsning). Du informeras om tilltänkt typ av målgrupp och önskad form för föreläsningen.

Senast tio dagar före föreläsningen måste du skicka in uppgifter om titel, sammanfattning och lokal för föreläsningen till Tekniska fakultetens kansli. Kansliet förmedlar informationen om lärarprovet till fakultetskollegiet och till LiU:s kalendarium. Ämnesföreträdaren/förslagsställaren ansvarar för att information om föreläsningen sprids till den egna institutionen.

Slutligt beslut i Anställningsnämnden

Efter föreläsningen sammanträder docentnämnden och bedömer om lärarprovet kan godkännas samt tar ställning till din ansökan. Protokollet från detta sammanträde skickas med övriga handlingar i ärendet till Anställningsnämnden som därefter fattar det slutliga beslutet. Vid ett positivt beslut erhåller du ett docentbevis efter mötet. Varje år hålls också en ceremoni där Tekniska fakultetens dekan överräcker docentdiplom till dig och alla andra nya docenter.

Kontaktpersoner

Anställningsnämnden