Följ de här stegen för att ansöka om att bli antagen som docent vid Utbildningsvetenskap på LiU. Du måste uppfylla våra krav och dessutom ha stöd av ämnesföreträdande professor och prefekt.

Den som vill bli antagen som docent ska normalt vara anställd som lärare vid en institution med verksamhet inom området Utbildningsvetenskap. Om särskilda skäl finns är det även möjligt att pröva ansökan från personer som inte innehar anställning inom ramen för områdets verksamhet.

I första hand ska ämnet för en ansökan om docentur vara ett vid området inrättat forskarutbildningsämne. I undantagsfall kan även området anta en docent i annat ämne. I sådana fall beslutar Styrelsen för utbildningsvetenskap om sökanden ska ges möjlighet att prövas som docent vid området Utbildningsvetenskap.

Villkor

Om du uppfyller de särskilda kraven på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kan du ansöka om att bli antagen som docent vid Utbildningsvetenskap. Krav för antagning framgår av dokumentet Riktlinjer för antagning av docent vid Utbildningsvetenskap.

Ansökan

Ansökan om att bli antagen som docent inom Utbildningsvetenskap vid LiU sker hos Forskarutbildnings- och docentnämnden vid Utbildningsvetenskap.

Av ansökan ska tydligt framgå inom vilket ämne sökande önskar bli antagen som docent, en personlig motivering till ansökan och en beskrivning av den sökandes sammantagna meritering enligt bilaga. Till ansökan ska bifogas ett yttrande från institutionen som motiverar nyttan för forskningen och utbildningen av att den sökande antas som docent. Intyget bör även innefatta en bedömning av den pedagogiska meriteringen. Intyget undertecknas av ämnesföreträdande professor och prefekt. Ansökan, tillsammans med för ansökan utvalda publikationer och institutionens yttrande ska registreras via nedanstående formulär.

Ansökningsformulär (svenska)

Application form (english)

Läs vidare i Riktlinjer för antagning av docent vid Utbildningsvetenskap, för vad som ska ingå i ansökan.

Sakkunniggranskning

När ansökan inkommit tar Forskarutbildnings- och docentnämnden ställning till den. Om nämnden beslutar att låta ärendet gå vidare till sakkunniggranskning utses en sakkunnig för ärendet.

Den sakkunniga erhåller dina ansökningshandlingar. Sakkunnigbedömningen ska ske skriftligen utifrån Utbildningsvetenskaps kriterier för docentur.  

Slutligt beslut

Beslut om antagning fattas av Forskarutbildnings- och docentnämnden inom Utbildningsvetenskap.

Kontakt

Utbildningsvetenskap