Följ de här stegen för att ansöka om att bli antagen som docent vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Ordet docent härrör från latinets docere, vilket betyder undervisa, utbilda. En docent ska ha uppnått en tillräcklig dokumenterad vetenskaplig skicklighet och ämneskunskap för att vara självständig inom sitt ämne. En docent antas om det är till nytta för forskning och utbildning vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet (LiU). Ingen lön utgår för uppdraget.

En docent ska självständigt kunna tillägna sig vetenskapligt baserad kunskap och förmedla denna till andra. Därför ställs höga krav på både vetenskaplig och pedagogisk kompetens.

Villkor

Om du uppfyller de särskilda kraven på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kan du ansöka om att bli antagen som docent vid Medicinska fakulteten. Krav för antagning framgår av dokumentet Riktlinjer för att erhålla docentur vid Medicinska fakulteten (pdf) gällande till 2023-12-31. Från 2024-01-01 gäller följande Riktlinjer för att erhålla docentur vid Medicinska fakulteten (pdf).

Ansökan

Blankett ansökan till docentur (pdf)
Appendix A - instruktion för ansökan (pdf)
CV-mall (Digitalt formulär)

Ifylld och signerad ansökan samt bilagor 1-13 i pdf-format skickas med e-post till:
Ewa Westny, ewa.westny@liu.se

Alternativt med post enligt nedan:
Anställningsnämnden, Ewa Westny, Medicinska fakultetens kansli,
Linköpings universitet, 581 83 LINKÖPING.

Bilagor 1-12 inlämnas i ett exemplar. Utskrivna publikationer, bilaga 13, inlämnas i tre färdigsorterade och numrerade exemplar.

Handläggning

Ansökan om att antas som docent måste vara anställningsnämnden tillhanda senast två veckor innan sammanträdesdatum, i annat fall tas ansökan upp på nästkommande möte. Vid första tillfället ansökan tas upp utses interna sakkunniga för vidare handläggning. Extern sakkunnig utses i samråd med ämnesföreträdaren. I de fall meriteringen ej är tillräcklig kommer ärendet att avslås.

Sammanträdestider våren 2024

 • Onsdag 31 januari
 • Onsdag 28 februari
 • Onsdag 27 mars
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 22 maj
 • Torsdag 13 juni

Internt

För dig som arbetar vid Linköpings universitet hittar du också information på intranätet Liunet (kräver LiU-id).

Pedagogisk reflektion/analys

Den pedagogiska reflektionen/analysen har syftet att utveckla undervisningen inom docenturämnet (eller närliggande) på någon av fakultetens utbildningsnivåer (grund-, avancerad eller forskarnivå) eller specialistutbildningsnivå (t ex SK-kurser). Den kan till exempel behandla utveckling av studentaktiva undervisningsformer, katedrala undervisningsmoment, klinisk praktik/handledning, laborationer, eller utveckling av examinationsformer eller utvärderingar.

Den pedagogiska reflektionen/analysen bör omfatta ca 1000-1500 ord, plus referenser och ska vara förankrade i aktuell vetenskap. Examinationsuppgift från
högskolepedagogisk kurs räknas inte.

 • Reflektionen/analysen ska koppas till en frågeställning som rör lärande och utbildning, inom den sökandes ämnesområde eller med annan inriktning med
  relevans för medicinska fakulteten.
 • Bakgrunden till frågeställningen ska beskrivas och analyseras.
 • Bearbetningen av frågeställningen kan grundas på t.ex. empiriska data, egna undervisningserfarenheter, analys av kursplaner eller andra styrdokument,
  systematisk litteraturgenomgång, pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Resultaten diskuteras utifrån vetenskaplig pedagogisk litteratur.
 • Implikationer för utbildning inom ämnesområdet.
 • Kriterier för godkänd rapport
  • Författaren definierar relevant frågeställning, förklarar bakgrund till arbetet och sätter in frågeställningar i ett adekvat sammanhang
  • Författaren uppvisar kunskap och förståelse inom valt område, både ämnesmässigt och pedagogiskt
  • Genomförande och analys är tydligt beskrivet
  • Författaren sammanfattar resultaten väl, samt diskuterar och
   värderar pedagogiska implikationer av arbetet

Arbetsgången:

Preliminär titel samt en mycket kort beskrivning av den planerade reflektionen/analysen samt namnen på de resurspersoner som kontaktats bifogas ansökan. 

Det går bra att arbeta med reflektionen/analysen parallellt som sakkunniggranskning pågår.

Ansökan om antagning som docent tas upp för beslut först efter att reflektionen/analysen är godkänd.

 

Resurstillfällen inför pedagogisk reflektion

Det finns sex tillfällen under våren 2024 för att träffa resurspersonerna. Det räcker att vara med vid ett tillfälle.

Våren 2024:

 • Onsdagen den 17 januari kl 15.00 – 16.00
 • Onsdagen den 14 februari kl 15.00 -16.00
 • Onsdagen den 13 mars kl 15.00 – 16.00
 • Onsdagen den 10 april kl 15.00 -16.00
 • Onsdagen den 15 maj kl 15.00 -16.00
 • Onsdagen den 12 juni kl 15.00 – 16.00

Anmälan sker till Ewa Westny, ewa.westny@liu.se, senast två veckor innan. Ange vilken tid du vill närvara. Mötet sker digitalt via Zoom.

Pedagogiska reflektioner

Den pedagogiska reflektionen har syftet att utveckla undervisningen inom docenturämnet på någon av fakultetens utbildningsnivåer eller specialistutbildningsnivå.


Pedagogiska reflektioner

Publiceringslandskapet

Ämnesföreträdare