Följ de här stegen för att ansöka om att bli antagen som docent vid Filosofiska fakulteten vid LiU. Du måste uppfylla våra krav och dessutom ha stöd av ämnesföreträdande professor och prefekt.

Den som ansöker om att antas som docent ska i normalfallet inneha anställning som lärare vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet (LiU). Om det finns särskilda skäl är det möjligt för fakulteten att pröva ansökningar från personer som inte innehar läraranställning vid LiU.

Villkor 

Om du uppfyller de särskilda kraven på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kan du ansöka om att bli antagen som docent vid Filosofiska fakulteten. Krav för antagning framgår av dokumentet Riktlinjer för antagning av docent vid Filosofiska fakulteten.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i ett ansökningsformulär via länken nedan.

Länk till ansökan

Tryckta monografier (publikationer i bokformat) skickas till koordinatorn, ange vilket ärende det gäller. Senast tio arbetsdagar före nästa sammanträde ska komplett ansökan ha inkommit för att ärendet med säkerhet ska kunna behandlas på sammanträdet. Se anställningsnämndens aktuella sammanträdestider här: https://liu.se/organisation/liu/filfak/namnder-vid-filosofiska-fakulteten

För att ansökan ska kunna behandlas ska du, vid ansökningstillfället, inkludera intyg från institutionen samt ett förslag på sakkunnig/a (se riktlinjer sid 3-4).

För information om ansökan och dess utformning, se riktlinjerna.

För information om hur du bör dokumentera din pedagogiska meritering vänligen se dokumentet Vägledning vid dokumentation av pedagogiska meriter.

Handläggning av docentärenden vid Filosofiska fakulteten

Efter att fakulteten har mottagit en ansökan om antagning som docent sker en genomgång av ansökningshandlingarna av koordinatorn för anställningsnämnden. Vid eventuellt behov av komplettering återkopplar aktuell koordinator till dig som sökande med information om vilka delar som bör ses över. När ansökan är komplett tas den upp till behandling på anställningsnämndens kommande möte. Nämnden gör en meritprövning och beslutar om ansökan kan skickas för granskning till sakkunnig/a. Beslut meddelas den sökande, HR-partner samt prefekt vid berörd institution.

Sakkunniggranskningen tar i normalfallet en månad från det att sakkunnig fått uppdraget av nämnden och till dess att bedömningen inkommit. Efter att sakkunnigbedömning har inkommit tas ärendet upp vid ett av nämndens sammanträden återigen och nämnden fattar beslut om antagning av docent. Beslut meddelas berörda, inkl. sakkunnig och ett docentbevis skickas till den sökande.

I det fall sakkunnigs bedömning är att den sökande inte har uppnått docentkompetens kommer den sökande att ges möjlighet att återta sin ansökan. I annat fall avslås den.