Mot en teori om energiledning genom kontrasterande fallstudier från sjöfarten och tillverkande industri

Forskningsprojektet syftar till att analysera hur energiledning bedrivs i svenska tillverkande industriföretag och i sjöfartsindustrin, samt hur detta arbete kan utvecklas för att bidra till industrins omställning mot hållbara energisystem och långsiktig konkurrenskraft.

Forskarskola Energisystem, forskningsprojekt om energiledning

Sverige var ett av de första länderna i världen att införa ett standardiserat energiledningssystem.

Strategiskt arbete mot ökad energi- och resurseffektivitet är central för svensk industri på en global marknad med knappare resurser. Det är också av central betydelse för att industrin ska vara långsiktigt konkurrenskraftig, särskilt i branscher där energikostnader är en stor del av operativa kostnader, såsom i energiintensiv tillverknings och processindustrin eller i sjöfarten.

Projektet ämnar genomföra två parallella serier med tvärvetenskapliga fallstudier om energiledningens praktik i organisationer från sjöfarts- och tillverkningsindustrin. Materialet från dessa kontrasterande fall kommer sedan integreras och läggas till grund för en gemensam vetenskaplig diskussion om standardisering av energiledning, och möjligheter till förbättrad styrning av sjöfartens och tillverkningsindustrins energianvändning.

Projektet leder således till helt ny vetenskaplig kunskap kring ämnet, som nationellt och internationellt varit ytterst sparsamt beforskat. På det sättet leder projektet till att svensk forskning får en ledande roll i den internationella kunskapsutvecklingen inom området.

Slutmålen i projektet är följande:

  1. Ny teoribildning och vetenskaplig kunskap avseende modeller för att förstå energieffektivisering inom svensk tillverkningsindustrin
  2. Ny teoribildning och vetenskaplig kunskap avseende modeller för att förstå energieffektivisering inom svensk sjöfartsindustri
  3. Ny teoribildning och vetenskaplig kunskap avseende ett generellt syntetiserande ramverk rörande energieffektivisering 

Projekttid

Projektet startade 2018 och pågår till september 2022.

Kontakt

Läs mer om Forskarskola Energisystem