Forskningsprojektet syftar till att analysera hur energiledning bedrivs i svenska tillverkande industriföretag och i sjöfartsindustrin, samt hur detta arbete kan utvecklas för att bidra till industrins omställning mot hållbara energisystem och långsiktig konkurrenskraft.

Forskarskola Energisystem, forskningsprojekt om energiledning

Sverige var ett av de första länderna i världen att införa ett standardiserat energiledningssystem.

Strategiskt arbete mot ökad energi- och resurseffektivitet är central för svensk industri på en global marknad med knappare resurser. Det är också av central betydelse för att industrin ska vara långsiktigt konkurrenskraftig, särskilt i branscher där energikostnader är en stor del av operativa kostnader, såsom i energiintensiv tillverknings och processindustrin eller i sjöfarten.

Projektet ämnar genomföra två parallella serier med tvärvetenskapliga fallstudier om energiledningens praktik i organisationer från sjöfarts- och tillverkningsindustrin. Materialet från dessa kontrasterande fall kommer sedan integreras och läggas till grund för en gemensam vetenskaplig diskussion om standardisering av energiledning, och möjligheter till förbättrad styrning av sjöfartens och tillverkningsindustrins energianvändning.

Projektet leder således till helt ny vetenskaplig kunskap kring ämnet, som nationellt och internationellt varit ytterst sparsamt beforskat. På det sättet leder projektet till att svensk forskning får en ledande roll i den internationella kunskapsutvecklingen inom området.

Slutmålen i projektet är följande:

  1. Ny teoribildning och vetenskaplig kunskap avseende modeller för att förstå energieffektivisering inom svensk tillverkningsindustrin
  2. Ny teoribildning och vetenskaplig kunskap avseende modeller för att förstå energieffektivisering inom svensk sjöfartsindustri
  3. Ny teoribildning och vetenskaplig kunskap avseende ett generellt syntetiserande ramverk rörande energieffektivisering 

Projekttid

Projektet startade 2018 och pågår till september 2022.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Mariana Andrei (2023) The role of industrial energy management in the transition toward sustainable energy systems: Exploring practices, knowledge dynamics and policy evaluation

Vetenskapliga journalartiklar

Lawrence et al. (2019). Specific Energy Consumption/Use (SEC) in Energy Management for Improving Energy Efficiency in Industry: Meaning, Usage and Differences. Energies 2019, Vol. 12, Page 247 12, 247. https://doi.org/10.3390/EN12020247 (https://www.mdpi.com/1996-1073/12/2/247)

Andrei et al. 2021. Decarbonization of industry : Guidelines towards a harmonized energy efficiency policy program impact evaluation methodology. Energy Reports 7, 1385–1395. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.02.067

Poulsen, R. T., Viktorelius, M., Varvne, H., Rasmussen, H. B., & von Knorring, H. (2022). Energy efficiency in ship operations - Exploring voyage decisions and decision-makers. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 102, 103120. doi:https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.103120

Viktorelius, Varvne, & von Knorring, (2022) An overview of sociotechnical research on maritime energy efficiency. WMU Journal of Maritime Affairs

Andrei, M., Thollander, P., & Sannö, A. (2022). Knowledge demands for energy management in manufacturing industry - A systematic literature review. Renewable and Sustainable Energy Reviews

Forskningsrapport

Varvne and Andrei, 2021. Exploring similarities and differences in Energy Management. Application in fuel industry. Vetenskaplig rapport.

Presenterade konferenbidrag

Varvne and Eriksson-Zetterquist, 2021. Making sense of oil tanker operations in an era of decarbonization. [conference presentation] EGOS 2021, Amsterdam, Netherlands

Andrei and Thollander, 2019. Reducing the Energy Efficiency Gap by Means of Energy Management Practices. ©2019 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry

Varvne, (forthcoming, 2022) Anchoring unsustainable practices in rhetoric, a study of just in time arrival of tanker ships. [accepted to covid postponed conference]

Varvne and Andrei, (forthcoming, 2022) Organizing interdisciplinary energy system research. [submitted to EGOS 2022 conference]

Kontakt

Läs mer om Forskarskola Energisystem