Studien omfattar dels en kvantitativ analys av vilka ämnen de inläggen som startar en ny diskussionstråd handlar om och vilken funktion de har, och dels en kvalitativ analys av hela diskussionstrådar om ett specifikt ämne: tonåringar, sex och alkohol.

Bilden visar en mamma med barn framför en dator. Studien bygger på inlägg gjorda i diskussionsforumet för föräldrar på webbplatsen Familjeliv. Forumet är i sig uppdelat i över 40 undergrupper som samlar föräldrar som är intresserade av att diskutera liknande ämnen eller utgör en specifik grupp av föräldrar så som ensamstående föräldrar, tvillingföräldrar eller pappor.

Trådstarternas innehåll och funktion

Merparten av forumets inlägg rör små barn i åldern 0-12 månader och deras fysiska omvårdnad. Inlägg om amning, kost och sömn är särdeles vanliga. Forumet används dock även i stor utsträckning för konsumentupplysning, där föräldrar frågar andra föräldrar om deras erfarenheter av olika produkter så som barnvagnar och blöjor. 

I majoriteten av de trådstartande inläggen ställer någon en fråga till andra deltagare i forumet. Det kan ske genom att trådstartaren ber om råd, eller frågar efter andra föräldrars erfarenheter av något. Diskussionsforumets inlägg blir därigenom en erfarenhetsbank och referenspunkt gentemot vilken besökare kan spegla det egna föräldraskapet. Ungefär en fjärdedel av inläggen har en explicit kontaktsökande funktion och syftar till att skapa en digital samlingsplats för föräldrar som delar en specifik föräldraerfarenhet eller för att etablera kontakt off-line med föräldrar i närområdet.

Tonåringar, sex och alkohol

Under barnens tonårstid förväntas ansvaret för barnens välbefinnande gradvis flyttas över från förälder till barn. Därmed minskar även föräldrarnas möjligheter att kontrollera barnets beteende. Frågan för tonårsföräldrar blir därmed hur man kan förhindra potentiellt skadliga eller riskfyllda beteenden utan att kränka tonåringens integritet. Medan hållningen i officiella råd till föräldrar handlar om nolltolerans i relation till underårigas drickande oroar sig föräldrar på forumet för vad som ska hända när de efter 18-årsdagen inte längre kan kontrollera barnets drickande om de inte har lärt henom att dricka ansvarsfullt. Andra föräldrar oroar sig för att en strikt nolltolerans ska innebära att tonåringen inte vågar ringa hem om hen har druckit och behöver hjälp.

I forumets diskussioner accepteras mycket skilda strategier som gott föräldraskap så länge som de överensstämmer med två övergripande ideal: att det är tydligt att det är barnets välbefinnande som står i centrum, snarare än moraliska invändningar eller oro för vad andra ska tänka, och att det är tydligt att föräldern är beredd att göra uppoffringar och inte väljer strategin för att göra det enkelt för sig genom att exempelvis undvika konflikter.


Studien genomfördes inom ramen för ett större forskningsprojekt – Samverkande föräldrastöd. Nätverk för forskning och utveckling – finansierat av dåvarande Folkhälsoinstitutet. 

Publikationer i projektet

Kontakt

Om Tema Barn