Att äga framtiden. Det är titeln på en antologi som samlar tankar om lokal politik, demokrati och utveckling med fokus på de svenska kommunerna och lokal samhällsutveckling.

Sveriges kommuner befinner sig i rörelse. Några växer kraftigt medan andra krymper. Befolkningens sammansättning förändras. Kommunerna blir mer olika varandra, vilket väcker frågor om struktur och självstyre. Det sker förändringar inom välfärdsområdet samtidigt som klimat- och hållbarhetsfrågorna blir mer centrala. Och hur ska kommunerna styras för att uppfylla framtidens krav på ekonomi, demokrati och utveckling?

I den här boken samlar Centrum för kommunstrategiska studier idéer om kommunernas framtid. 30 författare bidrar med kunskap och perspektiv på frågor som är centrala i den lokala samhällsutvecklingen. Författarna är forskare, experter, journalister, politiker och tjänstepersoner och har alla har stor erfarenhet av kommunala frågor. 

Bidragen är skrivna utifrån olika perspektiv och riktar fokus mot olika delar av den kommunala verksamheten. De uppmärksammar frågeställningar som är av grundläggande betydelse för att kommunerna ska kunna fortsätta att ha den unika roll i samhällsutvecklingen som de har haft under mycket lång tid.

Genom boken vill vi stimulera en fortsatt debatt om den kommunala självstyrelsens villkor inför en framtid som rymmer många utmaningar:

  • Hur ska kommunerna förhålla sig till globaliseringen?
  • Hur ska välfärden finansieras?
  • Vilka krav ställer urbaniseringsprocessen på de växande stadsregionerna?
  • Behöver kommunstrukturen ändras för att skapa bärkraftiga kommuner?
  • Bör den kommunala självstyrelsen stärkas eller bör kraven på en likvärdig samhällsservice i hela landet leda till en starkare nationell styrning?
  • Hur ska kommunerna styras?
  • Vilken roll bör kommunerna ha i klimatarbetet?
  • Vilken verksamhetsutveckling är nödvändig för att skolan och socialtjänsten ska fungera bättre?
Följ boken i sociala medier: #ägaframtiden

Vill du köpa boken?

Boken finns att beställa via bokhandeln. Den finns också på bokus.com

Författarna som medverkar i boken:

Hans Antonson är docent i kulturgeografi vid Lunds universitet och senior forsknings- och utvecklingsstrateg vid KMV forum AB. Han har lång erfarenhet av miljörelaterad transportinfrastrukturplanering.

Mats Alvesson är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet. Han leder ett forskningsprojekt om funktionell dumhet i organisationer och har bland annat utgivit The Stupidity Paradox med André Spicer (Profile) samt The Triumph of Emptiness (Oxford University Press).

Lina Bjerke är doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Hon arbetar med frågor som rör regional utveckling och särskilt på de svenska landsbygderna.

Erik Eriksson är socionom och filosofie doktor i socialt arbete vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Han forskar bland annat om deltagarperspektiv inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Gissur Ó Erlingsson är biträdande professor i statsvetenskap vid CKS, Linköpings universitet. Han forskar framför allt om kommunal självstyrelse, offentlig korruption och kommunpolitikers villkor.

Mattias Goldmann är vd för tankesmedjan Fores där han också driver 2030-sekretariatet för en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

Ulla-Karin Hellsten är hedersdoktor vid Linköpings universitet. Hon är också delägare i Östergötlands Ullspinneri med hantverksmässig tillverkning av ullprodukter och kulturutbyte med Japan.

Brita Hermelin är professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare för CKS, Linköpings universitet. Hennes forskning rör sig inom regional utveckling, ekonomisk geografi, lokal och regional planering.

Mattias Hjerpe är docent och lektor i miljöförändring och föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet. Han forskar om klimatomställningens aktörer och arenor och samverkar med Norrköpings kommun för att ta fram stöd för kommuners klimatomställning.

Robert Hrelja är forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Han forskar om transport- och samhällsplanering med särskild inriktning mot en hållbar omställning av transportsystemet.

Sören Häggroth är doktor i statsvetenskap och har tidigare varit general­direktör samt statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för kommunernas finanser. Han har också gjort ett flertal utredningar och skrivit böcker om kommunernas framtid.

Karolina Isaksson är docent och forskningsledare inom planerings- och beslutsprocesser vid VTI. Hennes forskning rör omställningsprocesser till hållbar urban och regional utveckling, med särskilt fokus på urbana transporter. 

Kerstin Johansson är biträdande professor i socialt arbete vid CKS, Linköpings universitet. Hon har lång erfarenhet av praktiknära forskning 
i offentliga välfärdsorganisationer.

Robert Jonsson är biträdande lektor i företagsekonomi med placering vid CKS, Linköpings universitet. Han har lång erfarenhet av interaktiv kommunforskning med särskild inriktning mot organisering av kommunal ledning och kommunal investeringsverksamhet.

Hans Knutsson är lektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och arbetar med ledning och styrning av offentliga organisationer, framför allt svenska kommuner.

Markus Larsson är programchef på Fores och doktor i miljöstrategisk analys vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Anders Lidström är professor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning.

Kristin Linderoth är doktorand i genusvetenskap vid Lunds universitet, och undersöker i sin avhandling erfarenheter av organisering och försök till social förändring. Hon är också samordnare för en av förbundet Tillsammansskapets lokalgrupper.

Ola Mattisson är universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Han forskar om offentliga organisationer sedan många år tillbaka.

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi med inriktning mot regionalekonomi vid Jönköpings Internationella Handelshögskola. Hennes forskning fokuserar på relationen mellan stad och land, kreativitet, migrationsmönster och regional utveckling.

Lisa Pelling är doktor i statsvetenskap och utredningschef på fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé. Hon har forskat kring migration och migranters transnationella band, och var 2017 en av initiativtagarna till konferensen Welcoming Refugees – Local European Experiences.

Ulf Ramberg är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är forskningsledare vid KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) och har de senaste 20 åren nära följt den kommunala sektorns utveckling inom organisering och styrning.

Siv Sandberg är kommunforskare vid Åbo Akademi i Finland. Hon har lång erfarenhet av praktiknära forskning och utveckling med inriktning på kommuner och regioner i Norden. 

Anna Sandborgh är jur kand och har mer än 25 års erfarenhet av ledande ställning i kommuner som kommundirektör. Hon var ledamot i utredningen En kommunallag för framtiden och är nu konsult i Public Partner AB med inriktning mot kommunalt ledarskap och sampel med politiken.

Sofie Storbjörk är docent och lektor i miljöförändring vid Linköpings universitet. Hennes forskning rör vilket avtryck miljö och klimatfrågor gör i planering och beslutsfattande liksom vad som begränsar och möjliggör klimatomställning. 

Josefina Syssner är docent i kulturgeografi vid CKS, Linköpings universitet. Hon forskar i huvudsak om lokal utveckling och utvecklings- och anpassningspolitik på lokal och regional nivå.

Anna Thomasson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet av forskning kring styrning av offentlig verksamhet med fokus på politisk styrning och ansvarsutkrävande samt organisering av kommunala verksamheter.

Peyman Vahedi är utbildad rektor vid Ådalsskolan i Kramfors kommun, legitimerad lärare och programmerare. Han har arbetat inom skolvärlden sedan 2004 och riktar in sig på digitalisering av verksamheten med fokus på konflikt- och kulturfrågor.

Annika Wallenskog är chefsekonom och direktör på SKL. Hon har varit kommundirektör och ekonomidirektör i flera kommuner och landsting.  

Johan Wänström är universitetslektor i statsvetenskap vid CKS, Linköpings universitet. Han forskar främst om lokal politik och demokrati.

Jörgen Ödalen är adjungerad lektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han har forskat om det kommunala självstyrets värden.

Publicerat

Citat

Bidragen i den här boken är skrivna utifrån olika perspektiv och riktar fokus mot olika delar av den kommunala verksamheten. De har det gemensamt att de uppmärksammar frågeställningar som är av grundläggande betydelse för att kommunerna ska kunna fortsätta att ha den unika roll i samhällsutvecklingen som de har haft under mycket lång tid. Med denna skrift vill vi stimulera en fortsatt debatt om den kommunala själv­styrelsens villkor inför en framtid som rymmer många utmaningar.
Josefina Syssner, Sören Häggroth och Ulf Ramberg, redaktörer

Kontakt

Redaktörer

Fotografi av Sören Häggroth

Sören Häggroth

Doktor

Sören Häggroth är doktor i statsvetenskap och har tidigare varit general­direktör samt statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för kommunernas finanser.

Fotografi av Ulf Ramberg

Ulf Ramberg

Docent

Ulf Ramberg är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och forskningsledare vid KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) 

  • Lunds universitet

En kunskapsaktör inom kommunforskningen