Lokal utveckling och anpassning

Jag är biträdande professor i kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier. Som forskare är jag framförallt intresserad lokal politik, planering och utveckling.

I flera av mina studier har jag undersökt hur politiskt styrda organisationer omsätter idéer och visioner om framtiden i praktisk handling. För närvarande arbetar jag inom tre övergripande forskningsfält: 

Den lokala utvecklingens politik och planering

I arbetet med min avhandling What kind of regionalism? grundlade jag ett intresse för lokal och regional utvecklingspolitik. Det har jag vidareutvecklat i flera olika studier sedan dess. I en pågående studie undersöker jag tillsammans med Brita Hermelin och Albin Olausson den regeringssatsning som gjordes 2018 och som innebar att 39 kommuner i stödområde A tilldelas 1,76 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2020 för att arbeta med näringslivsutveckling och företagsklimat. Här undersöker jag vad kommunerna väljer att göra för dessa medel, och hur de motiverar sina val av insatser.  

Politik och planering i kommuner som krymper

Överallt i hela världen finns platser som långsamt bebos av allt färre människor. I min forskning har jag strävat efter att förstå vad det innebär att fatta politiska beslut på platser som präglas av gleshet och vikande befolkningstal. I min forskning argumenterar jag för att kommuner som krymper bör utveckla en lokal anpassningspolitik – en politik som på ett sammanhängande sätt beskriver de insatser som man avser göra för att anpassa kommunen till de nya förutsättningar som en krympande ekonomi och minskade befolkningstal medför. I detta projekt samarbetar jag med bland andra Marlies Meijer, Utrecht universitet; Conrad Siebert, Trier universitet; Gert-Jan Hospers, Twente Universitet. Studien finansieras av forskningsrådet Formas och avslutades under 2018.

Samhällsplanering, visioner och utveckling

Under perioden 2018–2020 ingår jag – tillsammans med partners från Estland, Lettland, Sverige och Åland – i ett EU-finansierat projekt som handlar om samhällsplanering i kustnära områden. Inte sällan blir det konflikter vid planeringen och syftet med det övergripande projektet är att få med sig medborgarna tidigt i planprocessen och jobba med ett medborgardeltagande under hela arbetets gång – från start till färdig detaljplan. Min egen forskning handlar i det här sammanhanget om hur de som ingår i och deltar i planeringen utvecklar framtidsbilder och idéer för just sin plats, och hur dessa idéer sedan förhandlas. 

Aktuella böcker i urval Visa/dölj innehåll

Aktuell forskning Visa/dölj innehåll

Mikrofon med ljudkurva i bakgrunden
Josefina Syssner medverkar i podden "Samhällssnackarna - att tänka nytt i glesa miljöer"

Podd: Att tänka nytt i glesa miljöer

Vad händer i glesbygden med en krympande befolkning och ett samhälle där urbaniseringen tilltar och risken för att konflikten mellan stad och landsbygd ökar?

Josefina Syssner medverkar i podden Samhällssnackarna och avsnittet ”Att tänka nytt i glesa miljöer” tillsammans med PO Tidholm, journalist, författare och föreläsare. Podden ges ut av Länsförsäkringar och samtalet modereras av Annika Dopping.

Lyssna här

Mot en ny lokal utvecklingspolitik?

Utvecklingspolitiken i svenska kommuner har länge varit knuten till näringslivet, men nu talas det istället om stärkt lokal attraktionskraft som rymmer fler dimensioner än företagandet. 

Forskarna Albin Olausson och Josefina Syssner, verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, identifierar en ny lokal utvecklingspolitik som präglas av flera dimensioner av hållbarhet och som utgår från det lokala och platsspecifika. Det är ett nytt tvärsektoriellt politikområde som de lokala politikerna behöver identifiera och förstå. 

Forskarna har på uppdrag av Tillväxtverket följt tio kommuner som ingår i Tillväxtverkets projekt "Stärkt lokal attraktionskraft".

Förutsättningarna för utveckling och välfärd

Spelades in 6 november 2018 när Josefina Syssner föreläste under Strimman, en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten.

IKOS-bloggen Visa/dölj innehåll

CV Visa/dölj innehåll

Uppdrag

Akademisk examen

 • Samhällsvetarlinjen, huvudämne kulturgeografi, Lunds universitet, 1995.
 • Fil. Dr. Tema Etnicitet, Linköpings universitet, 2006.
 • Docent, Kulturgeografi, Linköpings universitet, 2014.

Undervisning

Jag undervisar på masterprogrammet i statsvetenskap och på samhällsplanerarprogrammet på Linköpings universitet. Jag undervisar främst om lokal och regional utveckling, turismvetenskap, vetenskapsteori och metod samt är huvudhandledare och biträdande handledare på doktorandnivå.

Tidigare har jag varit gästlärare på Statsvetenskapliga Institutionen, Rostocks Universitet (2003/04, 2017), och anlitats som gästföreläsare, bland annat på EUI i Florens (2005), Universität Münster (2009), University of Edinburg (2010) och University of Namibia (2011).

ResearchGate

Logotype Researchgate

Min sida på ResearchGate.

Arbete

 • Förbundssekreterare, Miljöpartiets Ungdomsförbund 1995–1996
 • Projektsekreterare, Green Forum biståndsorganisation 1996–1997
 • Projektledare, Rädda Barnen 1997–1999
 • Utredare, Sveriges Förenade Studentkårer 1999
 • Doktorand vid Tema Etnicitet, Linköpings universitet 1999–2006
 • Gästdoktorand/lärare vid Inst. för statsvetenskap, Rostocks Universitet 2003–2004
 • Postdoc, Remeso 2008–2010
 • Forskarassistent, Remeso 2010–2012
 • Universitetslektor, ISAK 2010–2012
 • Föreståndare, CKS 2012–2017
 • Lektor, CKS 2012–
 • Prefekt, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) 2020–

Publikationer i urval Visa/dölj innehåll

ORCID 0000-0001-7607-7029

2020 

Syssner, J., & Meijer, M. (2020). Innovative Planning in Rural, Depopulating Areas: Conditions, Capacities and Goals. In Hagen & Higdem (eds) Innovation in Public Planning: Calculate, Communicate and Innovate (1st ed., pp. 151–169). Palgrave Macmillan. 

Syssner, J., & Siebert, C. (2020). Local governments and the communication of demographic decline in Sweden and Germany: who, what and why? Journal of Depopulation and Rural Development Studies, 29. Published. 

Syssner, J. (2020). Pathways to demographic adaptation: perspectives on policy and planning in depopulating areas in Northern Europe. Cham: Springer. 

Syssner, J., & Jonsson, R. (2020). Understanding Long-Term Policy Failures in Shrinking Municipalities: Examples from Water Management System in Sweden. Scandinavian Journal of Public Administration, 24(2), 3–19.   

2019

Syssner, J., & Olausson, A. (2019). Att främja utveckling inom besöksnäringen. In Entreprenörskap för en levande landsbygd : 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland (pp. 279–294). Familjen Kamprads stiftelse

Svensson, P., & Syssner, J. (2019). Den platsskapande strategen: ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir till. In Turismen och resandets utmaningar (pp. 31–52). Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

Syssner, J. (Ed.). (2019). Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande. Boxholm: Linnefors förlag.  

2018

Hospers, G.J, Syssner, J. (eds.) (2018). Dealing with urban and rural shrinkage: formal and informal strategies. Berlin, Münster: LIT Verlag.

Syssner, J. (2018). Mindre många : Om anpassning och utveckling i krympande kommuner (1st ed.). Årsta: Dokument Press.

Olausson, A., & Syssner, J. (2018). Mot en ny lokal utvecklingspolitik? : Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft (CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Syssner, Josefina (red, 2018)). Nya visioner för landsbygden. Boxholm: Linnefors förlag

Syssner, J., & Hjerpe, M. (2018). Swedish destination management professionals’ expectations of local governments. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 18(sup1), S24–S41.

Syssner, J. (2018). Visioner och visionslöshet : idéer om framtidens landsbygd. In Nya visioner för landsbygden (Vol. Sidorna 15-39, pp. 15–39). Boxholm: Linnefors förlag.

Syssner, J. & Meijer, M. (2018). ’Informal and formal planning in rural areas’, In Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies (pp. 31–44). LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien.

Jonsson, R., & Syssner, J. (2018). New demography, old infrastructure : the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden. In Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies (pp. 31–44). LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien.

2017

Olausson, A., & Syssner, J. (2017). Att stärka den lokala attraktionskraften : målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken (CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier). Linköping.

Syssner, J. Häggroth, S., Ramberg, U. (red.) (2017). Att äga framtiden – perspektiv på kommunal utveckling. Linköping.

Meijer, M., & Syssner, J. (2017). Getting ahead in depopulating areas - How linking social capital is used for informal planning practices in Sweden and The Netherlands. Journal of Rural Studies, 55, 59-70.

Syssner, J., & Meijer, M. (2017). Informal and formal planning in rural areas. In Dealing with urban and rural shrinkage : formal and informal strategies (pp. 100–110). Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT Verlag. 

Syssner, J. (2017a). Informal planning in depopulating rural areas : A resource-based view on informal planning practices. European Countryside, 9(3), 458–472.

Jonsson, R., & Syssner, J. (2017). New demography, old infrastructure : the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden. In Dealing with urban and rural shrinkage : formal and informal strategies (pp. 31–44). Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien.

Lidström, A., & Syssner, J. (2017). Storstadens och landsbygdens utmaningar. In Att äga framtiden : perspektiv på kommunal utveckling (pp. 57–64). Linköping: Linköpings universitet.

Syssner, J & Hjerpe, M. (2017) ‘Destination Management Professionals Expectations on Local Governments’, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

Syssner, J. (2017). ’Plan B – att hantera befolkningsminskning i kommuner’, i Jordbruksverket (red.) Så här ligger landet, Jönköping.

2016

Jonsson, R., & Syssner, J. (2016). Demografianpassad infrastruktur? : Om hantering av anläggnings-tillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 93(3), 45–64.

Syssner, J., Johansson, K., Erlingsson, G., Hermelin, B., Jonsson, R., Thelander, S., & Wänström, J. (2016). Den nyttiga kritiken : om interaktiv metod inom svensk kommunforskning (CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier). Linköping.

Small, R., & Syssner, J. (2016). Diversity of new uses in post-industrial landscapes. : Diverging ideals and outcomes in the post-industrial landscapes of Lowell, Massachusetts and Norrköping, Sweden. Journal of Urban Design, 21(6), 764–784.

Syssner, J., & Olausson, A. (2016). Översiktsplanering i kommuner som krymper. Statsvetenskaplig Tidskrift, 118(2), 221–245.

Syssner, J. & Hospers, Gert- Jan (2016) ”Tabu Schrumpfung. Über den öffentlichen Diskurs zum demografischen Wandel in Schwedischen Kommunen” in Eichert, Christof & Löffler, Roland (ed.) Die Bürger und ihr öffentlicher Raum. Städte zwischen Krise und Innovation, Sinclair-Haus-Gespräch. 

2015

Hospers, G. J., Syssner, J., & Verheul, W. J. (2015). How the Dutch deal with demographic decline. In Workshop Exploring the Future of Suburban Neighbourhoods under Conditions of Declining Growth, Friday, 14th November 2014, KunstSalon, Köln (pp. 17–21). Dortmund: ILS Research Institute for Regional and Urban Development.

Syssner, J. (2015a). Planning for shrinkage?: Policy implications of demographic decline in Swedish municipalities. Journal of Depopulation and Rural Development Studies, 20(1), 7–31.

Erlingsson, G. Ó., Syssner, J., & Ödalen, J. (2015). Strategier för att möta småkommunernas utmaningar. Stockholm.

Hjerpe, M., & Syssner, J. (2015). Utveckling av hållbara turistdestinationer : Om problem, processer och planering. Stockholm: Tillväxtverket.  

Syssner, J. (2015), “Visioner som formar platsen – Om visionsdriven styrning i den lokala utvecklingspolitiken”, i Geografiska Notiser 2015/01

Syssner, J. & Olausson, Albin (2015) ”Att vara en krympande kommun” i Urbanisering. SKL: Stockholm

Persson, Bo & Syssner, J. (2015) Lokal forskningspolitik. CKS Rapportserie: Norrköping. 

2014

Syssner, J. (2014) Politik för kommuner som krymper, CKS Rapportserie.

Syssner, J. (2014) ’Strategier för kommuner som krymper’, i Hermelin, Brita (red.) Kommunstrategiska perspektiv– Demokrati, organisation, kunskap & samhällsförändring. CKS rapport 2014:1

2013

Syssner, J. (2013) ‘Strategier för kommuner som krymper. Om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal tillväxtpolitik’, paper presenterat på XXII Nordiska kommunforskarkonferensen i Åbo den 21-23 november 2013. 

Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013). Det turistiska fältet & dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2013) ‘Den attraktiva regionen - regionaliseringens platser, aktörer, värden & bilder’. I Engstrand, Carl-Johan (red.) Den attraktiva regionen. Trafikverket. 

Syssner, J. & Kvarnström (2013) ”Introduktion till det turistiska fältet” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet & dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Kvarnström & Syssner, J. (2013) ”Statens roll på det turistiska fältet” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet & dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2013) ”Regionen som fält & aktör” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet & dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

2012

Syssner, J. (2012) Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt & medborgarskap, Lund: Nordic Academic Press 

Syssner, J (red.) (2012) Turisten resenären besökaren. Turistiska berättelser om etik, identitet & resande. LiU-Tryck. 

2011

Syssner, J. (2011) ‘No space for Citizens? Conceptualisations of Citizenship in a functional Region’, in Journal of Citizenship Studies, 12/04. 

Syssner, J (red.) (2011) Perspektiv på turism & resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur

Syssner, J. (2011) ’Turismvetenskapliga begrepp – en introduktion’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism & resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2011) ’Identitet’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism & resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

Jonsson, S. & Syssner, J. (2011) ’Postkolonialism’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism & resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

2010

Syssner, J. (2010) ‘Placebranding in a Multi Level Perspective’, in Journal of Place Branding and Public Diplomacy, 6, pp. 36–48.

Syssner, J. (2010), ‘Place Branding: spatial visions, public norms’, paper presented at ERSA congress “Sustainable Regional Growth and Development in the CreativeKnowledge Economy”, Jönköping, Sweden. 

Syssner, J. (2010) ’Platser, människor, visioner - om Vimmerby som kommun & besöksmål’ i Johnsson, Leif (red.) Samhällsutveckling & Kulturarv i Vimmerby kommun, Lund: Nordic Academic Press.

Syssner, J. & Khayati, K. (2010) ’Veni, Vidi, Adios’, in Tesfahuney, M. and Shough, K. (red.). Det Globala Privilegiet. Sekel Förlag.

Syssner, J (2010), ’Review on ’Devolution and Social Citizenship in the UK’ by Scott Greer (ed.)’,in Regional and Federal Studies, nr 5/10, Taylor and Francis Group.

2009

Syssner, J. (2009) 'Conceptualisations of Culture and Identity in Regional Development Policy', in Journal of Regional and Federal Studies.19:3, pp. 437-458.

Syssner, J. (2009) ’No Space for Citizens?’, paper presented at ’Is There a Regional Citizenship?’, International workshop arranged by REMESO and Regional StudiesAssociation, Norrköping, Sweden.

2008

Syssner, J. (2008), ’Den regionala medborgaren’, in Andersson, F., Ek, R., Molina, I (red.) Regionalpolitikens Geografi, Lund: Studentlitteratur.

2007

Syssner, J. (2007) ’Top Down Regionalism? - Methodological implications in studies of regionalism.’, paper presented at 4th ECPR General Conference, Pisa, Italy.

Syssner, J. (2007) ‘Definitions of Regionalism’, presentation at Nordic Geographers Meeting, Bergen, Norway, June 2007.

Syssner, J. (2007) ‘Conceptualisations of Regional Culture’, paper presented at Historikerdagarna, Lund, Sweden.

2006 

Syssner, J. (2006), What Kind of Regionalism? – Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries, Frankfurt am Main: Peter Lang Publ. (ISBN 3-631-55201-7). 

Syssner, J. (2006), ’Review on ’Voices from the North – New Trends in Nordic Human Geography’’, Regional and Federal Studies, nr 1(06), Taylor and Francis.

2005 och tidigare

Süssner, J. (2005), ‘Cultural Hierarchies’, paper presented at ECPR Conference Regional Identities, Cultures and Images – a path to Regional Development?, Norrköping, Sweden.

Süssner, J. (2005), ’Review on ’Culture and Regional Economic Development in Europe’’, Regional and Federal Studies, nr 2/05, Taylor and Francis.

Süssner, J. (2003), ’Nyregionalismens organisatoriska landskap’, Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 35. 

Süssner, J. (2002), ’Culture, Identity and the Region’, Informationen zur Raumentwicklung, Nr 3, Bonn. 

Süssner, J. (2002), ‘New Regionalism and Cultural Policy’, paper presented at European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism, ISSEI Conference, Aberystwyth, Wales.

Süssner, J. (2001), ‘The Regional Self’, paper presented at International Critical Geographers Conference, Oslo, Norway.

Süssner, J. (2000), ’Review on ’Rethinking the Region’’, Geografiska Annaler B, nr 3/4, Routledge.

Süssner, J. (2000), ’Regionen som identitetspolitiskt projekt’, Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 31.

Süssner, J. (2000), ’Regionens politiska geografi’ in Lundén, T. & Öberg, S. (red.), Politisk Geografi, Uppsala Universitet, Kulturgeografiska Institutionen, Nr 111: Uppsala

 

Publikationer i DiVA

Forskare jag samarbetar med Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Medverkan i media

 

Livet på landet

Fler flyttar ut från än in till städerna. Det är ett trendbrott som inte setts på länge. Varför längtar fler till ett liv på landsbygden? Ser vi en normförskjutning? Josefina Syssner intervjuas om livet på landet i Kropp & själ i Sveriges Radio P1 (13:55 minuter in).

Mitt kunskapsfält - Lokal utveckling och samhällsplanering Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll