Fotografi av Josefina Syssner

Josefina Syssner

Professor

Professor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Som forskare intresserar jag mig främst för de politiska frågor, strategier och processer som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum.

Periferins lokala utvecklingspolitik

Jag är professor i kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier. Min forskning handlar om lokal politik, planering och utveckling i områden med långa avstånd, vikande befolkningsunderlag, och andra geografiska lägesnackdelar. 

Jag är framför allt intresserad av vilka idéer och visioner om framtiden som uppstår i dessa områden, och hur de omsätt is i praktisk handling. För närvarande arbetar jag inom flera externfinansierade forskningsprojekt. 

Lokal ekonomisk hållbarhet och utveckling på Sveriges landsbygder

Landsbygdsområden med vikande befolkningsunderlag står inför många hållbarhetsrelaterade utmaningar. Begränsad tillgång till kapital, höga försörjningskvoter och sjunkande skattebaser hämmar omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Tidigare studier visar att tillväxt ofta är ett överordnat mål i kommuner med geografiska lägesnackdelar. Hållbarhetsmål har sällan en framträdande plats, och kommunerna kopplar sällan den egna utvecklingspolitiken till behovet av demografisk anpassning, eller till mål om lokal ekonomisk hållbarhet. Detta projekt kommer att undersöka vilka idéer om lokal ekonomisk utveckling som finns i områden med geografiska lägesnackdelar och hur mål som syftar till hållbarhet och resiliens kan få en mer framträdande plats.

Projektet är treårigt och finansieras av forskningsrådet Formas.

Målbilder för lokal utveckling i områden med geografiska lägesnackdelar

I studien undersöks vilka mål som formuleras för det lokala utvecklingsarbetet i områden med geografiska lägesnackdelar. Exempel på sådana lägesnackdelar är långa avstånd, en liten hemmamarknad, sämre tillgång till service eller ett vikande befolkningsunderlag. Hur uppstår utvecklingspolitiska mål och hur ser uppslutningen kring dessa mål ut? Ser målen olika ut på olika platser? Har olika aktörer olika målbilder? Är målen kopplade till de geografiska förutsättningarna? Hur i så fall – på vilket sätt?

Studien finansieras av Länsförsäkringars forskningsfond.

Statlig styrning i kommuner med socioekonomiska utmaningar

De kommuner som omfattas av förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner erhåller varje år ett ekonomiskt bidrag från staten för att arbeta med metoder som kan stärka kommunens socioekonomiska utveckling. I en mindre studie undersöks kommunernas erfarenheter av att ta emot den sortens styrning som staten utövar inom ramen för satsningen på statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner, kommunernas erfarenheter av att samverka med Tillväxtverket inom ramen för insatsen, och kommunernas erfarenheter av att välja och prioritera hur man använder de medel man erhållit från staten inom ramen för insatsen.

Studien finansieras av Tillväxtverket.

Den lokala utvecklingens politik och planering

I ett mindre projekt undersöker jag tillsammans med Ulf Ramberg vid Lunds universitet hur förutsättningarna för skapandet och verkställandet av det kommunala uppdraget varierar mellan olika kommuner med olika demografiska och strukturella förutsättningar. Skapande av politik fokuserar den lokala politikens tidiga skeden, såsom agendasättande, förhandling, problemformulering, förankring. Verkställandet av politik fokuserar hur politiska beslut införs i organisationen, alltifrån hur resurser prioriteras och ansvar fördelas till uppföljning.

Studien finansieras av Kommuninvest.

Publikationer

Forskare jag samarbetar med

Nyheter om min forskning

Att äga framtiden - kommunernas utmaningar diskuteras i boken

30 författare skriver om de avgörande förändringar kommunerna står inför i boken som ges ut av Centrum för kommunstrategiska studier.

Bild på Josefina Syssner som får pris

Josefina Syssner årets ledare och chef vid LiU 2023

2023 års bästa chef och ledare vid LiU heter Josefina Syssner, professor vid CKS och före detta prefekt vid Institutionen för kultur och samhälle, IKOS. ”Jag är faktiskt lite knäsvag” sa en överraskad Syssner när priset delades ut på LiU:s chefsdag.

Josefina Syssner sitter framåtlutad vid en tegelvägg.

"En professor måste vara orädd"

Josefina Syssner har utsetts till professor i kulturgeografi på CKS. I sin forskning intresserar sig Syssner för de politiska frågor, strategier och processer som på ett eller annat sätt kan kopplas till en plats eller till ett rum.

Medverkan i media

 

Livet på landet

Fler flyttar ut från än in till städerna. Det är ett trendbrott som inte setts på länge. Varför längtar fler till ett liv på landsbygden? Ser vi en normförskjutning? Josefina Syssner intervjuas om livet på landet i Kropp & själ i Sveriges Radio P1 (13:55 minuter in).

Mitt forskningsfält - Lokal utveckling och samhällsplanering

Organisation

Publikationer i urval

ORCID 0000-0001-7607-7029

2023

Syssner, J. (2023). What can geographers do for shrinking geographies? Fennia - International Journal of Geography, 200(2), 98–119. 

Albrecht, M., Halonen, M., & Syssner, J. (2023). Depopulation and shrinkage in a Northern context: geographical perspectives, spatial processes and policies. Fennia - International Journal of Geography, 200(2), 91–97. 

2022

Erik Eriksson, Amira Fredriksson & Josefina Syssner (2022) Opening the black box of participatory planning: a study of how planners handle citizens’ input, European Planning Studies, 30:6, 994-1012

2020 

Syssner, J., & Meijer, M. (2020). Innovative Planning in Rural, Depopulating Areas: Conditions, Capacities and Goals. In Hagen & Higdem (eds) Innovation in Public Planning: Calculate, Communicate and Innovate (1st ed., pp. 151–169). Palgrave Macmillan. 
Syssner, J., & Siebert, C. (2020). Local governments and the communication of demographic decline in Sweden and Germany: who, what and why? Journal of Depopulation and Rural Development Studies, 29. Published. 

Syssner, J. (2020). Pathways to demographic adaptation: perspectives on policy and planning in depopulating areas in Northern Europe. Cham: Springer. 

Syssner, J., & Jonsson, R. (2020). Understanding Long-Term Policy Failures in Shrinking Municipalities: Examples from Water Management System in Sweden. Scandinavian Journal of Public Administration, 24(2), 3–19.   

2019

Syssner, J., & Olausson, A. (2019). Att främja utveckling inom besöksnäringen. In Entreprenörskap för en levande landsbygd : 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland (pp. 279–294). Familjen Kamprads stiftelse

Svensson, P., & Syssner, J. (2019). Den platsskapande strategen: ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir till. In Turismen och resandets utmaningar (pp. 31–52). Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

Syssner, J. (Ed.). (2019). Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande. Boxholm: Linnefors förlag.  

2018

Hospers, G.J, Syssner, J. (eds.) (2018). Dealing with urban and rural shrinkage: formal and informal strategies. Berlin, Münster: LIT Verlag.

Syssner, J. (2018). Mindre många : Om anpassning och utveckling i krympande kommuner (1st ed.). Årsta: Dokument Press.

Olausson, A., & Syssner, J. (2018). Mot en ny lokal utvecklingspolitik? : Om svenska kommuners arbete för en stärkt lokal attraktionskraft (CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Syssner, Josefina (red, 2018)). Nya visioner för landsbygden. Boxholm: Linnefors förlag

Syssner, J., & Hjerpe, M. (2018). Swedish destination management professionals’ expectations of local governments. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 18(sup1), S24–S41.

Syssner, J. (2018). Visioner och visionslöshet : idéer om framtidens landsbygd. In Nya visioner för landsbygden (Vol. Sidorna 15-39, pp. 15–39). Boxholm: Linnefors förlag.

Syssner, J. & Meijer, M. (2018). ’Informal and formal planning in rural areas’, In Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies (pp. 31–44). LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien.

Jonsson, R., & Syssner, J. (2018). New demography, old infrastructure : the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden. In Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies (pp. 31–44). LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien.

2017

Olausson, A., & Syssner, J. (2017). Att stärka den lokala attraktionskraften : målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken (CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier). Linköping.

Syssner, J. Häggroth, S., Ramberg, U. (red.) (2017). Att äga framtiden – perspektiv på kommunal utveckling. Linköping.

Meijer, M., & Syssner, J. (2017). Getting ahead in depopulating areas - How linking social capital is used for informal planning practices in Sweden and The Netherlands. Journal of Rural Studies, 55, 59-70.

Syssner, J., & Meijer, M. (2017). Informal and formal planning in rural areas. In Dealing with urban and rural shrinkage : formal and informal strategies (pp. 100–110). Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT Verlag. 

Syssner, J. (2017a). Informal planning in depopulating rural areas : A resource-based view on informal planning practices. European Countryside, 9(3), 458–472.

Jonsson, R., & Syssner, J. (2017). New demography, old infrastructure : the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden. In Dealing with urban and rural shrinkage : formal and informal strategies (pp. 31–44). Zürich: LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien.

Lidström, A., & Syssner, J. (2017). Storstadens och landsbygdens utmaningar. In Att äga framtiden : perspektiv på kommunal utveckling (pp. 57–64). Linköping: Linköpings universitet.

Syssner, J & Hjerpe, M. (2017) ‘Destination Management Professionals Expectations on Local Governments’, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

Syssner, J. (2017). ’Plan B – att hantera befolkningsminskning i kommuner’, i Jordbruksverket (red.) Så här ligger landet, Jönköping.

2016

Jonsson, R., & Syssner, J. (2016). Demografianpassad infrastruktur? : Om hantering av anläggnings-tillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 93(3), 45–64.

Syssner, J., Johansson, K., Erlingsson, G., Hermelin, B., Jonsson, R., Thelander, S., & Wänström, J. (2016). Den nyttiga kritiken : om interaktiv metod inom svensk kommunforskning (CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier). Linköping.

Small, R., & Syssner, J. (2016). Diversity of new uses in post-industrial landscapes. : Diverging ideals and outcomes in the post-industrial landscapes of Lowell, Massachusetts and Norrköping, Sweden. Journal of Urban Design, 21(6), 764–784.

Syssner, J., & Olausson, A. (2016). Översiktsplanering i kommuner som krymper. Statsvetenskaplig Tidskrift, 118(2), 221–245.

Syssner, J. & Hospers, Gert- Jan (2016) ”Tabu Schrumpfung. Über den öffentlichen Diskurs zum demografischen Wandel in Schwedischen Kommunen” in Eichert, Christof & Löffler, Roland (ed.) Die Bürger und ihr öffentlicher Raum. Städte zwischen Krise und Innovation, Sinclair-Haus-Gespräch. 

2015

Hospers, G. J., Syssner, J., & Verheul, W. J. (2015). How the Dutch deal with demographic decline. In Workshop Exploring the Future of Suburban Neighbourhoods under Conditions of Declining Growth, Friday, 14th November 2014, KunstSalon, Köln (pp. 17–21). Dortmund: ILS Research Institute for Regional and Urban Development.

Syssner, J. (2015a). Planning for shrinkage?: Policy implications of demographic decline in Swedish municipalities. Journal of Depopulation and Rural Development Studies, 20(1), 7–31.

Erlingsson, G. Ó., Syssner, J., & Ödalen, J. (2015). Strategier för att möta småkommunernas utmaningar. Stockholm.

Hjerpe, M., & Syssner, J. (2015). Utveckling av hållbara turistdestinationer : Om problem, processer och planering. Stockholm: Tillväxtverket.  

Syssner, J. (2015), “Visioner som formar platsen – Om visionsdriven styrning i den lokala utvecklingspolitiken”, i Geografiska Notiser 2015/01

Syssner, J. & Olausson, Albin (2015) ”Att vara en krympande kommun” i Urbanisering. SKL: Stockholm

Persson, Bo & Syssner, J. (2015) Lokal forskningspolitik. CKS Rapportserie: Norrköping. 

2014

Syssner, J. (2014) Politik för kommuner som krymper, CKS Rapportserie.

Syssner, J. (2014) ’Strategier för kommuner som krymper’, i Hermelin, Brita (red.) Kommunstrategiska perspektiv– Demokrati, organisation, kunskap & samhällsförändring. CKS rapport 2014:1

2013

Syssner, J. (2013) ‘Strategier för kommuner som krymper. Om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal tillväxtpolitik’, paper presenterat på XXII Nordiska kommunforskarkonferensen i Åbo den 21-23 november 2013. 

Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013). Det turistiska fältet & dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2013) ‘Den attraktiva regionen - regionaliseringens platser, aktörer, värden & bilder’. I Engstrand, Carl-Johan (red.) Den attraktiva regionen. Trafikverket. 

Syssner, J. & Kvarnström (2013) ”Introduktion till det turistiska fältet” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet & dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Kvarnström & Syssner, J. (2013) ”Statens roll på det turistiska fältet” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet & dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2013) ”Regionen som fält & aktör” i Syssner, J. & Kvarnström, L. (red.) (2013) Det turistiska fältet & dess aktörer, Lund: Studentlitteratur.

2012

Syssner, J. (2012) Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt & medborgarskap, Lund: Nordic Academic Press 

Syssner, J (red.) (2012) Turisten resenären besökaren. Turistiska berättelser om etik, identitet & resande. LiU-Tryck. 

2011

Syssner, J. (2011) ‘No space for Citizens? Conceptualisations of Citizenship in a functional Region’, in Journal of Citizenship Studies, 12/04. 

Syssner, J (red.) (2011) Perspektiv på turism & resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur

Syssner, J. (2011) ’Turismvetenskapliga begrepp – en introduktion’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism & resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

Syssner, J. (2011) ’Identitet’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism & resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

Jonsson, S. & Syssner, J. (2011) ’Postkolonialism’ i Syssner (2011) Perspektiv på turism & resande. Begrepp för en kritisk turismanalys, Lund: Studentlitteratur.

2010

Syssner, J. (2010) ‘Placebranding in a Multi Level Perspective’, in Journal of Place Branding and Public Diplomacy, 6, pp. 36–48.

Syssner, J. (2010), ‘Place Branding: spatial visions, public norms’, paper presented at ERSA congress “Sustainable Regional Growth and Development in the CreativeKnowledge Economy”, Jönköping, Sweden. 

Syssner, J. (2010) ’Platser, människor, visioner - om Vimmerby som kommun & besöksmål’ i Johnsson, Leif (red.) Samhällsutveckling & Kulturarv i Vimmerby kommun, Lund: Nordic Academic Press.

Syssner, J. & Khayati, K. (2010) ’Veni, Vidi, Adios’, in Tesfahuney, M. and Shough, K. (red.). Det Globala Privilegiet. Sekel Förlag.

Syssner, J (2010), ’Review on ’Devolution and Social Citizenship in the UK’ by Scott Greer (ed.)’,in Regional and Federal Studies, nr 5/10, Taylor and Francis Group.

2009

Syssner, J. (2009) 'Conceptualisations of Culture and Identity in Regional Development Policy', in Journal of Regional and Federal Studies.19:3, pp. 437-458.

Syssner, J. (2009) ’No Space for Citizens?’, paper presented at ’Is There a Regional Citizenship?’, International workshop arranged by REMESO and Regional StudiesAssociation, Norrköping, Sweden.

2008

Syssner, J. (2008), ’Den regionala medborgaren’, in Andersson, F., Ek, R., Molina, I (red.) Regionalpolitikens Geografi, Lund: Studentlitteratur.

2007

Syssner, J. (2007) ’Top Down Regionalism? - Methodological implications in studies of regionalism.’, paper presented at 4th ECPR General Conference, Pisa, Italy.

Syssner, J. (2007) ‘Definitions of Regionalism’, presentation at Nordic Geographers Meeting, Bergen, Norway, June 2007.

Syssner, J. (2007) ‘Conceptualisations of Regional Culture’, paper presented at Historikerdagarna, Lund, Sweden.

2006 

Syssner, J. (2006), What Kind of Regionalism? – Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries, Frankfurt am Main: Peter Lang Publ. (ISBN 3-631-55201-7). 

Syssner, J. (2006), ’Review on ’Voices from the North – New Trends in Nordic Human Geography’’, Regional and Federal Studies, nr 1(06), Taylor and Francis.

2005 och tidigare

Süssner, J. (2005), ‘Cultural Hierarchies’, paper presented at ECPR Conference Regional Identities, Cultures and Images – a path to Regional Development?, Norrköping, Sweden.

Süssner, J. (2005), ’Review on ’Culture and Regional Economic Development in Europe’’, Regional and Federal Studies, nr 2/05, Taylor and Francis.

Süssner, J. (2003), ’Nyregionalismens organisatoriska landskap’, Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 35. 

Süssner, J. (2002), ’Culture, Identity and the Region’, Informationen zur Raumentwicklung, Nr 3, Bonn. 

Süssner, J. (2002), ‘New Regionalism and Cultural Policy’, paper presented at European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism, ISSEI Conference, Aberystwyth, Wales.

Süssner, J. (2001), ‘The Regional Self’, paper presented at International Critical Geographers Conference, Oslo, Norway.

Süssner, J. (2000), ’Review on ’Rethinking the Region’’, Geografiska Annaler B, nr 3/4, Routledge.

Süssner, J. (2000), ’Regionen som identitetspolitiskt projekt’, Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 31.

Süssner, J. (2000), ’Regionens politiska geografi’ in Lundén, T. & Öberg, S. (red.), Politisk Geografi, Uppsala Universitet, Kulturgeografiska Institutionen, Nr 111: Uppsala