Syftet med projektets workshops är att fånga upp idéer och frågeställningar hos företagen.

Presentationer, föredrag och diskussioner i storgrupp eller mindre arbetsgrupper varvas för att väcka idéer, utbyta kunskap och sprida tidiga resultat. Representanter från företagen som är med i projektet deltar aktivt vid träffarna om det så är i diskussionerna eller genom att hålla presentationer. Genom detta arbetssätt uppmuntras kunskapsutbyte och idégenerering som i slutändan mynnar ut i forskningsfrågor, uppslag till studier eller andra delprojekt.

Önskar du ta del av presentationerna? Kontakta Louise Ödlund

Etapp 3

Workshop 17 – Energirenovera eller riva och bygga nytt (2019-10-18)

Lina La Fleur, adjunkt vid avd Energisystem på LiU, presenterar och diskuterar den senaste forskningen inom ämnet som berör energirenovering av fastigheter och närmare bestämt flerbostadshus. Uppvärmningsbehov och upplevd inomhusmiljö är nyckelparametrar. Detta ställs i relation till om fastigheterna istället skulle rivas och nya fastigheter byggs, livscykelkostnadsanalys används som metod. Vanliga hustyper från 1940, -50, -60 och 70-tal ingår i studien.

Diskussioner tog vid där bl.a. om det är möjligt att anpassa äldre byggnader efter nya behov, i t.ex. skolor eller sjukhus, finns det risk att nyrenoverade byggnader upplevs omoderna och om det finns olika värden i nya och renoverade byggnader (såsom trivsel och livskvalité, underhåll och drift, energianvändning).

Workshop 16 - Energieffektivisering (2019-05-17)

Lotta Bångens, VD för Energieffektiviseringsföretagen (EEF), besöker oss och ger sin syn på både energitjänster och den rådande debatten kring effektproblematiken. Vilka hinder, utmaningar och lösningar finns det för att inte gå miste om den potential som kan nås genom energieffektivisering. EEF är en icke-vinstdrivande organisation som samlar 80 företag och 5 branschförbund som säljer energieffektiva produkter och tjänster inom byggnader, företag och industrier.

Energi-, Miljö- och Managementstudenterna Sara Vaghult och Anna Adolfsson ger oss en inblick i och tidiga resultat från deras examensarbete kring energiaktiviteter i kunskapshus.

Stefan Blomqvist, doktorand inom projektet, ger en förhandsvisnings och kortare presentation av den kommande licentiatavhandlingen som är sprungen ur projektet. Avhandlingen med titeln ” A System Perspective on Energy End-Use Measures in a District Heated Region: Renovation of Buildings and Hydronic Pavement Systems” belyser förändringar på användarsidan av ett energisystem med systemperspektiv.

Workshop 15 – Inre Hamnen (2019-03-14)

Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen, berättar för oss om pågående och kommande arbete med Inre hamnen i Norrköping. Sex fokusområden tillämpas i deras kvalitetsprogram; Levande stadsmiljö, Aktiv stadsdel, Innovativ arkitektur, Ekosystemtjänster, Hållbart resande och resurseffektivitet. Martin Andersson ger oss E.ONs syn på deras verksamhet i relation till projektet, där bl.a. eftersträvas återvunnen och förnybar energi, innovativa kundlösningar, smarta nät. Stefan Anderberg, professor vid avd Industriell miljöteknik på LiU, ger oss en tillbakablick på tidigare liknande projekt och dess visioner, där utveckling kring städers vattenfront har en tydlig närvaro. Vidare diskuteras utmaningar, möjligheter och forskningsaktiviteter kopplat till Inre hamnen.

Workshop 14 -  (2018-11-27)

Lennart Söder, professor vid Avdelningen för elektriska energisystem på KTH, besöker oss och pratar samt diskutera kring energiomställningen i Sverige. De utmaningar och möjligheter som längs vägen mot målet om 100% förnybar elproduktion. Bland några ämnen som lyftes hittades kapacitetsbristen i svenska elnätet, elnätens sammansättning, framtida produktion av el, prisbilden, lokala och globala omvärldsanalyser.

Under workshopen presenterades även resultaten från delstudierna som pågått under hösten. Studien ”Energimål i samverkan” lyfte frågor kring hur vi kommunicerar, vilka termer vi använder och de konflikter som kan uppstå om vi missförstår varandra och framförallt kan de leda till olika framtida incitament. Resultaten påvisade att den största risken för motsättningar uppstår mellan de två sektorerna, även om möjliga motsättningar identifierades internt inom de två olika sektorerna och även i allmänhet.

Den andra delstudien ”Hinder och drivkrafter för en hållbar region” kunde genom intervjuer och skapande av en enkätstudie studerar samarbetet hos projektets inblandade företag. Resultaten påvisade att den främsta drivkraften kring samverkan är möjligheterna till idé- och erfarenhetsutbyten, samt strävan efter de gemensamma hållbarhetsmålen. De största hinder mot samverkan anses vara bristen på tid och pengar, samt att kommunikationen inte är tillräcklig mellan bolagen.

Workshop 13 -  (2018-10-15)

Marie-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen, var inbjuden talare. I sin roll inom enheten för hållbar utveckling så presenterade hon Riksbyggens sätt att arbeta med dessa frågor. Med avstamp kring tankarna om det Naturliga Steget (Se WS 4), samt vissa arbetssätt som är påfallande likt nudging (WS 7) fanns tydliga synergier och diskussionspunkter.

Vi fick även under workshopen ta del av det inledande arbetet i två delstudier, som engagerar studenter. De två studierna går under namnen ”Energimål i samverkan” och ”Hinder och drivkrafter för en hållbar region”. Den förstnämnda delstudien berör projektföretagens olika energimål, samspelar dem eller kan motsättningar uppstå? Arbetet utförs av Arvid Andersson, Oscar Spinos och Johannes Tonelid. Den andar delstudien studerar den samverkan som sker mellan bolag och de bakomliggande intentionerna, förhoppningarna, möjligheterna (drivkrafter), samt de utmaningar (hinder) som finns med samverkan. Arbetet sker av studenterna Arvid Lindberg, Oscar Lundqvist och Filip Tammergård. Samtliga studenter är femteårsstudenter på civilingenjörsprogram med inriktning Energi och Miljö.

Etapp 2

Workshop 6 – Kundvärde, Affärsmodeller och Innovation (2016-11-17)

Denna workshop hade fokus på Kundvärde, Affärsmodeller och Innovation. Professor Daniel Kindström från Avdelningen för industriell ekonomi vid LiU inledde med ett föredrag med efterföljande gruppdiskussioner. Bland frågorna som lyftes hittade vi bl.a.

 • Vad målet med innovation är?
 • Vad betyder ett allt större fokus på värde och vad får det för konsekvenser?
 • Vad är en affärsmodell och hur skiljer vi den från strategi?
 • Hur kan vi förändra affärsmodellen? Genom affärsmodellsinnovation?

Vi diskuterade även de resultat som uppkommit ur Etapp 1, samt studenter som kommer involveras i projektet i form av examensarbeten. 

Workshop 7 – Nudging (2017-03-10)

Ulrica Melin, projektledare på Stångåstaden, ledde ett föredrag med efterföljande diskussioner kring ”Nudging- Går det att ’knuffa’ hyresgäster till ändrade beteenden?”. Föredraget bygger vidare på det Jenny Palm talade om under Workshop 3 ”Tekniken det lätta – Beteende det svåra”. Beteende kan frammanas genom policys, lagar och förordningar, ekonomiska incitament, information och nudging. Där det senare kan delas in i olika kategorier:

 1. Förändra den fysiska miljön
 2. Goda förinställningar
 3. Sociala normer
 4. Förenkla och rama in information

För att lyckas med grundtanken att påverka människan till en positiv beteendeförändring genom nudging är det värt att, under planering och genomförande, betänka att

 • Det ska vara enkelt att välja det personen hade tänkt från början, 
 • Transparens och ärlighet – inga ”fulnudges”,
 • Inga ekonomiska incitament ska ligga till grund för ”nudgen”

Under workshopen fick vi även ta del av det inledande arbetet som gjorts i våra pågående examensarbeten. Resultaten presenteras i nästkommande workshop. 

Workshop 8 – Presentation av projektresultat (2017-06-08)

De fyra examensarbetena (enligt nedan) som pågått under vårterminen presenteras och diskuteras.  

 • Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump - Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON (Stefan Elez)
 • Primärenergifaktorer för fjärrvärme - Analys och beräkning av primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme (Gerda Ingelhag och Michael Gullberg)
 • Fjärrvärmens prismodeller – Hur ska de utformas för att ge incitament till minskad klimatpåverkan (Viktor Svensson och Anna Widengren)
 • Norrköping framtida värmemarknad (Sara Bley och Elin Lindström)

Workshop 9 – Mind the Gap & Spara och bevara (2017-09-28)

Wiktoria Glad, universitetslektor vid Avdelningen för Tema Teknik och social förändring på LiU, tar upp energieffektiviseringsgapet och hur vi genom att arbeta med beteenden ska kunna minska det (mind the gap). ”Energieffektiviseringsgapet” har kommit att bli en utgångspunkt för forskningen om människor, beteenden och organisering inom den byggda miljön. Det handlar om att den potential för energieffektivisering i den befintliga bebyggelsen och energisystemen som inte tas tillvara. 

Patrik Rohdin, universitetslektor vid Avdelningen för energisystem på LiU, talar om energieffektivisering i historisk bebyggelse. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utgör en betydande del av samhällets energianvändning. Ett forskningsprojekt mellan LiU och Uppsala universitet pågår just nu kring energieffektivisering i historisk bebyggelse, vilket innebär byggnader byggda innan 1945. Vi får ta del av pågående arbete, preliminära resultat och diskussioner.

Workshop 10 - Energieffektivisering, inomhusmiljö och kostnadseffektivitet (2017-12-04)

Vi blir bjudna på en presentation av Fastighets AB L E Lundberg i Norrköping och deras nya kontorslokaler. Jimmy Ekström, miljö- och energiansvarig, och Tobias Artursson, driftingenjör, guidar oss genom ett nyrenoverat kontorslandskap med samverkansmodell, vilket känns nyskapande inom branschen och aktörerna i projektet.

Lina La Fleur, doktorand på Avdelningen för energisystem, håller ett föredrag och diskussioner kring Energieffektivisering, inomhusmiljö och kostnadseffektivitet vid renovering av flerfamiljshus. 

Vi diskuterar även framtida studier och examensarbeten inom projektet.

Workshop 11 – Hinder och drivkrafter (2018-03-02)

Workshopen hålls hos Eon i Norrköping, där vi inledningsvis får ta del av deras verksamhet med hjälp av Fredric Botlin och Martin Andersson. Vi bjuds även på en presentation kring det examensarbete som pågår inom projektet, med studenterna Emelie Larsson och Anton Lydell. Arbetet har titeln ”Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av nyckelfärdiga flerbostadshus - En jämförelse mellan betong- och träkonstruktion” där idén kring arbetet har varit frekvent diskuterad inom projektet och arbetet görs inom Stångåstadens ramar. 
Patrik Thollander, professor vid Avdelningen för energisystem, håller ett föredrag med diskussionspunkter kring ”Hinder mot och drivkrafter för energieffektivisering i industrin”. Även om enkätstudierna har gjorts inom andra (mer produktbaserade) branscher så finns tydliga nyttor med ämnet inom detta projekt och aktörernas branscher. Energiledning eller ”energy management” är ett intressant ämne för att utvärdera ett företags arbete kring energieffektiviseringar.

Workshop 12 – Trä- eller betonghus? LCC och LCA (2018-05-17)

Workshopen hålls hos Stångåstaden i Linköping där vi får ta del av tidiga resultat från examensarbetet rörande att jämföra nyckelfärdiga hus i betong eller träa av studenterna Emelie Larsson och Anton Lydell. Två specifika flerbostadsbyggnader av vardera trästomme och betongstomme har jämförts och analyserat. De intressanta resultaten tyder på att klimatavtrycket från livscykeln är ungefär detsamma, vilket väcker stort intresse.

Lina La Fleur, doktorand på Avdelningen för energisystem, presenterar delar av sin forskning rörande livscykelkostnadsoptimeringar. Presentationerna är väldigt öppna och inbjuder till långa diskussioner under workshopen. 

Etapp 1

Workshop 5 - Presentation av projektresultat (2016-04-29)

Under workshop 5 presenteras det slutliga resultat från projektet. Under workshopen diskuteras tillsammans fortsatta aktiviteter inom gruppen genom fördjupade diskussion av behov utifrån de resultat som framkommit från projektet.

Workshop 4 – Strategisk hållbar utveckling (2015-12-04)

Workshop 4 hade fokus på Strategisk hållbar utveckling. Workshopen leddes av Karl-Henrik Robért, professor vid Blekinge Tekniska Högskolan samt grundare av Det Naturliga Steget, under rubriken ”Backcasting för strategiskt hållbarhetsarbete - tydliga mål, strategier och innovativa lösningar för sektorsövergripande regional styrka”.
Utöver diskussioner kring hållbar utveckling presenterades resultat från pågående byggnadssimuleringar och optimering av det gemensamma energisystemet av energibolag och fastigheter.

Workshop 3 – Beteende (2015-11-06)

Workshopen genomfördes med ett särskilt tema på Beteende. Professor Jenny Palm vid Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet ledde workshopen under rubriken ”Tekniken det lätta – beteende det svåra. Hur kan vi öka förståelsen för energianvändares agerande?” Utöver dessa diskussioner kring beteende presenterades tidiga resultat från modelleringarna av doktoranderna Stefan Blomqvist, Tommy Rosén och Lina La Fleur. Även underlag som togs fram under workshop 1 och 2 diskuterades tillsammans.

Workshop 2 – Förankring av frågeställningar (2015-02-05)

Under workshop 2 presenterades förslag på upplägg och genomförande av fallstudier baserat på underlag från workshop 1. Dessa förslag diskuterades sedan under workshopen tillsammans med analys av ytterligare inkomna behov. 

Workshop 1 – Behovsidentifiering (2014-10-16)

Workshop 1 utfördes som en kreativ aktivitet för att tillsammans identifiera utmaningar för fastighetsbolag och energibolag att vara framgångsrika i en framtida resurseffektiv hållbar region. Målet med den första workshopen var att ta fram ett underlag baserat på behov hos fastighetsbolag och energibolag som sedan formulerades i frågeställningar som realiseras i delprojekt inom projektet. I smågrupper diskuterade vi bland annat varje företags egen vision i förhållande till en gemensam övergripande vision för det sammanslagna energisystemet 

Kontakpersoner

Tillbaka till forskningsprojekt