Fotografi av Louise Ödlund

Louise Ödlund

Prefekt, Professor

Att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och samtidigt skapa en miljö av tillit är de viktigaste uppgifter som prefekt. Det är alla vi tillsammans som ska utveckla IEI.

Att leda och utveckla

Det är alla vi tillsammans som ska utveckla IEI. Jag vill synliggöra alla de styrkor vi redan har.

 Min viktigaste uppgift är att leda och ge mina medarbetare förutsättningar att utveckla både sig själva och verksamheten. Det är de som ska bygga starka forskningsområden och attraktiva utbildningsmiljöer och stärka IEI ännu mer.

Professor och prefekt

Professor i energisystem

Som professor i energisystem forskar jag i nära samarbete med energibolag, industrier och fastighetsbolag för att visa hur vi med en systemsyn på tillförsel och användning kan skapa hållbara energisystem med ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan.

Prefekt vid IEI

Fantastiskt roligt och väldigt utmanande. Så säger Louise Ödlund om möjligheten att ta över som prefekt på IEI.
Louise berättar om utmaningarna för institutionen, varför samverkan är så viktigt – och hur hon vill vara som ledare.

Meriter och uppdrag

Akademiska meriter

 • Professor 2015
 • Docent 2011
 • Teknologie Doktor 2006
 • Civilingenjör Maskinteknik 1982

Nationella och internationella nätverk

 • Ledamot i Programrådet Fjärrsyn
 • Expert i Fjärrvärmenämnden
 • Jurymedlem för  SWECO’s Hugopris
 • Gästprofessor vid Högskolan i Gävle
 • Reesbe Forskarskola
 • DHC+, District Heating and Cooling PLUS Technology Platform
 • eceee, the European Council for an Energy Efficient Economy

Interna uppdrag vid LiU

 • Prefekt vid IEI
 • Proprefekt vid IEI
 • Institutionsstyrelsen IEI
 • Grundutbildningsråd IEI
 • Programplanegruppen EMM
 • Styrgrupp Hållbart Campus
 • Fonden för klimatkompensation

Hållbara energisystem – inte en utopi utan en nåbar och nödvändig verklighet

Det finns många pusselbitar som möjliggör ett säkert och fullt balanserat förnybart energisystem. Att kunna visa hur ett 100% förnybart energisystem inte längre är en framtida utopi utan en nåbar och nödvändig verklighet driver mig som forskare.

Idag står vi inför en i många avseende ganska omvälvande situation där de förnybara energikällorna på ekonomiska villkor konkurrerar ut inte bara kärnkraft utan också kolkraft. Aldrig tidigare har jag mött det konsensus som nu råder, och aldrig förr har vi haft de förutsättningar vi har nu att kunna ställa om till ett helt förnybart energisystem. Samtidigt vet vi att den pågående klimatförändringen är ett av de största hoten vi stått inför. 

Denna omvärldsbild är en utmanande och stimulerande bas för min forskning. Tillsammans med bland annat energibolag, industrier, fastighetsbolag och kommuner vill jag i min forskning visa hur vi med ekonomiska vinster för användare och producenter kan uppnå helt förnybara energisystem – och hur vi kan övervinna gapet mellan goda exempel och verkliga implementerade åtgärder.

Min bakgrund som affärsområdeschef på E.ON har dels gett mig ett brett nätverk men också bidragit till min starka drivkraft att få forska nära, och i samarbete med näringslivet.

Systemsyn på tillförsel och användning

Med stor andel förnybara energikällor och varierande elpriser kommer effektivisering, konvertering och styrning av energisystem spela en central roll. På samma sätt får även kraftvärmen och fjärrvärmen en mer framträdande funktion för ett säkert och fullt balanserat energisystem. I min forskning tittar jag just på dessa frågor utifrån ett systemperspektiv där analyser och åtgärder på både användarsidan och tillförselsidan ingår.

Jag studerar hur industrier och byggnader kan effektivisera sin energianvändning, vilka el-laster som kan konverteras och hur effekttoppar kan undvikas. Detta sätter jag in i ett systemperspektiv där användning kopplas samman med tillförsel med hjälp av optimeringsmodeller som MODEST. Med olika framtidsscenarier, där bland annat bränslepriser, elpriser och styrmedel varieras, analyserar jag sedan hur energisystemet bör utformas för att de ska bidra till utveckling av hållbara och förnybara samhällen. Centralt i min forskning är att studera vad vi behöver göra, och vilka åtgärder vi behöver ta, för att uppnå ett visst mål. 

Resultat från studier av olika energisystem visar framförallt hur ett optimalt utnyttjande av kraftvärmesystem ger minskade kostnader för både energianvändare och energibolag och även minskad klimatbelastning. 

Från goda exempel till energieffektiva industrier

Alla mina studier av hur små- och medelstora industrier (SME) kan energieffektivisera har jag genomfört i nära samarbete med representanter från industrierna. Studierna har visat stora möjligheter att minska energianvändningen med minskade rörliga kostnader och lägre klimatpåverkan till följd. Framförallt är det åtgärder inom stödprocesser som belysning, tryckluft och ventilation som minskningarna är som störst, och även inom tomgångsförbrukning som kan vara så hög som 30 procent av den totala elanvändningen.

Den stora utmaningen ligger i att gå från dessa goda exempel till verkligt implementerade åtgärder. För att få kunskap om detta har jag återigen besökt de industrier där vi tidigare gjort en energisystemanalys. Syftet var då att se hur industrierna arbetar med energieffektivisering och hur många av de föreslagna åtgärderna från analyserna som har blivit genomförda. Dessa studier har visat att i snitt hälften av alla föreslagna åtgärder har blivit åtgärdade och ett tydligt resultat är hur viktig det är med ledningens engagemang för att nå ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. 

Publikationer inom energisystem

2024

Louise Ödlund (2024) Strategies for future sustainable energy systems

2023

Louise Ödlund, Maria Johansson, Danica Djuric Ilic (2023) Towards Sustainable Energy Systems in a Backcasting Perspective
Louise Ödlund, Danica Djuric Ilic (2023) Sustainable Business Strategies for District Heating
Danica Djuric Ilic, Louise Ödlund, Maria Johansson (2023) Towards a Sustainable Future: A Review of Heating and Cooling Solutions

2022

Stefan Blomqvist, Louise Ödlund, Patrik Rohdin (2022) Understanding energy efficiency decisions in the building sector - A survey of barriers and drivers in Sweden Cleaner Engineering and Technology, Vol. 9, Artikel 100527 Vidare till DOI

Citat

100 procent förnybart är inte längre en framtida utopi, det är en nåbar verklighet
Louise Ödlund, professor i energisystem

Undervisning

Från 2007 till 2014 var jag studierektor för avdelningen Energisystems kurser. Idag är jag examinator och undervisar inom kurser som ges för bland annat civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Energi, Miljö och Management, Industriell ekonomi och Energy and Environmental Management.

Jag är examinator i kurser: 

 • Projektkursen Energi (TMPM01) där studenterna under en termin utföra olika näringslivskopplade projekt med tydlig kontakt med industrier och företag. 
 • Energy systems (TMES12) är en annan kurs där mastersstudenter från andra länder får lära sig om energisystemets olika delar, från tillförseltekniker till användning och hållbarhet i ett övergripande systemperspektiv. 
 • Strategisk planering av hållbara energisystem (TMES41). Här får studenterna tillämpa kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser och i seminarieform diskutera och analysera olika metoder för hållbarhet applicerat på energisystemanalyser

Nyheter

Organisation