Hållbara energisystem – inte en utopi utan en nåbar och nödvändig verklighet

Som professor i energisystem forskar jag i nära samarbete med energibolag, industrier och fastighetsbolag för att visa hur vi med en systemsyn på tillförsel och användning kan skapa hållbara energisystem med ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan.

Idag står vi inför en i många avseende ganska omvälvande situation där de förnybara energikällorna på ekonomiska villkor konkurrerar ut inte bara kärnkraft utan också kolkraft. Aldrig tidigare har jag mött det konsensus som nu råder, och aldrig förr har vi haft de förutsättningar vi har nu att kunna ställa om till ett helt förnybart energisystem. Samtidigt vet vi att den pågående klimatförändringen är ett av de största hoten vi stått inför. 

Denna omvärldsbild är en utmanande och stimulerande bas för min forskning. Tillsammans med bland annat energibolag, industrier, fastighetsbolag och kommuner vill jag i min forskning visa hur vi med ekonomiska vinster för användare och producenter kan uppnå helt förnybara energisystem – och hur vi kan övervinna gapet mellan goda exempel och verkliga implementerade åtgärder.

Min bakgrund som affärsområdeschef på E.ON har dels gett mig ett brett nätverk men också bidragit till min starka drivkraft att få forska nära, och i samarbete med näringslivet.

 

Systemsyn på tillförsel och användning

Med stor andel förnybara energikällor och varierande elpriser kommer effektivisering, konvertering och styrning av energisystem spela en central roll. På samma sätt får även kraftvärmen och fjärrvärmen en mer framträdande funktion för ett säkert och fullt balanserat energisystem. I min forskning tittar jag just på dessa frågor utifrån ett systemperspektiv där analyser och åtgärder på både användarsidan och tillförselsidan ingår.

Jag studerar hur industrier och byggnader kan effektivisera sin energianvändning, vilka el-laster som kan konverteras och hur effekttoppar kan undvikas. Detta sätter jag in i ett systemperspektiv där användning kopplas samman med tillförsel med hjälp av optimeringsmodeller som MODEST. Med olika framtidsscenarier, där bland annat bränslepriser, elpriser och styrmedel varieras, analyserar jag sedan hur energisystemet bör utformas för att de ska bidra till utveckling av hållbara och förnybara samhällen. Centralt i min forskning är att studera vad vi behöver göra, och vilka åtgärder vi behöver ta, för att uppnå ett visst mål. 

Resultat från studier av olika energisystem visar framförallt hur ett optimalt utnyttjande av kraftvärmesystem ger minskade kostnader för både energianvändare och energibolag och även minskad klimatbelastning. 

Från goda exempel till energieffektiva industrier

Alla mina studier av hur små- och medelstora industrier (SME) kan energieffektivisera har jag genomfört i nära samarbete med representanter från industrierna. Studierna har visat stora möjligheter att minska energianvändningen med minskade rörliga kostnader och lägre klimatpåverkan till följd. Framförallt är det åtgärder inom stödprocesser som belysning, tryckluft och ventilation som minskningarna är som störst, och även inom tomgångsförbrukning som kan vara så hög som 30 procent av den totala elanvändningen.

Den stora utmaningen ligger i att gå från dessa goda exempel till verkligt implementerade åtgärder. För att få kunskap om detta har jag återigen besökt de industrier där vi tidigare gjort en energisystemanalys. Syftet var då att se hur industrierna arbetar med energieffektivisering och hur många av de föreslagna åtgärderna från analyserna som har blivit genomförda. Dessa studier har visat att i snitt hälften av alla föreslagna åtgärder har blivit åtgärdade och ett tydligt resultat är hur viktig det är med ledningens engagemang för att nå ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. 

 

Undervisning

Från 2007 till 2014 var jag studierektor för avdelningen Energisystems kurser. Idag är jag examinator och undervisar inom kurser som ges för bland annat civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Energi, Miljö och Management, Industriell ekonomi och Energy and Environmental Management. 


Jag är examinator i kurser: 
 • Projektkursen Energi (TMPM01) där studenterna under en termin utföra olika näringslivskopplade projekt med tydlig kontakt med industrier och företag. 
 • Energy systems (TMES12) är en annan kurs där mastersstudenter från andra länder får lära sig om energisystemets olika delar, från tillförseltekniker till användning och hållbarhet i ett övergripande systemperspektiv. 
 • Strategisk planering av hållbara energisystem (TMES41). Här får studenterna tillämpa kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser och i seminarieform diskutera och analysera olika metoder för hållbarhet applicerat på energisystemanalyser.
 
 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Hur ska vi allokera utsläpp från avfallsförbränning?

Hur vi ska fördela klimatpåverkande utsläpp från det avfall som förbränns i kraftvärmeanläggningar diskuteras ofta. Vilken eller vilka aktörer är delaktiga i processen av utsläpp från avfallsförbränning och kan vi skapa incitament som leder till minskade klimatpåverkande utsläpp?

Tillsammans med Tekniska verken i Linköping och Göteborg Energi studerar vi just den frågeställningen i projektet Metod för allokering av klimatpåverkande förbränningsutsläpp från avfall. Det övergripande syftet med projektet är att ta fram en vetenskapligt förankrad metod för allokering av klimatpåverkande förbränningsutsläpp från avfall som kan ligga till grund för klimatvärdering, utformning av miljömärkning, och produktutveckling samt vid utveckling av nya affärsmodeller.

 Postdoktor: Danica Djuric Ilic

Visa/dölj innehåll

100 procent förnybart är inte längre en framtida utopi, det är en nåbar verklighet

Louise Trygg, Professor i energisystem

Meriter och uppdrag
Visa/dölj innehåll

Akademiska meriter

 • Professor 2015
 • Docent 2011
 • Teknologie Doktor 2006
 • Civilingenjör Maskinteknik 1982

Nationella och internationella nätverk

 • Ledamot i Programrådet Fjärrsyn
 • Expert i Fjärrvärmenämnden
 • Jurymedlem för  SWECO’s Hugopris
 • Gästprofessor vid Högskolan i Gävle
 • Reesbe Forskarskola
 • DHC+, District Heating and Cooling PLUS Technology Platform
 • eceee, the European Council for an Energy Efficient Economy

Interna uppdrag vid LiU

 • Proprefekt vid IEI
 • Institutionsstyrelsen IEI
 • Grundutbildningsråd IEI
 • Programplanegruppen EMM
 • Styrgrupp Hållbart Campus
 • Fonden för klimatkompensation

Forskning
Visa/dölj innehåll

Samarbete mellan energibolag och fastighetsbolag för resurseffektiva regioner

Just nu pågår projektet Hållbar region där vi tillsammans med både energibolag och fastighetsbolag tittar på hur vi kan utveckla affärsmodeller som leder till, och påskyndar, utvecklingen till en resurseffektiv och hållbar region med minskad primärenergianvändning, minskade kostnader och minskad klimatpåverkan. De aktörer som för närvarande medverkar i projektet är Tekniska verken i Linköping, E.ON Örebro, Stångåstaden, Akademiska Hus, Lejonfastigheter, Örebrobostäder, Lundbergs och Castellum.  
Doktorand: Stefan Blomqvist

Ett annat projekt som pågår är Storskalig styrning av fjärrvärme som finansieras av Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme. Men hjälp av optimeringsmodeller av olika energisystem studerar vi tillsammans med ett flertal energibolag hur systemriktiga kombinationer av fjärrvärmeproduktion, fjärrvärmeanvändning och energieffektivisering kan leda till minskad primärenergianvändning och minskad klimatpåverkan.
Doktorand: Tommy Rosén

Inom företagsforskarskolan Reesbe pågår doktorandprojektet Koncernövergripande optimering av energisystem – produktion, distribution och användning. Case studie är hur förändring av fjärrvärmeanvändningen inom en bostadsförening påverkar det sammantagna systemet av Tunabyggen och Borlänge Energi.
Doktorand: Tina Lidberg

Handledning av forskarstuderande vid LiU
Visa/dölj innehåll