Hållbar region

Med mer intermittenta energislag, så som sol och vind, och mer varierande elpriser ställs nya krav på framtidens energisystem.

Forskning för ökad samverkan mellan energi- och fastighetsbolag.

Det är en komplex framtid vi bygger. Med mer intermittenta energislag, så som sol och vind, och mer varierande elpriser ställs nya krav på framtidens energisystem. Idag har också användarsidan i energisystemet, som exempelvis fastighetsbolag, fler valmöjligheter för sin energiförsörjning med både småskaliga och storskaliga lösningar. Det är i samverkan mellan energibolag och slutanvändare som effektiva energisystem kan skapas - där de smarta systemen byggs.

Syfte

Forskningen syftar till att genom samverkan mellan universitet, energi- och fastighetsbolag arbeta för att skapa en hållbar och resurseffektiv region. Detta delvis genom att utbyta kunskap kring utmaningar och på så vis öka förståelsen för varandras verksamheter, både inom och mellan branscherna.

Mål

De grundläggande målen för forskningsprojektet är att genom samverkan skapa förutsättningar för reducerade systemkostnader och minskad klimatpåverkan med lägre primärenergianvändning, d.v.s. lägre användning av de bränslen som tillförs energisystemet. Det möjliggörs genom effektiv omvandling och användning av de sekundära energibärarna, som el och värme.

Vill du vara med och driva utvecklingen mot en hållbar och resurseffektiv region?

Genom att utbyta kunskap kring utmaningar och på så vis öka förståelsen för varandras verksamheter, både inom och mellan branscherna kan energi- och fastighetsbolag tillsammans driva utvecklingen till en hållbar och resurseffektiv region. Just nu har vi 5 partners som medfinansierar projektet och är aktiva, men vi vill även poängtera att vi alltid välkomnar nya aktörer till projektet, oavsett om man varit med från start eller inte!

Enkätstudie om energieffektivisering

Just nu genomför vi en studie där vi vill undersöka vad som driver på utvecklingen av energieffektivisering samt vilka utmaningar som finns i frågan. Resultaten syftar till att visa vilka drivkrafter som har störst påverkan på energieffektivisering, vilka hinder som finns och kan även belysa om det finns några skillnader mellan branscher, dess orsaker och hur de ska behandlas.

Av Sveriges totala energianvändning står bostads- och servicesektorn för närmare 40%. Sverige har ett uttalat mål om att minska energiintensiteten med 20% till 2020 och 50% till 2030 (jämfört med 2005). I det arbetet utgör bostads- och servicesektorn en viktig del med en stor potential för energieffektivisering.

Resultaten syftar till att visa vilka drivkrafter som har störst påverkan på energieffektivisering, samt vilka utmaningar som finns i frågan. Skillnader inom branschen, orsaker och hur de ska behandlas kan också vara en möjlig utkomst. En liknande studie genomfördes för ca 10 år sedan och vi kommer därmed att kunna analysera skillnader mellan då och nu och se hur denna fråga mognat under den senaste tioårsperioden. Resultaten kommer presenteras genom forskningsartiklar och nätverksforum där vi från detta forskningsprojekt medverkar.

Vilka kan vara med i studien?

Studien vänder sig främst till fastighetsbolag och yrkesbefattningar såsom fastighetsförvaltare, -ingenjör, -tekniker och -utvecklare. Vidare efterfrågas även svarande inom bygg- och projektledning eller personer med energi-, miljö- eller hållbarhetsansvar och övergripande chefsroller såsom VD och fastighetschef.

Hur går studien till?

Studien sker via en webbaserad enkät som består till stora delar av olika påståenden som de svarande ska ta ställning till. Enkäten tar uppskattningsvis 10 min att genomföra. Svaren behandlas anonymt och redovisas endast i grupp. I arbetet används din mejladress endast för att registrera om du har svarat eller ej, eller om du inte önskar delta. På så vis besparar vi dig fler mejl i fortsättningen. För vidare frågor kring personuppgifter vid kontakter med LiU hänvisar vi till Linköpings universitets integritetspolicy som du hittar här längst ner på sidan.

För att delta i studien krävs en inbjudan. Har du inte fått den men vill ha den så är du välkommen att kontakta Stefan Blomqvist på: stefan.blomqvist@liu.se

Arbetsmetodik

Syftet med detta arbetssätt är att fånga upp idéer och frågeställningar hos företagen, samt sprida kunskap.

För att uppnå ett aktivt deltagande hos samtliga aktörer, samt ett tydligt kunskapsutbyte mellan aktörerna sker regelbundna träffar i främst två olika format, klustermöten och workshops.

illustration av arbetsmetodik i projektet Hållbar region
Alla tidiga resultat från den forskning som bedrivs inom projektet redovisas kontinuerligt på gemensamma workshoppar. Syftet med dessa workshops är just att sprida och diskutera tidiga resultat samt att kunna förfina det underlag som ligger till grund för projektets frågeställningar. Presentationer, föredrag och diskussioner i storgrupp eller mindre arbetsgrupper varvas för att väcka idéer, utbyta kunskap och sprida tidiga resultat. Representanter från företagen som är med i projektet deltar aktivt vid träffarna om det så är i diskussionerna eller genom att hålla presentationer.

Klustermötena innebär att forskningsprojektens aktörer delas in i två grupper, efter sin branschtillhörighet – En grupp bestående av energibolag, samt en där fastighetsbolagen samverkar. Anledningen till detta är möjligheten till att djupare och mer ingående diskutera branschspecifika frågor, som sedan exempelvis kan omsättas i studier som då även omfattar den andra aktörsgruppen. Klustermötena äger rum vid ungefär två tillfällen per år och klustergrupp.

 
Utöver dessa träffar så sker även arbeten och samverkan i form av forskningsstudier, samt studentprojekt och examensarbeten på avancerad nivå där vardera aktör bidrar med tid och kunskap i frågorna.

Resultat

Resultat från etapp 1

Etapp 1 består övervägande av modellbyggande, simulering, samt systemoptimering av det sammankopplade energisystemet i staden av både tillförsel och efterfrågan.

Vid studierna användes ett flerbostadsbestånd på 273000 m2 med normalkorrigerad energianvändning på 121 kWh/m2 och en årlig användning av 35.6 GWh fjärrvärme. Studien analyserade flertalet renoveringsfall och åtgärder för beståndet. Jämfört med grundfallet, var några av resultaten.

Utvalda resultat - etapp 1

38% minskat elbehov och minskade globala utsläpp med 13 000 ton CO2eq

Vid klimatskalsåtgärder samt introduktion av FTX i värmepumpsanslutna fastigheter.

 

Ökade globala utsläpp med 8 000 ton CO2eq

Vid klimatskalsåtgärder och FTX-lösning, samt byte från fjärrvärme till värmepump.

 

Ökade globala utsläpp med 22 000 ton CO2eq

Vid byte av värmekälla, från fjärrvärme till värmepump. 

Halverat fjärrvärmebehov och ökade globala utsläpp med 1 300 ton CO2eq

Vid klimatskalsåtgärder samt introduktion av FTX i fjärvärmeanslutna fastigheter

 

Minskat effektbehov med 28% 

Vid klimatskalsåtgärder samt introduktion av FTX i fjärvärmeanslutna fastigheter

 

Minskat effektbehov med 37%

Vid klimatskalsåtgärder samt introduktion av FTX i värmepumpsanslutna fastigheter

Kraftbalansen förbättras med motsvarande ca 1 900 GWh/år!

Om nya fastigheter, om totalt 50 000 000 m2, byggs enligt BBRs krav på näranollenergibyggnader med uppvärmning genom fjärrvärme (istället för värmepump)

 

1 kWh fjärrvärme har inte samma värde som 1 kWh el!

Primärenergifaktor på för el bör vara 2,5 och inkluderas vid jämförelse av uppvärmnings-alternativ. Det leder till att alternativet med fjärrvärme ger en lägre energianvändning och följaktligen till lägre globala emissioner av CO2eq

Läs hela rapporten från etapp 1 här

Omslag för publikation 'Hållbar Region Etapp 1: Energibolag och fastighetsbolag i samverkan'
Louise Trygg, Stefan Blomqvist, Lina La Fleur, Tommy Rosén (2016)

Resultat från etapp 2

I etapp 2 av projektet har vi studerat både tjänstebaserade affärsmodeller med fokus på tjänste- och kundrelaterade lösningar samt hur vi kommer vidare från identifierade lönsamma åtgärder som kan stärka det regionala samarbetet mellan fastighetsbolag och energibolag, till verkligt genomförda åtgärder.

Läs hela rapporten från etapp 2 här

Resultat från etapp 3

Nyheter och reportage om hållbar region

Motivering och nyttan av forskning

I detta projekt fokuserar vi främst på den ekologiska grenen av hållbarhet med avseende på energifrågor. Forskningen inbegriper även sociala och ekonomiska aspekter, vilket är de andra två grenarna inom hållbarhet.

På FN-, EU- och nationell nivå pågår ständig utveckling, som ofta tar sig uttryck i mål. De nationella 20-20-20-målen lyder:

  • 40% lägre utsläpp av växthusgaser (från nivåerna 1990) >> Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045 
  • 20% mindre tillförd energi per BNP-enhet (från 2008) >> 50 % effektivare energianvändning år 2030, utryckt som tillförd energi i relation till BNP (från 2005 års nivå)
  • 50% förnybar energi av den totala energianvändningen >> 100 % förnybar elproduktion 2040 

 

Nya mål uttrycks nu i Agenda 2030, FN´s arbete för Hållbar utveckling. Detta projekt bidrar främst till att uppfylla mål:

  • 7: Hållbar energi för alla
  • 11: Hållbara städer och samhällen
  • 13: Bekämpa Klimatförändringarna

De nationella målen berör även det regionala utvecklingsarbetet. Exempelvis har kommunerna Linköping och Norrköping arbetat fram en gemensam klimatvision och båda kommunerna har ställt sig bakom arbetet med Agenda 2030 och de globala målen.

I detta projekt illustreras energisystemet genom tillförsel (energibolag) och användarsida (fastighetsbolag). Utöver de praktiska och användbara resultaten till sina verksamheter bidrar aktörerna inom projektet till arbetet att uppfylla de nationella målen, samt målen på EU och FN-nivå. Samtidigt bidrar aktörerna till att stärka det regionala utvecklingsarbetet för en konkurrenskraftig och hållbar region.

Kontakta oss inom hållbar region

Partners inom projektet hållbar region

Nuvarande partners

Tidigare deltagare

Finansiärer