Energimål på regional nivå tenderar att vara ambitiösa. Det medför att statligt och kommunalt ägda företag möter komplexa frågeställningar när de fastställer sina energimål och utformar affärsplaner. Privatägda företag styrs emellertid inte av kommunal eller statlig agenda på samma sätt.

Denna studie undersöker hur olika aktörers energimål strider mot eller interagerar med varandra med fokus inom och mellan energi- och fastighetssektorn. Studien genomfördes inom forskningsprojektet Hållbar Regionen vid Linköpings universitet, bestående av 6 externa aktörer inom energi- och fastighetssektorn. Frågor som belyses i studien är: 

  • Vilka mål har antagits och varför
  •  Hur definieras målen
  • Hur ska de satta målen uppnås och vilken är tidsrymden
  • Finns det en uttalad samverkan när målen har fastställts

Analysen delas in i tre kategorier, nämligen; klimatmål, energieffektiviseringsmål och mål gällande förnybar energi. Resultaten identifierade att den största risken för motsättningar eller konflikter uppstår mellan de två sektorerna, även om möjliga konflikter identifierades internt inom de två olika sektorerna och i allmänhet.

Slutsatser är att energimålen hos olika aktörer kan tyckas likna varandra men kan innehålla signifikanta skillnader. Dessa skillnader kan leda till olika incitament i utvecklingsarbetet. Vikten av rätt kommunikationen, i form av terminologi och ordval, är en återkommande punkt genom studiens analys. För en mer effektiv utveckling mot hållbarhet behövs mer förståelse för den andra aktörens verksamhet, samt en förståelse för att ambitiösa energimål kan leda till konflikter eller suboptimeringar på lång sikt.

Studien genomfördes som ett projektarbete av femteårsstudenterna Arvid Andersson, Oscar Spinos och Johannes Tonelid, som studerar på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot energi- och miljö. Stefan Blomqvist handledde arbetet och Louise Ödlund var examinator.

Handledare och examinator

Tillbaka till forskningsprojekt