För att kunna nå region högst ställda hållbarhetsmål är det viktigt att de stora aktörerna i regionen drar åt samma håll och inte motverkar varandras hållbarhetsutveckling. Två aktörer med stor påverkan i detta arbete finner vi i energi- och fastighetsbolagen

I regionen innefattar det, bland andra, Tekniska verken, Eon, Akademiska hus, Stångåstaden, Lejonfastigheter och Lundbergs fastigheter, som utgör en pilotgrupp i denna studie.

I studien analyseras hinder och drivkrafter för samverkan mellan bolagen med hjälp av semistrukturerade intervjuer, samt en enkät som möjliggjorde kvantitativa resultat. Enkäten utformades för att även kunna användas för energi- och fastighetsbolag i andra regioner. Genom att utforma en analysmodell över enkätsvaren kan sedan ett rankingsystem påvisa vilka aspekter som utgör hinder respektive drivkrafter för samverkan utifrån enkätsvaren.

Teorin kring samverkan lägger stort fokus på kunskapsutbyte och hur bolag ser på deras lönsamhet. Bolagen i denna studie ser positivt på samverkan. De största drivkrafterna för samverkan anses vara idé- och erfarenhetsutbyten i samband med teknikutveckling och nya metoder, samt strävan efter de gemensamma hållbarhetsmålen uppsatta av kommunen. De största hinder mot samverkan anses vara bristen på tid och pengar, samt att kommunikationen är otillräcklig mellan bolagen.

Studien genomfördes som ett projektarbete av femteårsstudenterna Arvid Lindberg, Oscar Lundqvist och Filip Tammergård, som studerar på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot energi- och miljö. Stefan Blomqvist handledde arbetet och Louise Ödlund var examinator.

Handledare och examinator

Tillbaka till forskningsprojekt