Hälsoekonomiska utvärderingar har fått allt större betydelse som underlag för prioriteringar och policybeslut inom hälso- och sjukvården. Det ställer krav på förmågan att granska och sammanställa vetenskapliga utvärderingar och god tillgång på kvalificerade hälsoekonomiska studier.

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs forskning kring hälsoekonomiska utvärderingar med fokus på tillämpade utvärderingar, hälsoekonomisk metodutveckling, effektmätning samt systematiska granskningar och litteraturgenomgångar.

Tillämpade utvärderingar 

Denna typ av studier handlar om kostnadseffektivitetsanalyser, kostnadsnyttoanalyser och sjukdomskostnadsstudier. Studierna utnyttjar statistisk analys av observerade data och kan baseras på prospektiva randomiserade kliniska studier, retrospektiva data, metaanalyser, elektroniska patientjournalsystem, vårddataregister från landsting och vårdens kvalitetsregister. I studierna används ofta beslutsmodeller för att sammanställa och inkorporera data från flera olika källor.

Hälsoekonomisk metodutveckling

Hälsoekonomisk metodutveckling innefattar forskning kring de teoretiska hörnstenarna för hälsoekonomiska utvärderingar och hur de påverkar val av metod. Hur påverkar de teoretiska utgångspunkterna de nationella och internationella riktlinjer om hur en utvärdering ska genomföras? Vilken typ av kostnader och effekter ska inkluderas i utvärderingarna? Hur kan man förklara internationella skillnader? Hur kopplar man hälsoekonomiska utvärderingar till prioriteringsarbeten inom hälso- och sjukvården?

I detta forskningsspår ryms även metodutveckling för beslutsmodeller vilken bland annat fokuserar på extrapolering av resultat från kliniska prövningar, hantering av osäkerhet och värde av information analys, samt användande av expertbedömningar i de fall data är begränsade. Metoder för att analysera kostnads- och effektdata från kliniska studier, framförallt multinationella prövningar samt meta-analys är exempel på statistiska metoder där utvecklingsarbete bedrivs. Omfattande metodutveckling sker inom design av hälsoekonomiska Case Report Forms (CRF) för att samla in data i kliniska studier, där bland annat olika metoder baserade på exempelvis micro-costing och DRG kostnader jämförs och analyseras.

Effektmätning 

Att mäta effekter är en central del av hälsoekonomiska utvärderingar. Inom denna forskning utvecklar vi och applicerar metoder för att mäta värdet av de teknologier som vi utvärderar. Centralt är mätning av vikter som grund för beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs), utifrån standardiserade instrument och genom direkta metoder. Dessutom ingår studier av betalningsvillighet (WTP) och mer livskvalitetsinriktad forskning.

Systematiska granskningar och litteraturgenomgångar

Denna del av verksamheten innefattar systematiska litteraturgenomgångar av hälsoekonomiska studier, främst på uppdrag av myndigheter såsom Socialstyrelsen, Läkemedelsförmånsnämnden och SBU.

Relaterad forskningsinriktning vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Mer om Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi