Institutet för analytisk sociologi har erhållit flera stora och långsiktigt inriktade forskningsbidrag från europeiska och svenska finansiärer.

Bild på Peter HedströmFoto: Gunilla Lundström 

Peter Hedström, professor i Analytisk sociologi och IAS grundare

Denna generösa finansiering gör det möjligt för IAS forskare att utveckla den analytiska sociologins grundvalar och att med hjälp av datorer och storskaliga datamängder analysera ett flertal angelägna och aktuella sociala frågor såsom den ökande etniska segregationen av det svenska samhället. Nedan följer korta beskrivningar av dessa program.

 

Logo European Research Council (ERC).

Analytisk sociologi: Teoretisk utveckling och empirisk forskning

Forskningen vid IAS finansieras av ett Advanced Grant från Europeiska forskningsrådet. Detta är ett ambitiöst forskningsprogram med två kompletterande inriktningar: 

(1) Att teoretiskt och metodologiskt utveckla den analytiska sociologin.

(2) Att med hjälp av verktyg från den analytiska sociologin studera de grundläggande mekanismer och processer som förklarar bostadsmarknadens etniska och socioekonomiska segregation. 

Tidsperiod: 2013-2018.

Projektledare: Peter Hedström

Logo av Vetenskapsrådet

SIMSEG – Interdisciplinär forskning om skolsegregation

Vetenskapsrådet har bidragit med ett stort och långsiktigt forskningsanslag för forskning om orsaker till och konsekvenser av skolors segregering. Forskningsprogrammet SIMSEG är en nod i det nationella SIMSAM-nätverket som använder svenska registerdata för att studera viktiga sociala och medicinska frågeställningar. SIMSEG-noden använder en kombination av avancerade statistiska analyser av svenska befolkningsregister och storskaliga agentbaserade simuleringar för att bättre förstå de processer genom vilka ett stort antal individer, i interaktion med varandra, skapar skolmiljöer som på olika sätt är segregerade. 

Publikationslista

Tidsperiod: 2014-2019

Projektledare: Peter Hedström

 


Riksbankens Jubileumsfond logo

Segregation: Mikromekanismer och makroprocesser

Forskningen vid IAS stöds av ett mycket generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond. Forskningsprogrammet är inriktat på att utveckla teoretiska och metodologiska verktyg för att bättre förklara segregationsprocessers dynamik. Inom forskningsprogrammet används exempelvis en kombination av storskaliga dataanalyser och datorsimuleringar för att bättre förstå de processer som bidrar till arbetsmarknadens segregation vad gäller kön och etnicitet. 

Tidsperiod: 2013-2018

Projektledare: Peter Hedström

Logo av Vetenskapsrådet

Rådsprofessur från Vetenskapsrådet för att utveckla den analytiska sociologin

2014 erhöll Peter Hedström en 10-årig rådsprofessur från Vetenskapsrådet. Forskningsprogrammet som är kopplat till denna professur är inriktat på att utveckla teorier och metoder som gör det möjligt för sociologiska forskare att ta sig an avsevärt mer komplexa frågor på ett vetenskapligt försvarbart sätt än vad som har varit möjligt tidigare. Tydligt formulerade principer för hur komplexa och dynamiska mikro-makroprocesser bör förklaras, storskaliga datamängder och moderna datorbaserade analysredskap är de grundläggande byggstenarna i detta forskningsprogram.

Tidsperiod: 2014-2024

Projektledare: Peter Hedström

Forskningsområden

Om IAS