Industriella små- och medelstora (SMF) industriföretag svarar för 25% av den årliga svenska industriella energianvändningen. Projektet syftar till att ta fram en unik kategorisering av industriella SMFs energianvändande processer och deras energieffektivitet.

Svensk industri bör strategiskt arbeta mot ökad energi- och resurseffektivitet på en global marknad med knappare resurser. Detta är av vikt för att svensk industri ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. I detta sammanhang spelar beslutsunderlag en central roll för att nå ökad effektivitet. Rättvisande underlag är en förutsättning för att energianvändning och energirelaterade investeringar ska behandlas på ett strategiskt riktigt sätt i beslutssituationer, vilket inte minst gäller för svenska industriella små- och medelstora företag där forskning visar att brist på tid och andra prioriteringar är det vanligaste förekommande hindret mot energieffektivisering.

Kunskapen kring vilka processer som energin används till och var och inom vilka processer som det finns en stor potential är idag bristfällig bland svenska SMF. Därmed saknas kunskap om vilka möjligheter för effektivisering som finns, samt hur långt företagen nått idag. Skälen till detta är flera. Industrins processer är generellt komplexa, och starkt diversifierade, vilket gör jämförelser mellan branscher, och även mellan två företag i samma bransch svåra.

Via forskningsprojektet rörande en analys av svenska industriella SMFs slutenergianvändning och framtagande av en enhetlig kategorisering av slutenergianvändning och åtgärder, möjliggörs skapandet av ny kunskap inom området såväl nationellt som internationellt. Vidare möjliggör ett sådant projekt en framtida möjlighet för industrin, tjänstemän och forskare att genomföra en benchmarking av svenska industriella SMFs slutenergianvändning, samt på en internationell nivå. En studie kring slutenergianvändning och åtgärder bland svenska industriella SMF, har ej genomförts tidigare.

Genom att detta forskningsprojekt tar fram ny unik kunskap kring svenska SMF och deras slutenergianvändning och energieffektivitet, får resultatet stor betydelse för Energimyndighetens och Näringsdepartementets arbete med utformandet av framtida styrmedel mot en effektivare och mer hållbar industriell energianvändning i Sverige.

Beräkning av energieffektiviseringsindex

Inom projektet har en relevant metod för beräkning av energieffektiviseringsindex (EEI) utarbetats. Detta EEI har använts för att analysera sågverksindustrin baserat på branschen och baserat på företagets egen energianvändning. Denna är grunden till den nya generella teoretiska modellen för kategorisering av energianvändande processer, framförallt avseende åtgärdsförslag.