Här presenteras samtliga kurser som avdelningen LEN ger inom Lärarutbildningen, antagna t.o.m. V11.

Allmänt utbildningsområde

Allmänt utbildningsområde omfattar 90 hp och ger en generell lärarkunskap som är giltig för alla lärare oavsett i vilka åldrar de undervisar. Det bildar stommen i utbildningen och behandlar kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket. Hit hör frågor som lärande, kommunikation och undervisning, skolans vardag, samhällsuppdrag och värdegrund.
Kurserna är tvärvetenskapliga och hämtar kunskap från olika ämnesområden. Tio veckor av Allmänt utbildningsområde är förlagd till fritidshemmets, förskolans eller skolans verksamhet, det vi kallar för verksamhetsförlagd utbildning.

Kurser inom Allmänt utbildningsområde (AUO)

En förskola och skola för alla 9NAA04

Denna kurs, tillsammans med En förskola och skola för alla: verksamhetsförlagd utbildning 9NAA05, ersätter tidigare kurs 9NAA01.

Ur kursplanen:
Kursen fördjupar värdegrundsfrågor som t.ex. demokrati, delaktighet, mångfald och variation och hur de kan förstås och kommuniceras i syfte att bereda alla barn och ungdomar möjlighet till delaktighet och lärande. Styrdokument som på olika nivåer reglerar förskolans/skolans och fritidshemmets arbete med barn och ungdomar i behov av stöd granskas och problematiseras. Begrepp som t.ex. normalitet, makt och inkludering analyseras utifrån olika vetenskapliga perspektiv och teorier i syfte att kunna kommunicera frågor som ryms inom kursens mål.
 

Schema

Schemat finns tillgängligt senast två veckor innan kursstart.

Sökning schema

En förskola och skola för alla: verksamhetsförlagd utbildning 9NAA05

Denna kurs, tillsammans med En förskola och skola för alla 9NAA04, ersätter tidigare kurs 9NAA01.

Ur kursplanen:
Förskola/förskoleklass/skola och fritidshem studeras som arenor för möten mellan unga, unga och vuxna och mellan vuxna och det innehåll och arbetssätt som verksamheterna erbjuder. Studenten ska sedan i samverkan med olika aktörer inom pedagogisk verksamhet utifrån detta kunna argumentera för sina val och sätta dem i relation till egen progression och nya utmaningar. Förutom att innehållet ovan bearbetas under såväl den campusförlagda delen av kursen som under den verksamhetsförlagda delen ska den studerande på ett självständigt och utifrån professionskraven sätt kunna utveckla eget ledarskap och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar.

 

Schema

Schemat finns tillgängligt senast två veckor innan kursstart.

Sökning schema

Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde

Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde (forskningskonsumtion) 9NAA03

Ur kursplanen...Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre individuellt vetenskapligt arbete. Arbetet bygger på sammanställning och analys av nationell och internationell forskning (litteraturstudie även kallat forskningskonsumtion) inom ett fält med relevans för lärarprofessionen.

Examensarbete - inom Allmänt utbildningsområde LPNTC1

Ur kursplanen...Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I sitt examensarbete ska studenten formulera ett forskningsproblem med relevans för det allmänna utbildningsområdet, AUO, och lärarprofessionen. Detta utgör sedan utgångspunkt för en vetenskaplig studie, vilken framställs i form av en vetenskaplig uppsats. Kritisk granskning, opposition och respondentskap, övas vid seminarier där den studerande granskar och diskuterar varandras arbeten. (Gäller för dig som är antagen tom H06)

Anmälan till uppsatskurs

Anmälan till uppsatskurs sker terminen innan kursstarten.

Mer info finns hos kurssamordnare Anna Martin, anna.martin@liu.se

Publicering av examensarbete

Publicera ditt examensarbete på Electronic Press

Kategori: Examensarbete, Lärarprogrammet, Norrköping

Välj mellan
Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
alt.
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)

Relaterat innehåll