Fotografi av Nedzad Mesic

Nedzad Mesic

Universitetslektor

Min forskning är tvärvetenskaplig inom ramen för fälten migration och pedagogiskt arbete.

Pedagogiskt arbete, migration och social inkludering

Mitt forskningsintresse omfattar frågor som rör migration och pedagogiskt arbete; och inom ramen för dessa fält, frågor som rör: medborgerliga rättigheter och rättigheter på arbetsmarknaden; kollektiv handling; samt social inkludering.

Pågående forskningsprojekt

Jag bedriver för närvarande forskning om:

 • Användningen av biometriska teknologier i migrationsprocesser i forskningsprojektet ”Hantering av felbarhet och osäkerhet i migrationskontroll: En studie av biometri och EU:s IT-system i Sverige” som leds av Anna Bredström (REMESO) och finansieras av Vetenskapsrådet (2019-02143)
 • Nyanlända vuxna migranters möte med statliga och civilsamhälleliga undervisningsformer i Sverige i forskningsprojektet ”Migration, språkligt lärande och social inkludering” som leds av Andreas Fejes (PVL) och finansieras av Vetenskapsrådet (2019-03902)

Utöver dessa fyråriga forskningsprojekt deltar jag för närvarande i ytterligare tre studier där fokus riktas mot

 • rättigheter och arbetsvillkorsmässiga situationen för säsongsarbetare i bärbranschen
 • distanslägets inverkan på lärarstudenters studier och universitetslärares undervisning
 • undervisnings- och arbetslivssituationen för elevassistenter i grundskolans värld

Avhandlingsprojekt

Våren 2017 avlade jag filosofie doktorsexamen i migration och etnicitet vid Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle (REMESO), Linköpings universitet.  I min avhandling – Negotiating Solidarity: Collective Actions for Precarious Migrant Workers’ Rights in Sweden – undersöks kollektiva handlingar som initieras med utgångspunkt i diskriminerade, papperslösa och säsongsarbetares osäkra arbetsvillkor. I förgrunden står samhälleliga, ekonomiska och rättsliga villkor för samarbetet mellan kollektiva aktörerer. I avhandlingen framgår att en rad kollektiva aktörer är i stånd att omförhandla prekära migrantarbetares arbetsvillkor men också att aktörernas engagemang visserligen står inför många och svåra utmaningar. Deras samlade engagemang har dock synliggjort prekära migranters arbete, berett vägar för att minska utsattheten och legitimerat deras behov i maktens korridorer.

Undervisning

Min akademiska bana började med en lärar- och filosofiemagisterexamen i samhälle och kultur. Jag är legitimerad grundskolelärare i samhällsorienterade ämnen och har efter utbildningen arbetat som klassföreståndare på en skola för nyanlända barn i Katrineholm. Jag är idag universitetslektor i pedagogiskt arbete och undervisar på Fritidshemsprogrammet, Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet F–3, Samhälls- och kulturanalysprogrammet, samt på Masterprogrammet i Etnicitets- och migrationsstudier. En betydande del av mitt arbete avser handledning på dessa utbildningsprogram av studenter i deras skrivande av examensarbeten. Jag är även tillsammans med Maria Hugo-Lindén arbetsmiljöombud vid IBL.

Nuvarande kursansvar:

 • Platsansvarig i UK5 - Sociala relationer och lärares ledarskap, F-3 (972G22) 
 • Examinator och kursansvarig i UK2 - Utveckling och lärande, (Fritidshem) (971G16)
 • UK: Utveckling och lärande - Erfarenhetsbaserad (9EF507)
 • Biträdande kursansvar, tidigare examinator och kursansvarig i Fältarbete – uppsatskurs, (SKA) (740G62)

Tidigare kursansvar: 

 • Examinator och kursansvarig i En förskola och skola för alla, (AUO) (9NAA04, 9NAA05)
 • Examinator och kursansvarig i Barn och ungdomar i behov av stöd, AUO (9SB309)
 • Examinator och kursansvarig i Familjer i olika livssituationer, AUO (9SB310)
 • Examinator och kursansvarig Undervisningens sociala processer, ULV (9KPA05)
 • Biträdande kursansvar i New social movements, SKA (740G44, 740G66)
 • Kursansvarig Samhällsorienterande ämnen 2, F-3 (972G21)

Utöver ovan listade kurser har jag undervisat i följande kurser:

 • UK6 Specialpedagogik (970G21)
 • Utveckling och lärande - Förskollärarprogrammet (970G34)
 • Förskolepedagogik 7, Pedagogisk ledning i förskolan (970A04)
 • Bild 2 - Fritidshem (971G13)
 • UK5, Bedömning och uppföljning för utveckling och lärande (971G18)
 • UK: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag (9FVG05)
 • Livsvillkor - fostran - identitet, fortsättningskurs (740G06)
 • Normalitet och avvikelse (740G58) 
 • Teori och metod (740G18)
 • Klass, arbetskraftsmigration och globalisering (742A23)
 • Uppdragsutbildning: Motverka rasism och främlingsfientlighet i skola och förskola (Skolverket) 
 • Examensarbete – Allmänt utbildningsområde (9NAA02)
 • Examensarbete – Fritidspedagogik (971G24)
 • Examensarbete inom det förskolepedagogiska området - Förskola Uppdragsutbildning (9U0020)
 • Examensarbete – Samhälls- och kulturanalys (740G23)
 • Examensarbete 1, Samhällsorienterande ämnen, F–3 (972G26)
 • Examensarbete 2, Samhällsorienterande ämnen, F–3 (972A07)

Publikationer

2023

Sofia Nyström, Andreas Fejes, Nedzad Mesic (2023) Social Inclusion Beyond Education and Work: Migrants Meaning‐Making Towards Social Inclusion Social Inclusion, Vol. 11 Vidare till DOI

2022

Anna Bredström, Karin Krifors, Nedzad Mesic (2022) Border Reconfiguration, Migration Governance, and Fundamental Rights: A Scoping Review of EURODAC as a Research Object Social Inclusion, Vol. 10, s. 68-81 Vidare till DOI

2021

Nedzad Mesic, Wikström Eva (2021) Ruptures and acts of citizenship in the Swedish berry-picking industry Journal of Rural Studies, Vol. 88, s. 518-526 Vidare till DOI
Nedžad Mešić, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Sofia Nyström (2021) Mobilisering av resurser Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering, s. 147-168

2020

Sofia Nyström, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Nedzad Mesic (2020) Mobilising experiences of migration: On the relational work of study circle leaders with asylum seekers European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol. 11, s. 321-333 Vidare till DOI

Nyheter

Forskningsprojekt

Relaterad information

Organisation