Fotografi av Nedzad Mesic

Nedzad Mesic

Universitetslektor

Min forskning är tvärvetenskaplig inom ramen för fälten migration och pedagogiskt arbete.

Pedagogiskt arbete, migration och social inkludering

Mitt forskningsintresse är tvärvetenskapligt och omfattar frågor som rör migration och pedagogiskt arbete; och inom ramen för dessa fält, frågor som rör: medborgerliga rättigheter; arbetsförhållanden och rättigheter på arbetsmarknaden; arbetsmiljö, kollektiv handling; samt social inkludering.

Pågående forskningsprojekt

Jag bedriver för närvarande forskning om:

 • Elevassistenters uppdrag i skolans värld i forskningsprojektet ”Elevassistenters uppdrag i svensk skola: Hur går det och enligt vem?” som leds av Helene Elvstrand (IBL) och finansieras av Vetenskapsrådet (2023-04205_VR)
 • Användningen av biometriska teknologier i migrationsprocesser i forskningsprojektet ”Hantering av felbarhet och osäkerhet i migrationskontroll: En studie av biometri och EU:s IT-system i Sverige” som leds av Anna Bredström (REMESO) och finansieras av Vetenskapsrådet (2019-02143_VR)
 • Nyanlända vuxna migranters möte med statliga och civilsamhälleliga undervisningsformer i Sverige i forskningsprojektet ”Migration, språkligt lärande och social inkludering” som leds av Andreas Fejes (IBL) och finansieras av Vetenskapsrådet (2019-03902_VR)

Utöver dessa forskningsprojekt studerar jag även

 • rättigheter och arbetsförhållanden för säsongsarbetare
 • distanslägets inverkan på lärarstudenter och universitetslärares arbetsmiljö

Avhandlingsprojekt

Våren 2017 avlade jag filosofie doktorsexamen i migration och etnicitet vid Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle (REMESO), Linköpings universitet. I min avhandling – ”Negotiating Solidarity: Collective Actions for Precarious Migrant Workers’ Rights in Sweden” – undersöks kollektiva handlingar riktade mot diskriminerade, papperslösa och säsongsarbetares osäkra arbetsförhållanden. I förgrunden står samhälleliga, ekonomiska och rättsliga villkor för samarbetet mellan kollektiva aktörer. I avhandlingen framgår att en rad kollektiva aktörer är i stånd att omförhandla prekära migrantarbetares arbetsvillkor men också att aktörernas engagemang står inför många och svåra utmaningar. Deras samlade engagemang har dock synliggjort prekära migranters arbete, berett vägar för att minska utsattheten och legitimerat deras behov i maktens korridorer.

Undervisning

Min akademiska bana började med en lärar- och filosofiemagisterexamen i ämnesområdet samhälle och kultur. Jag är legitimerad grundskolelärare i samhällsorienterade ämnen i årskurserna 4–9 och har efter utbildningen arbetat som klassföreståndare på en skola för nyanlända barn i Katrineholm. Jag är idag universitetslektor i pedagogiskt arbete och undervisar på Fritidshemsprogrammet, Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet F–3, Samhälls- och kulturanalysprogrammet, samt på Masterprogrammet i Etnicitets- och migrationsstudier.

Administrativa uppdrag

Jag är ledamot i institutionsstyrelsen på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och är tillsammans med Maria Hugo-Lindén arbetsmiljöombud vid IBL.

Nuvarande kursansvar:

 • Platsansvarig, Sociala relationer och lärares ledarskap, F-3 (972G22)
 • Examinator och kursansvarig, Utveckling och lärande, Frit. (971G16)
 • Examinator och kursansvarig, Utveckling och lärande (Erf.), Frit. (9EF507)

Tidigare kursansvar:

 • Kursansvarig och examinator, En förskola och skola för alla (9NAA04/05)
 • Kursansvarig och examinator, Barn och ungdomar i behov av stöd (9SB309)
 • Kursansvarig och examinator, Familjer i olika livssituationer (9SB310)
 • Kursansvarig och examinator, Undervisningens sociala processer (9KPA05)
 • Biträdande kursansvar, New social movements, SKA (740G44, 740G66)
 • Kursansvarig, Samhällsorienterande ämnen 2, F-3 (972G21)
 • Kursansvarig och examinator, Fältarbete – uppsatskurs, SKA (740G62)

Utöver ovan listade kurser har jag undervisat i följande kurser:

 • Specialpedagogik (970G21)
 • Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering (976G06)
 • Utveckling och lärande, Förskollärarprogrammet (970G34)
 • Pedagogisk ledning i förskolan (970A04)
 • Bild 2, Fritidshem (971G13)
 • Bedömning och uppföljning för utveckling och lärande (971G18)
 • Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag (9FVG05)
 • Livsvillkor - fostran - identitet, fortsättningskurs (740G06)
 • Normalitet och avvikelse (740G58)
 • Teori och metod (740G18)
 • Klass, arbetskraftsmigration och globalisering (742A23)
 • Uppdragsutbildning: Motverka rasism och främlingsfientlighet i skola och förskola (Skolverket)
 • Examensarbete, Allmänt utbildningsområde (9NAA02)
 • Examensarbete, Fritidspedagogik (971G24)
 • Examensarbete inom det förskolepedagogiska området (9U0020 och 970G36)
 • Examensarbete, Samhälls- och kulturanalys (740G23)
 • Examensarbete 1, Samhällsorienterande ämnen, F–3 (972G26)
 • Examensarbete 2, Samhällsorienterande ämnen, F–3 (972A07)

Publikationer

2023

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Helena Colliander, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell (2023) Migration, språkligt lärande och social inkludering Resultatdialog 2023, s. 44-47
Sofia Nyström, Andreas Fejes, Nedzad Mesic (2023) Social Inclusion Beyond Education and Work: Migrants Meaning‐Making Towards Social Inclusion Social Inclusion, Vol. 11 Vidare till DOI

2022

Anna Bredström, Karin Krifors, Nedzad Mesic (2022) Border Reconfiguration, Migration Governance, and Fundamental Rights: A Scoping Review of EURODAC as a Research Object Social Inclusion, Vol. 10, s. 68-81 Vidare till DOI

2021

Nedzad Mesic, Wikström Eva (2021) Ruptures and acts of citizenship in the Swedish berry-picking industry Journal of Rural Studies, Vol. 88, s. 518-526 Vidare till DOI
Nedžad Mešić, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Sofia Nyström (2021) Mobilisering av resurser Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering, s. 147-168

Nyheter

Forskning

Relaterad information

Organisation