Studien syftar till att analysera miljöpåverkan från flerbostadshus med betongkonstruktion jämfört med träkonstruktion.

Det sker genom att jämföra två befintliga hus och genomföra en livscykelanalys (LCA), samt en livscykelkostnadsanalys (LCC) på flerbostadshusen. Arbetet skedde i samverkan med AB Stångåstaden och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av civilingenjörsstudenterna Emelie Larsson och Anton Lydell.

Studien motiveras genom att bostadssektorn står för en tredjedel av Sveriges energianvändning och är därmed föremål för studier och åtgärder som kan minska energianvändningen. I en tid av bostadsbrist så uppstår utmaningen att bygga bostäder snabbt, billigt och miljövänligt.

Författarna studerar två av de tre hållbarhetaspekterna genom att kombinera LCA (ekologisk), samt LCC (ekonomisk). Studien analyserar miljöpåverkan från husens olika livscykelfaser samt kostnader över en period av 50 år. Även passande energieffektiviseringsåtgärder som ämnar att öka den termiska prestandan hos huskonstruktionerna studeras.

Resultat

Resultaten visar att betongkonstruktionen i standardutförande hade något lägre miljöpåverkan i sex av sju studerade kategorier. Ekonomiskt så visar resultatet att träkonstruktionen är ca 20% dyrare under analysperiod på 50 år. Med en antagen kalkylränta på 7,5% påvisar författarna att det inte var lönsamt med någon energieffektiviseringsåtgärd. Halveras dock kalkylräntan blir det lönsamt att tilläggsisolera krypgrunden i flerbostadshuset av träkonstruktion.

Då detta är fallspecifika resultat från två studieobjekt så lyfter författarna fram i sina slutsatser att fler studier bör göras i ämnet, för att generella slutsatser ska kunna dras kring vilket konstruktionsmaterial som är mest hållbart.

Läs studien i sin fulla längd här

Handledare och examinator

Tillbaka till forskningsprojekt