Rökning påverkar i hög grad den globala sjukdomsbördan. Samtidigt är just rökning en av de dödsorsaker som faktiskt kan förebyggas och förhindras. Rökning är fortfarande vanligt och antalet personer som röker är särskilt hög bland ungdomar.

Ungdomar i en trappa.

Bruket av tobak ökar med åldern, ju tidigare man börjar röka desto större är risken att bli beroende av nikotin och för att utveckla sjukdomar till följd av rökningen. Skolan är en central arena för att hälsofrämjande arbete. De insatser som hittills genomförts inom skolan är förebyggande och har syftat till att få skolungdomar att inte börja röka. Det finns få studier som satsat på att få elever som röker att faktiskt bli rökfria och vetenskapligt baserade effektiva rökavvänjningsmetoder saknas för denna grupp.

  

Avsikten med aktuella studien är utveckla en reviderad version av en befintlig SMS baserad sluta röka intervention som tidigare utvecklats av vår forskargrupp för universitetsstuderande, och att testa effektivitet av en sådan intervention för gymnasielever i Sverige. 

Studien har tre huvudsyften: 

  1. att göra en formativ utvärdering av ett nytt SMS baserat sluta röka program bland gymnasieelever under 2016, 
  2. att testa olika strategier för att rekrytera unga personer till programmet under 2016, 
  3. att implementera och utvärdera effekten av den SMS baserade interventionen under 2017-2018 i en randomiserad kontrollerad studie med en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen får tillgång till programmet först efter 3 månaders uppföljning.

Forskare

Forskargruppen