Fotografi av Ulrika Müssener

Ulrika Müssener

Biträdande professor

Min forskning handlar om mötet mellan människor och hur vi kan stötta individer att göra positiva förändringar i livet.

Hälsofrämjande arbete och mötet mellan människor

Min forskning fokuserar på hur vi på ett inkluderande och effektivt sätt kan stötta människor att må bra genom ökad delaktighet och förbättrade levnadsvanor. Målgruppen är huvudsakligen unga vuxna med och utan intellektuell funktionsnedsättning. Jag arbetar med att utveckla, utvärdera och implementera digitala interventioner. Både kvalitativa metoder, tex individuella- och fokusgruppintervjuer och användartester och kvantitativa metoder såsom enkätstudier och randomiserade kontrollerade studier används. Jag har ett tätt samarbete med hälso- och sjukvården, socialtjänst och skola. Vår forskning genomförs med co-design där våra målgrupper inkluderas som experter på sin egen hälsa. Jag har ett stort intresse för inkluderande metodiker och för hur bemötandet mellan individer kan påverka människors förmåga att göra beteendeförändringar.

Om mig

CV

 • 1998 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet
 • 2002 Magisterexamen, FilMag. Karolinska Institutet
 • 2007 Doktorsexamen, Linköpings universitet
 • 2010 Universitetslektor, Linköpings universitet
 • 2018 Docent, Linköpings universitet
 • 2021 Biträdande professor, Linköpings universitet

Undervisning

 • Temagruppsrepresentant Tema Professionell Utveckling, Läkarprogrammet LiU.
 • Föreläsare och seminarieledare inom kvalitativ metodik, Läkarprogrammet LiU.
 • Basgruppshandledare Strimma läkarrollen, Läkarprogrammet LiU.
 • Examinator Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, Mastersprogrammet i medicinsk vetenskap, LiU.

Övriga uppdrag

 • Huvudhandledare för fyra doktorander och bihandledare för fyra doktorander.
 • Mentor på LiUs chefsprogram.
 • Ledamot Institutionsstyrelsen, Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU.
 • Ledamot i granskningskommittén för bedömning av antagning till forskarutbildning, Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU.
 • Ledamot i forskarutbildningsrådet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU.
 • Ledamot i Etikprövningsnämnden i Linköping

Publikationer

2024

Matti E. Leijon, Albin Algotson, Susanne Bernhardsson, David Ekholm, Lydia Ersberg, Malin J-son Höök, Carolina Klüft, Ulrika Müssener, Elisabeth Skoog Garås, Per Nilsen (2024) Generation Pep - study protocol for an intersectoral community-wide physical activity and healthy eating habits initiative for children and young people in Sweden Frontiers In Public Health, Vol. 12 Vidare till DOI

2023

Christina Alexandrou, Stina Rutberg, Linnea Johansson, Anna-Karin Lindqvist, Ulrika Müssener, Marie Löf (2023) User experiences of an app-based mHealth intervention (MINISTOP 2.0) integrated in Swedish primary child healthcare among Swedish-, Somali- and Arabic-speaking parents and child healthcare nurses: A qualitative study Digital Health, Vol. 9, Artikel 20552076231203630 Vidare till DOI
Ulrika Müssener, Pontus Henriksson, Catharina Gustavsson, Hanna Henriksson, Marten J. Tyrberg, Stefan Johansson, Kristin Alfredsson Ågren (2023) Promoting Healthy Behaviors Among Adolescents and Young Adults With Intellectual Disability: Protocol for Developing a Digital Intervention With Co-Design Workshops JMIR Research Protocols, Vol. 12, Artikel e47877 Vidare till DOI
Maria Fagerström, Marie Löf, Ulrika Müssener, Kristin Thomas (2023) The importance of trusting conditions for organizations readiness to implement mHealth to support healthy lifestyle behaviors: An interview study within Swedish child and school healthcare Digital Health, Vol. 9, Artikel 20552076231181476 Vidare till DOI

2022

Kristin Thomas, Margit Neher, Christina Alexandrou, Ulrika Müssener, Hanna Henriksson, Marie Löf (2022) Mobile phone-based lifestyle support for families with young children in primary health care (MINISTOP 2.0): Exploring behavioral change determinants for implementation using the COM-B model. Frontiers in health services, Vol. 2, Artikel 951879 Vidare till DOI

Min forskning

Bemötande vid sjukskrivningar

Doktorsavhandling

Tidigare studier har visat att sjukskrivna som har fått ett bra bemötande av professionella inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, försäkringskassa och andra berörda instanser snabbare återgår i arbete jämfört med de som upplever sig ha blivit sämre bemötta. En god ton är således avgörande. Mötet mellan människor ligger i centrum för min forskning och den var en viktig del i min doktorsavhandling: Encouraging Encounters : Experiences of People on Sick Leave in Their Meetings with Professionals 2007. Efter doktorsexamen fortsatte jag forskningen inom detta område med finansiering från FORTE (dåvarande FAS) i samarbete med Elsy Söderbergs forskargrupp med stöd från bl a AFA, under ett par års tid.

Forskning

Jogging. Foto: Istock

Samhälle och hälsa

Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar forskare från skilda discipliner. Forskningen handlar om hur miljö- och samhällsförändringar påverkar hälsans utveckling på individ-, grupp- eller samhällsnivå.

Aktuell forskning

Främja levnadsvanor bland unga med intellektuell funktionsnedsättning – Utveckling, utvärdering och implementering av en digital intervention

Unga personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har en sämre hälsoprofil och högre dödlighet jämfört med unga vuxna i den allmänna befolkningen. Generellt sett har unga vuxna med IF en mer stillasittande livsstil, med ohälsosam kost och social exkludering. De löper därmed en ökad risk att utveckla livsstilssjukdomar, men får otillräckligt stöd kring hälsofrämjande åtgärder. Därför är det av viktigt att utveckla evidensbaserade interventioner för att främja hälsosamma levnadsvanor för unga vuxna med IF. I det här projektet utvecklar, och utvärderar vi en digital intervention för att främja hälsa hos unga vuxna med IF, samt att identifiera faktorer som hindrar och främjar möjligheten att implementera den digitala intervention inom socialtjänsten.

 

Figur 1 visar en översikt av de studier vi inkluderar.
figur

Figur 2 visar de delar som inkluderas i workshops som vi genomför för att utveckla den digitala interventionen.
figur

Figur 3 visar stegen den randomiserade kontrollerade studien. Utvecklingen och metodiken, inklusive co-design, finns presenterade i denna protokollartikel Promoting Healthy Behaviors Among Adolescents and Young Adults With Intellectual Disability: Protocol for Developing a Digital Intervention With Co-Design Workshops - PubMed (nih.gov)
figur

 

Forskare

Ulrika Müssener
Ellinor Nilsson
Kristin Alfredsson Ågren
Pontus Henriksson
Per Nilsen

Hälsofrämjande insatser riktade till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – kompetens, kunskap och kvalitet inom professionsutbildningarna

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som kan innebära funktionsvariationer relaterat till adaptiva förmågor så som begreppsmässiga färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter. Enkelt uttryckt innebär IF ofta svårigheter att bearbeta och tillämpa information och kunskap samt att klara av livet självständigt. Det finns flera orsaker till att unga vuxna med IF har sämre hälsa och levnadsvanor. Det beror dels på de svårigheter som funktionsnedsättningen medför. Andra orsaker är bristande evidens för hälsofrämjande insatser riktade till gruppen och de brister inom hälso- och sjukvården avseende kunskap, bemötande och tillgänglighet. För att rusta studenterna inför yrkeslivet är det viktigt att undervisning om hälsofrämjande insatser och gott bemötande riktade till unga vuxna med IF ingår i professionsutbildningarna inom hälso- och sjukvården. Projektet har som övergripande syfte att öka kunskapen och förståelsen för hur evidensbaserad undervisning om hälsofrämjande insatser riktade till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan bedrivas på professionsutbildningarna inom hälso- och sjukvården. Studierna kommer att bedrivas inom medicinsk pedagogik och genomföras utifrån didaktikens kärnkomponenter.

Forskare

Ulrika Müssener
Elin Fägerstam
Kristin Alfredsson Ågren
Maria Kvarnström
Madelene Albrant

Att främja hälsa och hälsosamma levnadsvanor bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning – interventionen Hälsan Spelar Roll

Programmet Hälsan spelar roll är en hälsofrämjande intervention riktad till vuxna personer med IF som syftar till att främja goda levnadsvanor på ett konkret, begripligt och engagerande sätt. Programmet ges av utbildad personal inom LSS-verksamheter och har implementerats på ett antal sk LSS-verksamheter i Sverige. De vanligaste insatser som beviljas enligt LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Personal inom LSS-verksamhet en central roll för att främja goda levnadsvanor hos de individer som har behov av stöd i boende och daglig verksamhet. Det finns dock utvecklingspotential vad gäller kunskap och bemötande hos personalen på LSS boenden och daglig verksamhet kopplat till levnadsvanor. Det här projektet avser att beskriva upplevelser av att delta i en den hälsofrämjande interventionen Hälsan spelar roll samt att ta fram förslag på hur interventionen kan förbättras.

Forskare

Ulrika Müssener
Linda Karlsson
Kristin Alfredsson Ågren
Hanna Henriksson

Forskargruppen I DID IT

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har en betydligt sämre hälsa än övrig befolkning, inte minst när det gäller livsstilsrelaterad ohälsa. Generellt sett har personer med IF ökad förekomst av fetma, diabetes, högt blodtryck och depression. Tidigare studier visar att de är mindre fysiskt aktiva och har mer ohälsosamma matvanor jämfört med personer utan IF. Det finns ett stort behov av riktade insatser för att personer med IF ska ha lika goda möjligheter som andra i samhället att uppnå god hälsa. I våra projekt tillämpar vi en samskapande metod, viket innebär att forskningen genomförs tillsammans med, snarare än på, de berörda grupperna. Forskningen genomförs i nära samarbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra centrala aktörer, såsom forskare, anhöriga och yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. De forskare som ingår i gruppen har kompetens inom hälsofrämjande arbete, kognitiva funktionsvariationer, digitala interventoner, brukarmedverkan, kvalitativ och kvantitativ metod, medicinsk pedagogik och implementering. Följande forskare på LiU är kopplade till vår forskargrupp I DID IT Intellectual Disability Integrating Digital Intervention Technology for health.

Ulrika Müssener
Ellinor Nilsson
Kristin Alfredsson Ågren
Pontus Henriksson
Per Nilsen
Hanna Henriksson
Linda Karlsson
Elin Fägerstam
Maria Kvarnström
Madelene Albrant

Forskning om livsstilsinterventioner

Digital encounters

Digital encounters

Se filmen för att få veta mer om forskningsområdet Ulrika Müssener jobbar med.

Kollegor

Organisation

Nyheter

Tidsskrifter