Norrköpings framtida fjärrvärmemarknad

Studien är en scenarioanalys av efterfrågan på fjärrvärmemarknaden i Norrköping år 2035.

Studiens syfte är att utreda faktorer som påverkar värmemarknaden samt potentiella nyanslutningar eller utbyggnader av dagen system i Norrköping. Arbetet skedde i samverkan med E.ON i Norrköping och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av civilingenjörsstudenterna Sara Bley och Elin Lindström. Handledare var Tommy Rosén, doktorand i energisystem, och examinator Louise Ödlund, professor i energisystem.

Föresatsen är att svenska fjärrvärmenät kan bli en viktig pusselbit i omställningen till ett mer hållbart energisystem, där trenden dock är vikande på den nationella värmemarknaden för fjärrvärmen. Även i Norrköping har efterfrågan minskat med 0,5-1% årligen den senaste tiden. 
Sex faktorer som antas påverka utvecklingen identifieras av författarna genom litteraturstudier:

  • Energieffektivisering av befintlig bebyggelse
  • Marknadsandelar
  • Spillvärme från hushållsapparater
  • Klimatförändringar
  • Nyanslutningar, samt
  • Nya tillämpningsområden för fjärrvärme

Tre framtida scenarier utarbetades och namnges som Referensfall, Hög energieffektivisering och Individuella uppvärmningslösningar.
Gemensamt för scenarierna är att potentialen för nyanslutningar, som består av nybyggnationer i takt med en växande stad, är 59 GWh fram till 2035. Resultaten av scenarioanalysen visar på en minskad efterfrågan med 16% för Referensfallet, 34% minskning för Hög effektivisering, samt 24% minskning för scenariot Individuella uppvärmningslösningar.

Slutsatser som görs av författarna är att energibolaget föreslås utöka och förbättra sitt arbete med kundkontakt för att möta de kommande utmaningarna, samt undersöka nya tillämpningsområden som exempelvis markvärme eller industriprocesser. Pris och hållbarhetsaspekter är två parametrar som kunderna uttrycker ligger till grund vid val av uppvärmningsformer och något som föreslås kommuniceras från energibolaget.

Handledare och examinator

Tillbaka till projektsida