I en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård avgör samhälleliga värderingar "vem som får vad, när och hur". Politiken är ofrånkomlig och politikernas roll har visat sig vara en svår fråga. Många internationella studier visar att politiker undviker att blanda sig i prioriteringar. 

Det kallas "blame avoidance", dvs. strategier för att undvika kritik. Prioriteringscentrums medarbetare Peter Garpenby och Ann-Charlotte Nedlund visar i en vetenskaplig artikel att frågan om politikers medverkan i prioriteringsprocesser är mer sammansatt än den enkla bilden av folkvalda som vill undvika kritik (från väljarkåren). Många antaganden om hur politiker agerar i sådana sammanhang bygger på en förenkling av verkligheten.

Garpenbys och Nedlunds artikel är baserad på intervjuer med politiker i ett landsting som genomfört en systematisk prioriteringsprocess. Det visar sig att politiker är angelägna om att upprätta goda relationer med vårdens företrädare, dels för att deras kompetens behövs i prioriteringsprocessen och dels för att förbygga kritik från det hållet.

En viktig slutsats är att det vid prioritering behövs olika kunskaper, inte enbart vetenskapliga/medicinska utan också politiska och sociala. Frågan är hur dessa inslag kan kombineras. Det politiska ledarskapet behöver diskuteras och utformningen av detta breddas. Författarna menar att i en offentlig hälso- och sjukvård bör politiker involveras tidigt i prioriteringar, men inte nödvändigtvis på en så detaljerad nivå som varit fallet i en del landsting.

Peter Garpenby är universitetslektor och docent med forskningsintresse för prioriteringsprocesser och hälso- och sjukvårdspolitik.

Ann-Charlotte Nedlund är universitetslektor och forskar bl.a. i frågor som rör legitimitet och demokratins villkor med särskilt fokus på styrning, organisering och policyutveckling.

Artikeln

Kontakt

Om Prioriteringscentrum