Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) är ett tvärvetenskapligt centrum som samlar forskare inom teknik, medicin och samhällsvetenskap vid Linköpings universitet i nära samarbete med Centrum för Katastrofmedicin, (KMC).

CARER har bred och mångfaldig kompetens som kombineras i olika projekt. Vi arbetar med olika typer av forskning men ofta empirinära med inriktning både på ny kunskap och nytta för dem vi samarbetar med inom myndigheter, organisationer och företag.

CARER är ett avtalscentrum mellan Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vår forskning är inriktad mot räddning och respons både vid vardagens olyckor och större krishändelser. Centret startades formellt 2011.

CARER:s styrelse består av representanter för MSB, forskare och praktiker inom blåljusområdet. Centret har sin administrativa anknytning till Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, via föreståndare Sofie Pilemalm och sju fasta forskare samt doktorander spridda över teknisk, medicinsk och samhällsvetenskaplig fakultet. I samarbete med Brandforsk har CARER även en industridoktorand antagen.

Knutet till CARER finns en expertgrupp med representanter för både forskning och praktikerorganisationer som ses en gång per år och diskuterar inriktning och strategi.

Centrets finansiering kommer till en del från både LiU och MSB men mycket extern forskningsfinansiering kommer från både internationella och nationella forskningsfinansiärer samt från verksamheter vi forskar om. Omsättningen 2011-2019 har varit ca 100 miljoner totalt. Inom ramen för CARER bedrivs både forskning, forskningskommunikation och information och utbildning och sakkunniguppdrag.

Forskning

CARER:s forskning publiceras dels som artiklar på engelska i internationella forskningsjournaler och avhandlingar, dels i rapportserier på svenska. Redaktör är Rebecca Stenberg.

 • CARER:s rapportserie, seminariegranskade/reviewade rapporter på svenska
 • Rapportserien Framtidens skadeplats, seminariegranskade/reviewade rapporter på svenska
 • Övriga rapporter, arbetsrapporter som underlag för senare publicering som inte granskats
 • Uppsatser som färdigställs inom ramen för CARER

Nätverk

CARER driver flera nätverk för forskning, forskningsinformation och samverkan:

 • CIP-nätverket – kunskapsnätverk för forskningsinformation och kunskapsspridning till och mellan räddningstjänster, Polisen, Brandforsk och frivilliga
 • NEFP – Nationellt nätverk för samverkan om forskning, utveckling och utbildning inom efterforskning av försvunna personer.

CARER medverkar också i:

 • Nordiska Polisforskningsnätverket
 • International Consortium of Dementia and Wayfinding (ICDW) som samlar forskare, NGO:s, Polisorganisationer och SAR-organisationer i hela världen kring frågor om att hindra personer med demens för att försvinna och att snabbt återfinna försvunna personer med demens.

Partner

Våra samarbetspartners finns både inom nationella och internationella forskningsinstitutioner och institut, myndigheter, företag, responsorganisationer som kommunal räddningstjänst, Sjöräddning, Polisen och hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och civilsamhälle.

 • Katastrofmedicinskt centrum
 • Högskolan i Borås
 • Södertörns högskola
 • Winguard
 • Centre for Integrated emergency management/ Universitet i Agder
 • Brandforsk
 • Security Link
 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Center for Healthcare Operations Improvement and Research (CHOIR)/ University of Twente
 • The Operations Research and Management Science Group (ORMS)/ Kingston University London
 • Svenska räddningsdrönare, SDR