Utvecklingen av smarta nät går snabbt och runt om i Europa pågår minst 900 projekt med fokus på laststyrning, flexibilitet i elnät eller lågtempererade fjärrvärmesystem. Definitionen för smarta nät är bred, men ett genomgående tema är implementering av IT i olika delar av energisystemet, för exempelvis styrning, kontroll eller debitering.

Syftet med projekt har varit att samla erfarenheter från pilotprojekt för smarta nät och etablera kunskapsutbyte mellan partnerländerna Sverige, Schweiz, Tyskland och Österrike. Centralt har varit utvecklingen av koncept för återupprepning av lyckade smarta nät-projekt, och att genom det föra lärdomar vidare från ett projekt till ett annat.

En huvudaktivitet del i projektet har varit studiebesök vid smarta nät-projekt och tillhörande workshopar i form av Community of Practice, där diskussionerna lett fram till lärdomar och bidragit till utvecklingen av en guidebok med återupprepningskoncept. Resultaten visar hur viktiga de lokala förutsättningarna är för projektens möjlighet till framgång. Regelverken skiftar mellan länderna, där exempelvis Schweiz med ett alltjämt reglerat elsystem har annorlunda förutsättningar än det liberaliserade svenska. Några av de centrala tekniska lösningarna kring flexibilitet i elsystemet kan handla om att öka incitamenten för användare att anpassa energianvändningen, exempelvis via efterfrågesignaler där värmepumpar kan justeras, eller olika former av energilagring i byggnadsskalen för värme eller batterier för el.

Gällande återupprepning är det viktigt att förstå den sociotekniska kontexten inom vilken projekten utvecklas. Centrala komponenter är sociokulturella, institutionella, politiska, rumsliga och ekonomiska förutsättningar. Vidare behöver en återupprepning eller uppskalning av lösningar ske integrerat med en bredare förståelse för systemförändring för att leva upp till de långsiktiga målen med förändringen av elsystemet. Om dessa inte är kompatibla finns en risk för stora friktioner i implementering. Det är vidare viktigt att göra skillnad mellan uppskalningen eller kunskapsöverföring inom sin sociotekniska kontext eller överföring mellan kontexter. För den förra kan strategier och utmaningarna ligga i att rulla ut nya tekniska applikationer eller utvidga pågående pilotprojekt medan den senare ligger utmaningarna i att anpassa till nya institutionella förutsättningar, eller att försöka bidra till förändrade förutsättningar för att möjliggöra nya lösningar.

För framtida smarta nät-projekt är det viktigt att dra lärdomar från pågående och genomförda projekt, bortom tekniska lösningar och försöka förstå hela det sammanhang inom vilken de agerar. Det finns inga givna formler som går att kopiera från en plats till en annan, snarare måste alltid anpassningar göras i samråd med inblandade aktörer i den aktuella lokala kontexten.

Kontakt

Relaterad Forskning