Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek (NCS) arbetar med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan ge huvudmän och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om hur man kan:

  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området

De 18 regionala nätverken för språk-, läs- och skrivutveckling anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar.

Kommande träffar

Vi skickar ut information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Vill du anmäla dig till nätverket och få  inbjudan och information om våra träffar? Skicka ett mail till vår samordnare Rusalina Ehnvall

Måndag, den 15 april 2024, 13.00 - 16.00

Det är aldrig för sent att undervisa för god läsförståelse – men det förutsätter att man vet hur man gör och varför!
I föreläsningen tar Barbro Westlund upp flera förslag på vad man kan göra om eleverna har problem med sin läsning upp genom skolåren och i olika ämnen.

Barbro Westlund är universitetslektor i läs- och skrivutveckling, före detta lärarutbildare vid Stockholms universitet och klasslärare. Hennes doktorsavhandling i didaktik har fokus på hur man stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Barbro har författat flera böcker som vänder sig till lärare och alla som jobbar med lärarutbildning. Hon har fått flera utmärkelser och priser under årens lopp, senast "Läromedelsförfattarnas särskilda pris" (2021).

Tidigare träffar

2024-03-06
Om läsförmågan, läslusten och vägen till bok och lärande. Läsundervisningen måste pågå under grundskolans samtliga år. Men vad menas med läslust? Vad vet vi om elevernas läsförmåga och hur kan vi bli mer nyfikna och ge boken och läsningen plats i skolan?

Digital föreläsning och samtal med Anne-Marie Körling, lärare och författare, som har haft expertuppdrag för bl.a. Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten. Hon har varit Sveriges läsambassadör och tilldelats flera priser för sitt engagemang, däribland Svenska Akademiens svensklärarpris. Zoom länk skickas ut efter anmälan, senast den 1 mars.

2023-11-28
Att bygga ihop läsning och skrivande. Vilka textkompetenser är centrala i både läsning och skrivande? Hur designa undervisning som för samman läsning och skrivande? En interaktiv och laborativ föreläsning med Helen Winzell, universitetslektor mot svenskämnets didaktik, Linköpings universitet.

2023-10-05
Att implementera språk- och kunskaps-utvecklande arbete kommunövergripande.
Maria Rumar, speciallärare, utvecklings-lärare och förstelärare i Nässjö kommun berättar om varför Nässjö kommun har valt språk- och kunskapsutvecklande arbetet (SKUA) som arbetssätt, hur nulägesanalysen har gjorts, vilka mål och förväntade effekter har satts, hur arbetet med SKUA mot olika skolformer genomförts och utifrån vilka nyckelteman. Hon visar hur tidsplan och stödmall för utveckling har tagits fram och följts upp.

2023-03-17
Tina Asp, bibliotekarie och samordnare för fokusbiblioteken i Linköping, berättar om framgångar och utmaningar i arbetet med att stärka skolbiblioteken i Linköpings kommun. Tina berättar om vägen till att få utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass". Åtta skolbibliotek i Östergötland har fått utmärkelsen år 2022, och sex av dessa är i Linköpings kommun.

2022-11-18
Språk-, läs- och skrivutvecklarens uppdrag och utmaningar. Erfarenhetsutbyte och samtal utifrån Skolverkets reviderade broschyr och nätverksdeltagarnas frågor om nuläget i det systematiska kvalitetsarbete med språk-, läs- och skrivutveckling i regionens kommuner, representerade i nätverket.

2022-05-25
Samverkan för bästa skolan – Söderportens skola i Norrköping. En skolutvecklingsresa från hösten 2018 till våren 2021. Föreläsning och samtal om hur organisera undervisning som möter flerspråkiga elevers behov? Hur kan en sådan skolutvecklingsinsats planeras och genomföras? Vilda lärdomar har dragits av projektet?
Helena Grönås, universitetsadjunkt vid Linköpings universitet berättar om denna riktade insats mellan Skolverket, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

2022-04-04
Differentierad grammatikundervisning för språkutveckling. Vilka vägar finns det för språkutveckling? Vilka vinster finns det med explicit grammatikundervisning? Vad är differentierad språkundervisning och hur kan lärare gå till väga för att möta olika elevers behov?

Föreläsning och workshop med Tore Nilsson, universitetslektor i språkdidaktik vid Stockholms universitet.

2021-11-16

Flerspråkighet i fokus. Hur organisera samarbete över ämnesgränserna för flerspråkigas litteracitetsutveckling? Hur upptäcka flerspråkiga elevers språksvårigheter tidigt?

Christa Roux Sparreskog, språklärare, specialpedagog och doktorand i språkdidaktik vid Mälardalens högskola föreläser och leder pedagogiska diskussioner med skolledare, speciallärare, specialpedagoger och språk-, läs- och skrivutvecklare från vår region.

2021-09-30
Flerspråkighet och språkstörning - orsaker, upptäckt och konkreta åtgärder i och utanför klassrummet.
Elisabeth Zetterholm, Biträdande Professor i svenska som andra språk vid Linköpings universitet förläser och svarar på nätverksdeltagares frågor.

2021-04-27
”Från begreppslistor till utvecklade begreppsförklaringar.” Ljiljana Masic och Rusalina Ehnvall visar hur Läslyftet kan användas som resurs för att utveckla undervisningen och höja elevernas studieresultat i naturkunskap. Ljiljana delar även med sig exempel från sitt arbete med elever som har haft det svårt med språket. Ljiljana Masic, gymnasielärare i naturkunskap och geografi, pensionär sedan september 2020, och Rusalina Ehnvall, lärare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Birgittaskolan i Linköping.

2021-03-02 Martin Malmströms avhandling ”Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner”. Våra elever kan inte skriva och det blir bara sämre, vi har en skrivkris i Sverige är perspektiv som ställs mot de senaste årens läroplaner. För vad får eleverna lära sig, egentligen?

2020-09-16: Presentation av genuspedagog och speciallärare, Maria Hampusgårds arbete om ”Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent – varför blev de inte upptäckta?”

Kontakt

Relaterad information