I höst är det dags igen! Vi arrangerar vår populära konferens som ger dig möjlighet att lyssna till och diskutera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt från alla sorters skolformer som bedrivs i vår region.

Konferensen är en mötesplats för lärare, skolledare, studenter och forskare där erfarenheter kan utbytas och där pågående, avslutade och planerade forsknings- och utvecklingsprojekt kommer att presenteras för deltagarna. Vi kommer under dagen att få höra på bredden i den praktiknära forskningen och de utvecklingsprojekt som finns i regionen och hur den visar på att skolan vilar på en vetenskaplig grund. 
Konferensen är helt digital och sänds via Zoom. 

Arrangörer

Konferensen arrangeras av LiU Skolsamverkan (skolsamverkan Öst), Utbildning, lärande och forskning (ULF) samt Mjölby- och Linköpings kommun.

 

Delta på konferensen 

28 oktober

Anmäl dig till konferensen här.

Plats

Digitalt via Zoom.

Huvudtalare 2024

Mina tillgängliga vuxna: ett aktions-forskningsprojekt om att öka social tillgänglighet i skolan

Lina Lago, docent i pedagogiskt arbete vid LiU, Annelie Krantz, lärare och Ylva Lund, lärare.
En lärmiljö innehåller en mängd olika aspekter utöver de rent fysiska förutsättningarna. En viktig aspekt är den sociala miljön, hur människor agerar i förhållande till varandra och till miljön. I projektet "Tillgängliga lärmiljöer" ligger fokus på hur skolans vuxna – lärare och övrig personal – agerar i skolmiljön och vad detta får för konsekvenser för elever. I sex lokala aktionsforskningsprojekt har yrkesverksamma mellanstadielärare och forskare arbetat med att kartlägga och förändra vuxnas förhållningssätt för att bli mer tillgängliga för eleverna.

I denna presentation redogör vi dels för den arbetsmodell som vi har arbetat efter för att hålla samman de lokala projekten i ett gemensamt projekt; dels för de övergripande resultaten kring vad som påverkar hur vuxna är tillgängliga; dels ger vi ett exempel på det konkreta arbetet i ett av de lokala aktionsforskningsprojekten.
Lina Lago tillsammans med de medforskande lärarna Annelie Krantz (t.v.) och Ylva Lund (t.h.).
Annelie Krantz, Lina Lago, Ylva Lund

Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete på Linköpings universitet på avdelningen Tema Barn. Hennes forskning berör barns vardagsliv i utbildningsinstitutioner och lärares arbete med skolans sociala aspekter.

Annelie Krantz och Ylva Lund arbetar som mellanstadielärare i Åtvidabergs kommun, Annelie på Grebo skola och Ylva på Alléskolan. Båda har ett förstaläraruppdrag med ansvar för skolutveckling, där Anneli har arbetat med kollegial utbildning, bl.a. i relation till tillgänglighet och ledarskap i klassrummet och Ylva med fokus på tillgängliga lärmiljöer, trygghet och studiero.

Åren 2022 till 2024 har alla tre ingått i det team som arbetat med ULF-projektet ”Tillgängliga lärmiljöer” där Lina har varit projektledare och Annelie och Ylva medforskande lärare.

Att veta vad som behöver utvecklas i undervisningen

Inger Eriksson, professor i pedagogik vid SU, Sebastian Björnhammer, doktorand i naturvetenskapämnenas didaktik vid SU och Ann-Sofie Jägerskog, fil. dr. i ämnesdidaktik och lektor vid SU.

I denna presentation lyfter vi frågan om hur lärare tillsammans kan identifiera ämnesspecifika undervisningsutmaningar och baserat på dessa planera och genomföra lokala utvecklingsarbeten. Vad är en undervisningsutmaning? Hur kan en första kartläggning av undervisningsutmaningar gå till? Hur kan identifierade undervisningsutmaningar tas om hand av lärarkollegiet? Hur kan identifierade undervisningsutmaningar kopplas samman med skolans systematiska kvalitetsarbete? Detta är exempel på frågor vi kommer att diskutera.

Utgångspunkten för presentationen är den nyutgivna boken "Undervisningsutmaningar - som en guldgruva för lärardriven didaktisk skolutveckling".


Sebastian Björnhammer, Inger Eriksson, Ann-Sofie Jägerskog
Sebastian Björnhammer, Inger Eriksson, Ann-Sofie Jägerskog

Inger Eriksson, professor i pedagogik, forskar om undervisning och undervisningsutveckling vid SU. Hon är ledare för forskningsprojektet Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier, finansierat av Skolforskningsinstitutet.

Sebastian Björnhammer, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik vid SU. Han arbetar som projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolans pedagogikavdelning. Dessutom är han och koordinator vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). 

Ann-Sofie Jägerskog är fil.dr. i ämnesdidaktik med inriktning mot SO-ämnen och är verksam som lektor vid SU. Hon är också aktiv inom Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS), där hon leder undervisningsutvecklande ämnesdidaktiska projekt.

Presentationer från tidigare konferenser

Läsförståelse, SVA och problemlösning inom matematik.

Att vända en skola med usla resultat.

Organisering av skolan och kunskapsresultat.

Att öka kunskapen om komplexa problem kräver samverkan över gränserna.

Mottagning av nyutexaminerade förskollärare och lärare.

Språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn.

Samverkan och forskning

Kontakt

Organisation