Avdelningen för svenska som andraspråk, retorik och språkstöd (SAROS)

Språket är det mest centrala verktyget i all akademisk verksamhet, i utbildning och forskning och även i samverkan. Avdelningen för akademisk svenska erbjuder en rad olika utbildningsinsatser och stöd till den som vill erövra och utveckla det svenska språket som ett verktyg i forskning, undervisning och studier.

Foto Charlotte Perhammar


Vår verksamhet

Språkcentrum 

Inom Språkcentrum förbereder vi studenter att språkligt klara en akademisk utbildning och vi hjälper de med en redan genomförd utbildning att utveckla sin språkliga repertoar. Förutom kurser av olika slag erbjuder vi individuellt stöd till studenter inom ramen för språkverkstaden.

Vi arbetar med områden som muntlig och skriftlig kommunikation, akademiskt tänkande och skrivande, akademisk tradition, språkriktighet, grammatik, uttal, retorik, svensk kultur, arbetsmarknad, språkliga genrer, professionellt språk, personlig utveckling, kroppsspråk, interkulturell kommunikation och rapportskrivning. 

Svenska för utländska studenter

Vi erbjuder utbildning i svenska språket för studenter och anställda med annat modersmål än svenska, från nybörjarnivå till avancerad nivå. Detta ges till verksamma på alla fakulteter.

Vi bedriver både enskild undervisning och undervisning i klassrumsformat på Campus och på distans i svenska språket på A1- och A2-nivå med studenter från hela världen.

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk erbjuder både fristående kurser och kurspaket för den som har en lärarutbildning och vill bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk. Vi erbjuder även svenska som andraspråk upp till 90 hp inom ramen för ämneslärarutbildningen, årskurs 7–9 och gymnasieskolan.

Inom ämnet studeras flerspråkighet, uttalsundervisning, litteracitet hos yngre och vuxna inlärare av svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning i den svenska skolan. Förutom uppdragsutbildningar som i första hand vänder sig till verksamma lärare finns även ett projekt om uttalsundervisning och interaktion i vårdinriktad andraspråksutbildning.

Samverkan

Avdelningen är med i flera nätverk med andra svenska och utländska universitet och högskolor som har liknande verksamhet i form av språkverkstäder och språkundervisning. Vi deltar i det nationella arbetet med behörighetsgivande test i svenska (Tisus), där LiU är ett av sex svenska lärosäten med examinationsrätt. Vi samarbetar med andra avdelningar inom universitetet såsom Studenthälsan och Didacticum och även med samhället i övrigt, till exempel med Arbetsförmedlingen och med skolor och skolhuvudmän. 

Seminarier

VT 2024

Våra seminarier vänder sig till dig som är intresserad av svenska som andraspråk, flerspråkighet och retorik. De rör både forskning och undervisning.

Sfi: något allmänt, något personligt och något om tolkningen av styrdokument

Tisdag 23 januari

Föreläsningen handlar om utmaningarna i att undervisa Sfi-elever på studieväg 1, både utifrån personlig erfarenhet och på ett allmänt plan. Ett skolutvecklingsprojekt som har genomförts på vuxenutbildningen i Linköping kommer att presenteras. Rickard Karlsson är legitimerad Sfi-lärare, tidigare skollektor och universitetslektor, jobbar nu som lärarutbildare i svenska som andraspråk.

 

Språkverkstaden - i skärningspunkten mellan breddad rekrytering och excellens?

Torsdag 7 mars

Gunilla Lindqvist är docent och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar ledarskaps- och professionsfrågor samt förutsättningar för lärande och inkludering inom hela utbildningssystemet, från förskola till högre utbildning. Seminariepresentationen behandlar forskning om språkverkstadens arbete och universitetslärares och studenters erfarenheter av detta arbete.

 

SVA-lärares bedömning av grammatik

Tisdag 16 april

Anna Flyman Mattsson är docent i svenska som andraspråk vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar framför allt om grammatik och språkutveckling hos inlärare av svenska. Hon är författare bland annat till läromedlen Andraspråkets grammatik (2021) och tillsammans med Gisela Håkansson Bedömning av svenska som andraspråk (2021).

 

Torsdag 16 maj: Program inte fastställt

Kontakt och information

SAROS seminarier är öppna för alla som är intresserade. Ingen anmälan behövs.

De ges i SVUS lärosal, sal 4254 i Key-huset, campus Valla och pågår från klockan 15:15 till 17:00.

Du är välkommen redan klockan 15:00, vi bjuder på kaffe. Om du har frågor kontakta Elisabeth Zetterholm.

Kalender

Utbildning

Stöd till studenter vid Linköpings universitet

Forskning

Nyheter

Kontakta oss

Organisation