Resursfördelning i Region Östergötland


Region Östergötland har sedan många år arbetat med prioriteringar inom olika typer av resursfördelningsprocesser. Prioriteringscentrum har följt Östergötlands arbete på olika sätt genom åren och detta finns beskrivet i Prioriteringscentrums rapportserie (2013:1, 2008:6, 2006:3, 2005:7, 2004:4).

Det finns en politisk vilja att arbeta med resursfördelning till nya och förändrade behov som identifieras i regionen, i enlighet med riksdagens principer och riktlinjer för öppna prioriteringar. Ett delsyfte uppfattas vara att de beslutsunderlag som tas fram för resursfördelning ska följa dessa principer och vara begripliga för politiker som ska ta beslut. Regionen har beslutat att utveckla sin resursfördelningsprocess i samarbete med Prioriteringscentrum och införde ett förändrat arbetssätt från 2016 som inkluderar en instruktion och blankett för att beskriva behov, vilken bygger på s. k. nationell modell för prioriteringar samt en prioriteringskonferens där politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare möts för diskussion och rangordning av identifierade behov.

Prioriteringscentrum ger metodstöd och hjälp med praktisk metodutveckling, följer regionens arbete, gör olika typer av uppföljningar och dokumenterar processen löpande.

Relaterade publikationer

Om Prioriteringscentrum