Region Östergötland har sedan många år haft en politisk vilja att arbeta med prioriteringar inom olika typer av resursfördelningsprocesser. Prioriteringscentrum har följt Östergötlands arbete på olika sätt genom åren och detta finns beskrivet bland annat i Prioriteringscentrums rapportserie (2013:1, 2008:6, 2006:3, 2005:7, 2004:4).

Regionens prioriteringsarbete handlar framförallt om resursfördelning till nya och förändrade behov som identifieras i regionen. Arbetet tar sin utgångspunkt i riksdagens principer och riktlinjer för öppna prioriteringar. De beslutsunderlag som tas fram för resursfördelning ska följa dessa principer och vara begripliga för politiker som ska ta beslut. Regionen arbetar löpande med att utveckla sin resursfördelningsprocess i samarbete med Prioriteringscentrum bland annat när det gället framtagande av en instruktion och blankett för att beskriva behov. Modellen inkluderar förutom hälsotillstånd och åtgärd även en jämförelse med nuvarande åtgärd, tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens patientnytta, kostnadseffektivitet, vilken kvalitet kunskapsunderlagen har samt en bedömning av vad de totala kostnaderna för regionen skulle bli om den nya åtgärden införs. Modellen bygger på Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. I processen ingår även en årlig prioriteringskonferens där politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare möts för diskussion och rangordning av identifierade behov inför ett kommande politiskt beslut.

Prioriteringscentrum ger metod- och processtöd, följer regionens arbete, gör olika typer av uppföljningar.

Relaterade publikationer

Kontakt

Om Prioriteringscentrum