Fotografi av Karin Bäckman

Karin Bäckman

Enhetschef, Projektledare

Enhetschef för Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys samt Centrumsamordnare och Projektledare vid Prioriteringscentrum.

Hur en prioriteringsprocess kan gå till

Mitt arbete handlar om hur prioriteringsprocesser och beslut om prioritering och resursfördelning på olika nivåer inom regioner och kommuner kan gå till. I detta ingår aspekter som t. ex. hur prioriteringsprocesser och proceduren för att fatta prioriteringsbeslut organiseras, roll- och ansvarsfördelning bland de som deltar i ett prioriteringsarbete (såsom politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare), vilken typ av beslutsunderlag som används samt legitimitetsaspekter och den interna respektive externa öppenheten.

Numera finns det sammantaget en hel del erfarenheter av prioriteringsarbeten både på övergripande region- och kommunnivå såväl som inom enskilda verksamheter. Flera regioner har också på olika sätt tagit sig an att arbeta med införande av nya behandlingar och medicinska metoder på ett systematiskt och öppet sätt. Vissa regioner och kommuner har arbetat systematiskt med prioriteringsbeslut på en övergripande nivå som en integrerad del av sin budgetprocess och ledningssystem. Två exempel är Region Östergötland som sedan många år arbetat med prioriteringar i resursfördelningsprocess för nya satsningar och Motala kommun som utvecklat en modell för prioriteringar mellan kommunens alla olika förvaltningsområden. Det finns även andra exempel. Dessa processer har jag och medarbetare följt och beskrivit i ett antal rapporter i Prioriteringscentrums rapportserie (2021:1, 2017:1, 2013:1, 2010:4, 2010:2, 2009:2, 2009:1, 2008:6, 2006:3, 2004:4) samt i artikeln ”Formal priority setting in health care: the Swedish experience” och bokkapitlet ”Samlade erfarenheter av öppna landstingsvisa prioriteringar” I ”Att välja rättvist Om prioriteringar i hälso- och sjukvården”.

Systemet för en regions eller kommuns fördelning av resurser bygger på kriterier av olika slag, men ofta är dessa inte transparenta och kända för medborgarna, liksom hur förtroendevalda väger samman dessa kriterier och fattar beslut om fördelning av regionens resurser. Kan proceduren uppfattas som rimlig och rättvis och därmed accepteras av flertalet? Hur ser politiker, högre tjänstemän och chefer i vården på den offentliga vårdens system för fördelning av resurser? Vilken typ av information och beslutsunderlag anser beslutsfattare att de behöver ha för att fatta väl grundade beslut om prioriteringar och resursfördelning och hur ser beslutsunderlagen ut i praktiken? Hur kopplas uttalade politiska mål och visioner ihop med olika typer av kunskapsunderlag (om hälsoläget i befolkningen, befolkningens behov, möjliga åtgärder och dess effekt, nytta och kostnadseffektivitet) för att komma fram till beslut om prioritering och resursfördelning i en budget? Det är några frågor som intresserar mig.

 

Karin Bäckman på Researchgate

Om mig

Utbildning

  • Förvaltningsexamen med inriktning mot lokal och regional planering, Fil. kand. i Kulturgeografi 1992.
  • Kurser inom hälsoekonomi och utvärdering, styrning av offentlig verksamhet, statistik m. m.

Uppdrag

  • Enhetschef för Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys.
  • Centrumsamordnare vid Prioriteringscentrum.
  • Koordinator och sekreterare i Prioriteringscentrums styrelse.

Publikationer

2023

Barbro Krevers, Karin Bäckman (2023) Modell för prioriteringsarbete i kommuner: Processer och verktyg vid resursfördelning i en övergripande ledningsprocess

2022

Karin Bäckman (2022) Prioritering och resursfördelning?: på regionövergripande nivå Prioriteringscentrum - 20 år i rättvisans tjänst, s. 29-41
Karin Bäckman (2022) Om Prioriteringscentrum: en historisk exposé Prioriteringscentrum - 20 år i rättvisans tjänst, s. 13-17
Staffan Carlsson, Ralph Harlid, Karin Bäckman, Barbro Krevers (2022) Vägledning för prioriteringar i en behovsstyrd hälso- och sjukvård för god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

2021

Barbro Krevers, Karin Bäckman (2021) Prioriteringsarbete integrerat i ett kommunalt ledningssystem: fortsatt utveckling i Motala kommun

Forskning

Relaterat material

Organisation