Är du intresserad av att leda ett av våra nya forskningsprojekt inom ramen för ULF, modell 1?

ULF (Utveckling, lärande och forskning) är en nationell försöksverksamhet där vi utprovar modeller för praktiknära forskning i vilken forskare och lärare samverkar. Forskningsområdena som beforskas tas fram av Skolchefsnätverket och bygger på de behov som finns i regionen. Områden avgränsas i ett första steg tillsammans med skolledare och avgränsas sedan vidare i forskargruppen som består av forskare från LiU och medforskande lärare från de deltagande kommunerna. Varje projekt pågår i två år. Vi har nu två nya projekt som båda startar i augusti 2022.

Projekt 2022

Projekt 1: Pojkars läsning

Deltagarna i skolchefsnätverket har beslutat att de vill ha ett projekt som inriktar sig på skillnader i pojkars och flickors läsning. Underlaget är bland annat statistik och erfarenheter från regionen där det framkommer att flickor presterar bättre än pojkar. Därför vill skolcheferna att forskningsprojektet fokuserar särskilt på hur pojkar kan stöttas i sin läsning och läsutveckling.

Projekt 2: Tillgängliga lärmiljöer

Flera av kommunerna har sedan tidigare arbetat med tillgängliga lärmiljöer ur olika perspektiv. Skolcheferna beskriver att det finns ett behov av forskning som särskilt fokuserar på hur lärmiljön kan bli tillgänglig för alla elever, särskilt inriktat på sociala aspekter av skolmiljön, det vill säga trivsel, elevers välmående mm.

Förutsättningar

Varje projekt kommer att ledas av två forskare från LiU som vardera har 20 % av sin tjänst under två år, med start i augusti 2022. Forskarna förväntas också att delta i några förberedande möten under våren 2022. De båda forskarna leder projektet och samarbetar med cirka fyra till åtta medforskande lärare från de kommuner som deltar. De medforskande lärarna utses av respektive kommun och har 20 % vardera under två år.

Ansökan

Du kan välja att själv söka till ett av projekten och då (om du får uppdraget) bli sammanförd med en annan forskare, alternativt kan du söka tillsammans med en annan forskare. Om du söker ensam ska du beskriva vilken kompetens hos en annan forskare som skulle komplettera din kompetens. Om ni är två som söker ska ni skriva fram vem som är huvudansvarig och hur ni skulle komplettera varandra.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. Vilket av projekten som avses och eventuellt vem som är huvudansvarig.
  2. Varför du/ni vill leda projektet.
  3. Beskrivning av din/ er forskningsbakgrund och varför den är relevant. Beskriv också hur ni kompletterar varandra om ni är två, alternativt vilken kompetens som skulle komplettera din.
  4. Erfarenhet av och reflektioner kring samverkansprojekt mellan akademi och skola
  5. Kritisk reflektion utifrån etiska aspekter
  6. Bifoga CV

Ansökan omfattar cirka 2-3 sidor beroende på om ni är en eller två forskare som söker.

För att söka behöver du vara:

  • Disputerad
  • Anställd vid LiU
  • Ha kompetens inom forskningsområdet

Det är meriterande om du har erfarenhet av praktiknära forskning.

Ansökan kommer att bedömas av två sakkunniga, en från LiU och en från ett annat lärosäte samt av två kommunrepresentanter. De kommer att ge sitt underlag till styrgruppen som består av dekan, prodekan och projektledaren för ULF. Därefter fattas beslut i SUV.

Inkom med din intresseanmälan till projektledare Anja Thorsten senast den 25 februari 2022.

Kontakt

ULF - Utveckling, lärande, forskning