Fotografi av Anja Thorsten

Anja Thorsten

Universitetslektor, Docent

Undervisningsutvecklande forskning

Relationen mellan undervisning och lärande

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om relationen mellan undervisning och lärande, vilket gör att min forskning har inriktat sig mot hur lärare och lärarstudenter kan utveckla sin undervisningsskicklighet. Min forskning har då främst handlat om svenskdidaktik, didaktiskt ledarskap och simuleringsträning. Jag har även ett stort intresse för praktiknära forskning och för samverkan mellan skola och akademi.

Svenskdidaktik

Min svenskdidaktiska forskning har inriktat sig i första hand mot skrivundervisning i mellanåren. Tillsammans med verksamma lärare har jag använt mig av metoden Learning study och ett variationsteoretiskt perspektiv. Jag har tillsammans med lärare planerat, genomfört och analyserat undervisning om berättelseskrivande. Med samma teoretiska grund har jag även studerat andra områden, till exempel studenters förmåga att hantera referenser i examinerande uppgifter.

Didaktiskt ledarskap

Ett annat stråk i min forskning handlar om didaktiskt ledarskap och det inriktar sig mot hur lärare kan leda undervisning på ett sätt som skapar goda möjligheter för elevers lärande och utveckling. Jag medverkar som forskare i ett ULF-projekt, ”Ledarskap för lärande”, där LiU samverkar med tre kommuner för att utveckla lärares didaktiska ledarskap. Näraliggande till detta område har jag också deltagit som forskare och simuleringsexpert i ett VR-finansierat forskningsprojekt om hur simuleringsträning kan hjälpa lärarstudenter att utveckla sin undervisningsskicklighet.

Undervisning

Utöver forskningen undervisar jag på lärarutbildningen om didaktik, läs- och skrivundervisning och om skolutveckling. Jag handleder och föreläser även om learning study och variationsteori för lärarstudenter och för verksamma lärare i grundskolan och på gymnasiet. Del av min tjänst arbetar jag som projektledare för ULF (utveckling, lärande, forskning). I det uppdraget ingår att skapa hållbara strukturer för skolsamverkan och praktiknära forskning i regionen.

Artiklar

Publikationer

2023

Anja Thorsten, Joakim Samuelsson, Marcus Samuelsson (2023) Lärarstudenters undervisning av virtuella elever Acta Didactica Norden, Vol. 17, Artikel 15 Vidare till DOI
Cecilia Sveider, Joakim Samuelsson, Anja Thorsten, Marcus Samuelsson (2023) How pre-service teachers teach fraction comparisons in mathematics pedagogy Journal of Innovative Research in Teacher Education, Vol. 4, s. 167-183 Vidare till DOI
Anja Thorsten, Joakim Samuelsson (2023) Grundläggande principer för undervisning
Anja Thorsten, Malin Tvarana (2023) Focal points for teaching the notion of critical aspects Scandinavian Journal of Educational Research Vidare till DOI

2022

Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson, Anja Thorsten, Cecilia Sveider (2022) Lärarstudenters möten med didaktiska dilemman i en virtuell praktik Digitala didaktiska dilemman, s. 165-194

Forskning

Relaterade forskare

Organisation