Undervisningsutvecklande forskning

Relationen mellan undervisning och lärande

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om relationen mellan undervisning och lärande, vilket gör att min forskning har inriktat sig mot hur lärare och lärarstudenter kan utveckla sin undervisningsskicklighet. Min forskning har då främst handlat om svenskdidaktik, didaktiskt ledarskap och simuleringsträning. Jag har även ett stort intresse för praktiknära forskning och för samverkan mellan skola och akademi.

Svenskdidaktik

Min svenskdidaktiska forskning har inriktat sig i första hand mot skrivundervisning i mellanåren. Tillsammans med verksamma lärare har jag använt mig av metoden Learning study och ett variationsteoretiskt perspektiv. Jag har tillsammans med lärare planerat, genomfört och analyserat undervisning om berättelseskrivande. Med samma teoretiska grund har jag även studerat andra områden, till exempel studenters förmåga att hantera referenser i examinerande uppgifter.

Didaktiskt ledarskap

Ett annat stråk i min forskning handlar om didaktiskt ledarskap och det inriktar sig mot hur lärare kan leda undervisning på ett sätt som skapar goda möjligheter för elevers lärande och utveckling. Jag medverkar som forskare i ett ULF-projekt, ”Ledarskap för lärande”, där LiU samverkar med tre kommuner för att utveckla lärares didaktiska ledarskap. Näraliggande till detta område har jag också deltagit som forskare och simuleringsexpert i ett VR-finansierat forskningsprojekt om hur simuleringsträning kan hjälpa lärarstudenter att utveckla sin undervisningsskicklighet.

Undervisning

Utöver forskningen undervisar jag på lärarutbildningen om didaktik, läs- och skrivundervisning och om skolutveckling. Jag handleder och föreläser även om learning study och variationsteori för lärarstudenter och för verksamma lärare i grundskolan och på gymnasiet. Del av min tjänst arbetar jag som projektledare för ULF (utveckling, lärande, forskning). I det uppdraget ingår att skapa hållbara strukturer för skolsamverkan och praktiknära forskning i regionen.

Artiklar

Publikationer

2022

Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (2022) Didaktiskt ledarskap Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik, s. 45-58
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Margareta Dott, Frida Enwall, Camilla Heiskanen, Rickard Kenndal, Johan Meckbach, Anneli Mohlin, Karin Månsson, Caisa Skoglund (2022) Till nytta för vem och på vilket sätt? Ledarskap för lärande, s. 111-113
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Margareta Dott, Frida Enwall, Camilla Heiskanen, Rickard Kenndal, Johan Meckbach, Anneli Mohlin, Karin Månsson, Caisa Skoglund (2022) Modell 1-projektets faser Ledarskap för lärande, s. 24-26

Forskning

Nyheter

Relaterade forskare

Organisation