Välfärdens nuvarande och kommande utmaningar stod i centrum för konferensen Spotlight Välfärd som anordnades inom ramen för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Spotlight Välfärd vänder sig till dig som är verksam inom Norrköpings kommun och till dig som jobbar inom Linköpings universitet. Syftet är att lära av varandra och identifiera möjliga samverkansprojekt. 

Vi hoppas att vi skapar en mötesplats mellan den kommunala praktiken och universitetet där idéer om ny forskning föds, samtidigt som du får inblick i pågående forskning. Tillsammans diskuterar vi välfärdens utmaningar: vilka behov finns i de kommunala verksamheterna? Hur kan forskningen bidra till ny kunskap?

Social hållbarhet var den röda tråden i det första arrangemanget som ägde rum den 16 november 2018 där representanter för den kommunala praktiken och universitetens forskningsmiljöer talade. Digitalisering, integration, brotts­prevention, barn, äldre och prioriteringar i vård och omsorg var ämnen som diskuterades. 

Spotlight Välfärd är en aktivitet inom det strategiska samverkansarbetet mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan kommunen och universitetet. Tillsammans kan vi utveckla välfärden i olika samhällssektorer som vård och omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, migration och integration.

Program

Lokal: Färgeriet, plan 1, Kåkenhus, Campus Norrköping. 

9.00–9.15 Inledning

Martin Rantzer, campusråd och prefekt för Institutionen för teknik och naturvetenskap och Jörgen Jonsson, koordinator vid Utrednings- och utvecklingsenheten, Norrköpings
kommun informerar om samarbetet mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

9.15–10.00 Tema Digitalisering

• Nya arenor för det sociala arbetet – att utföra socialt arbete via internet.
Karin Osvaldsson Cromdal docent och universitetslektor, Avdelningen för socialt arbete.
• Digitalisering på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.
Lennart Lindgren, socialsekreterare, ekonomiskt bistånd.
• Digitalisering på vård- och omsorgskontoret.
Johanna Bodén, arbetsterapeut, Smartoteket och Testmiljö Norrköping.

10.00–10.20 Fika och frukt

10.20–10.50 Bortom integrationens utmaningar – hur skapas ett välfungerande lokalt arbete med integration och etablering?

Erik Eriksson, postdoktor, Centrum för kommunstrategiska studier; Viktor Vesterberg, postdoktor, Avdelningen för socialt arbete och Sofia Nordmark, universitetslektor,
Avdelningen för socialt arbete.

11.00–12.00 Två olika spår, välj ett:

1. Tema Barn

• Socialt arbete med ensamkommande barn i ett föränderligt migrationspolitiskt landskap. Ulrika Wernesjö, postdoktor, Avdelningen för socialt arbete.
• Föräldrastötta. Utvecklingsprojekt, vars syfte är att ge stöd till föräldrar vars barn är placerade eller har insatser genom LSS.
Anna Skagerström, enhetschef vid socialkontoret.
• Barnperspektiv i handläggning.
Annika Bjuhr och Fahima Eliassi, förste socialsekreterare, arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

2. Tema Äldre

• Fysisk aktivitet - Att röra sig och må väl. Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet.
Ann-Sofie Mahrs Träff, forskningshandledare, vård- och omsorgskontoret.

• Föreställningar om ensamhet i olika samhällskontexter.
Axel Ågren, doktorand, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsanalys.

• Handen på hjärtat. Självbestämmande, delaktighet och inflytande – bara ord eller? Brittmarie Jutvik, enhetschef hemtjänst, vård- och omsorgskontoret.

12.45–13.15 Dilemman som kan uppstå i samverkan för brottsprevention.

Christina Söderberg, kommundoktorand och enhetschef vid socialkontoret.

13.15–14.15 Tema Begränsade resurser – hur ska dessa fördelas rättvist?

• Att skapa förutsättningar för systematisk, rättvis och trovärdig prioritering – exempel från kommun och landsting.
Ann-Charlotte Nedlund, universitetslektor, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys.

• Effektivitet och rättvisa – en svår avvägning vid prioriteringar av vårdens knappa resurser.
Martin Henriksson, docent, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys.

14.15–14.30 Fika och frukt

14.30–14.50 Tema kompetensförsörjning – hur möta framtidens utmaningar?

Anna van Alphen, HR-utvecklare vid personalkontoret och Maria Harryson, sakkunnig vid socialkontoret.

14.50 Information om Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA).

FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

15.00 Dagen avslutas

Kontakt

Nyhetsartikel