24 maj 2016

Skador på ögon och njurar är allvarliga komplikationer vid diabetes, och risken ökar med stigande blodsockernivåer. Efter att ha följt en patientgrupp under mer än 20 år efter diabetesdebuten kan forskare vid Linköpings universitet visa vilken nivå som bör eftersträvas i behandlingen.

Resultaten från den så kallade VISS-studien (Vaskulära diabeteskomplikationer i sydöstra sjukvårdsregionen) ledd av professor Hans Arnqvist i samarbete med professor Johnny Ludvigsson, publiceras nu i Amerikanska diabetesförbundets tidskrift Diabetes Care med universitetsöverläkare Maria Nordwall som försteförfattare.

Slutsatsen är att personer med typ 1-diabetes inte får några allvarliga ögon- eller njurskador om värdet på blodprovet HbA1c är under 60 mmol/mol (6,8% enligt tidigare standardvärde).

Diabetes är den vanligaste orsaken till blindhet hos vuxna, likaså till njursvikt som kräver dialys eller transplantation. Det är känt att blodsockerkontrollen har betydelse för komplikationer vid diabetes, men vilket behandlingsmål som ska eftersträvas har varit oklart.

VISS-studien har haft som mål att undersöka hur blodsockernivån mätt som HbA1c påverkar risken att utveckla allvarliga ögon- och njurskador vid typ 1-diabetes, och utifrån resultaten formulera ett mål för behandling.

blodsockerHbA1c är ett blodprov som mäter medelblodsockret 8–10 veckor bakåt i tiden och infördes i diabetesvården i början av 1980-talet. Genom upprepade bestämningar kan man få ett mått på medelblodsockret under många år. VISS-studien har under drygt 20 år följt 451 patienter som alla insjuknat i typ 1-diabetes i åldern 0–34 år. Det är den första studien i världen där blodsockervärdena följts ända från sjukdomsdebuten.

Resultaten visar att inga allvarliga ögon- eller njurskador utvecklas hos patienter med ett genomsnittligt HbA1c-värde under 60 mmol/mol (6,8%). Med stigande värden ökar dock risken kraftigt: bland patienter med värden över 80 mmol/mol (8,7%) hade drygt hälften behandlats med laser för allvarliga ögonförändringar och var femte hade utvecklat allvarlig njurskada.

Idag rekommenderar Socialstyrelsen som behandlingsmål ett HbA1c-värde under 52 vilket endast 17 procent av Sveriges drygt 36 000 patienter med typ 1-diabetes uppnår (Nationella diabetesregistret). Alltför låga värden innebär risk för livshotande insulinkänningar. Mer än hälften har värden över 60 mmol/mol. VISS-studiens resultat talar för att HbA1c under 60 är tillräckligt för att undvika allvarliga komplikationer, ett mål som bör vara möjligt att uppnå med modern behandling.

Artikel: Impact of HbA1c followed from onset of type 1 diabetes, on the development of severe retinopathy and nephropathy: the VISS study (Vascular diabetic complications in southeast Sweden) av Maria Nordwall, Mariann Abrahamsson, Meryl Dhir, Mats Fredrikson, Johnny Ludvigsson och Hans J. Arnqvist. Diabetes Care 2015, vol 38 doi: 10.2337/dc14-1203.


2014-12-16