24 oktober 2017

Hur ska matematiklärare bäst hantera olika undervisningssituationer? Hur kan nyanlända elever ges hjälp att utveckla ett språk kring matematik? Dessa frågor är utgångspunkten för två forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Forskningen har gjorts i nära samarbete med lärare för att kunna användas direkt i klassrummet. Den 20 oktober presenteras resultaten på Katedralskolan i Linköping

En matematiklärares vardag är allt annat än okomplicerad. På ett engagerat sätt ska matematikläraren varje dag kunna svara upp till många olika elevers behov samtidigt. Forskaren Jonas Ärlebäck har under ett läsår skuggat en matematiklärare på gymnasiet med syfte att identifiera goda exempel på hur olika typer av undervisningssituationer kan hanteras.

– Studiens resultat synliggör komplexiteten i matematiklärarens vardag och förhoppningsvis kan det inspirera andra matematiklärare och väcka tankar om den egna undervisningspraktiken, säger Jonas Ärlebäck, forskare vid Linköpings universitet.  

Forskaren Margareta Engvall har arbetat i ett projekt med syfte att utveckla den matematiska kommunikationen hos elever som är nyanlända eller kommer från tvåspråkiga hem. Tillsammans med lärarna Rana Azam och Josef Eissa på Gustaf Adolfsskolan i Norrköping har hon bland annat prövat olika kommunikationsstrategier i matematikundervisningen.

– Resultatet visar hur en ökad medvetenhet hos lärare, om olika strategier, kan påverka klassrumssamtalet – och även bidra till att stärka elevers självbild i matematik, säger Margareta Engvall, forskare vid Linköpings universitet.  

För att höja elevernas kunskaper och förbättra resultaten samfinansierade 2011 Linköpings kommun och Norrköpings kommun ett samarbete mellan forskare och lärare i grund- och gymnasieskolan. Forskningsprojektet utgår ifrån de behov som lärare i matematik har i sitt yrke och tar avstamp i frågor som lärare själva fått formulera.

Projektet finansieras med tio miljoner av Linköpings kommun och Norrköpings kommun tillsammans med Linköpings universitet. Det pågår fram till juni 2018.

Tid: 20 oktober klockan 10.00 - 11.00
Plats: Katedralskolan, sal 251, Platensgatan 20, Linköping

Program (tiderna är ungefärliga)
10.00 Välkommen, Magnus Nyström, gymnasiechef/rektor på Katedralskolan i Linköping
10.05 Kort presentation kring samarbetsprojektets syfte, Jörgen Nissen, dekan Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet
10.15 Forskningsprojektet ”Skugga en matematiklärare”, forskaren Jonas Bergman Ärlebäck berättar tillsammans med matematikläraren Roger på Katedralskolan.
10.30 ”Att utveckla kommunikationen i matematikklassrummet”, forskaren Margareta Engvall berättar om forskningsresultaten i projektet tillsammans med lärarna Rana Azam och Josef Eissa från Gustav Adolfsskolan
10.45 Möjlighet att ställa frågor
11.00 Avslut