​Är du kursansvarig och/eller examinator för en VFU-kurs? Här finns mycket bra information för dig.

 


Ekonomi

Programansvariga har, efter samråd med kursansvariga, tillsammans enats om vilka examinationsformer som ska tillämpas inom respektive program och kurs samt utarbetat ersättningsnivåer.

Observera att det kan ske omfördelningar ute på institutionerna och att ersättning till kursansvariga och övriga deltagande lärare bestäms av institutionen. Prata med studierektor/motsvarande för att få reda på vad som gäller på din institution.

Roller och uppdrag

Kursansvarig

Du är som kursansvarig för en VFU-kurs har i ditt uppdrag, med stöd av kursmentor, ansvar för att:

 • uppdatera kursdokument och i samråd med programansvarig välja examinationsform
 • informera studenterna om VFU-uppgifter och annat som de behöver känna till för att kunna genomföra sin VFU
 • skriva ett handledarbrev (beskrivning av kurs, VFU-uppgifter, rutinerna kring omdömesformuläret, kontaktuppgifter och annat som kan vara värdefullt för handledarna.)
 • mejla handledarbrevet, kursuppgifter och omdömesformulär till handledarna cirka två veckor före kursstart
 • se till att den information till handledare är uppdaterad, lättåtkomlig och aktuell på Lisam och på studieinfo 
 • bjuda in kursens handledare till en informationsträff där kursen presenteras och omdömesformulärens skrivningar problematiseras. Gärna digialt via teams.
 • stötta handledare när det uppstår problem under VFU:n som är relaterade till kursuppgifter och bedömning
 • vid behov besöka studenter på deras skolor under VFU-perioderna för att ytterligare följa upp och stötta studenter 
 • sammanväga omdömesformulär från handledare med andra bedömningsunderlag och sätta betyg
 • vid underkänt betyg ansvara för att studenten kallas till ett samtal och att det upprättas en handlingsplan för ny examination av VFU.

Professionsmentor

I professionsmentorens ansvar i samband med VFU-kurser kan ingå att..

 • hålla sig uppdaterad om frågor kopplade till VFU
 • samverka med kursansvarig kring VFU-kursens planering och examination
 • arbeta med planering och uppföljning av de studerandes kursuppgifter under VFU och bistå med underlag för examination
 • följa och stödja studenterna under VFU
 • följa upp med seminarier efter avslutad VFU
 • arbeta med Professions- och utvecklingsguide samt utvecklingsplan i alla dess delar, såsom koppling till kursplan och uppgifter, introduktion, information och uppföljning
 • bistå KA med granskning och sammanställning av handledarunderlag
 • vid behov besöka studenter på deras skolor under VFU-perioderna för att ytterligare följa upp och stötta studenter 

Övriga roller

VFU-koordinator

VFU-koordinatorerna har huvudansvaret för beställning och uppföljning av VFU-platser och samordnar studenters önskemål.

Koordinatorerna arbetar dessutom tillsammans med programansvariga, kursansvariga och programansvarig utbildningsledare för VFU kring utvecklingsfrågor. Det finns en koordinator för varje program. 

VFU-samordnare i kommunen 

I de kommuner som LiU har avtal med finns en VFU-samordnare, vars ansvar är att placera studenter hos handledare och i arbetslag via valwebben, samt att informera handledare, studenter och skolledare om frågor rörande VFU-placering.

Läs mer på webbsidan VFU-Guide för VFU-samordnare

Checklista

1. Planera tillsammans med professionsmentor

 • Utgå från aktuell kursplan och uppdatera omdömesformulär (se Handledaren lämnar ett omdöme) och examinationsuppgifter. Det finns standardformulär för omdömesformulär som ska användas på samtliga kurser. Kontakta VFU-teamet om du saknar detta formulär. 
 • Utarbeta observationsunderlag och instruktioner om det är flera lärare som ska göra besök eller hålla i trepartssamtal.
 • Uppdatera instruktioner till studenter och handledare
 • Uppdatera kurshemsida på Studieinfo genom att länka info från Lisam
 • Boka salar för VFU-introduktion, VFU-seminarier och eventuellt handledarmöte.

2. Inför kursstart

 • Hämta kontaktuppgifter till handledarna via valwebb
 • Senast två veckor före kursstart: Informera, tillsammans med professionsmentor, studenterna om kursupplägg och uppgifter. Påminn om utdrag ur belastningsregister och att de ska kontakta sina handledare senast en vecka före VFU-kursstart.
 • Cirka två veckor före kursstart, mejla ut information till handledarna:
  • handledarbrev
  • omdömesformulär
  • eventuella kursuppgifter
  • länk till VFU-webbsidan (guide för studenter respektive handledare)
  • Bjud eventuellt in handledare till informationsmöte

3. Under VFU

 • Uppmuntra handledarna att ta kontakt om det uppstår problem under VFU:n. 
  • Om en handledare signalerar att en student riskerar att inte nå målen – tag kontakt med handledaren för att ringa in problemen och för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas. Det är viktigt att detta sker så tidigt som möjligt. Ibland kan kursansvarig eller kursmentor behöva åka ut och besöka student och handledare för att skaffa sig en egen uppfattning om problematiken.
 • Kontakta snarast VFU-koordinator om det är studenter som inte trivs eller avviker från VFU:n eller om det är problem kopplat till handledaren. Likaså om du får information om att en student inte kontaktat handledare eller infunnit sig på VFU-platsen.

4. Efter VFU

 • Sammanställ alla bedömningsunderlag och sätt ett sammanfattande betyg. Om det är tveksamheter – kontakta handledare och efterfråga mer information.
 • Påminn handledare som inte skickat in omdömesformulären en vecka efter VFU. 
  • Om studenten varit frånvarande så ska tiden tas igen vid en tid som handledaren och studenten kommer överens om. Handledaren måste ha tillräckligt underlag för att kunna utvärdera studentens förmågor och färdigheter. Enstaka frånvarodag (max 2 om VFU-perioden är minst 3 veckor) kan räknas som planeringstid. Handledaren ska inte skicka in omdömesformuläret förrän all VFU-tid är genomförd. Om student har resterade VFU-dagar kvar att genomföra – fråga gärna handledaren när dessa dagar planerats in.
 • Rapportera in betyg
 • Återkoppla till handledarna. ”Utvärdera” och tacka för deras insats!
 • Ta kontakt med studenter som inte uppnått G och upprätta handlingsplan. 

Övrigt: Studenters skyldigheter och rättigheter

 • Gå igenom ”Studentens rättigheter och skyldigheter” med studenterna. 
 • Det är även viktigt att återkomma till ”överenskommelsen” inför varje ny VFU-period. (se VFU-guide för studenter).

Övrigt: Utdrag ur belastningsregistret

 • Student som gör VFU i förskola och grundskola måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Även en del gymnasierektorer vill se registerutdraget.
 • Det är rektors ansvar att kontrollera att studenten har ett aktuellt utdrag samt arkivera en kopia. Rektor kan bevilja undantag för en student på eget ansvar.
 • Studenterna informeras av universitetet om att de ska beställa ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsen. Utdraget är giltigt i ett år. 
 • Studenten behåller originalet.

VFU-platser

Valwebb och Lisam

Valwebb

Valwebb är lärarutbildningens administrativa verktyg för placeringar. Där ser studenten sin placering senast två veckor före kursstart.

I Valwebb kan du se vem som är handledare, hitta kontaktuppgifter och skicka e-post till handledare och studenter. Cirka två veckor före kursstart kan du beställa en sändlista till kursens handledare genom att mejla kurskoden till Studieadministratören eller VFU-koordinator (se kontakt längst ner på sidan). Du kan också hämta namnlistor själv genom att följa Manual Valwebb. Om du som kursansvarig inte kan logga in på Valwebb, kontakta programansvarig.

Önskar du bjuda in handledare till informationsträff, så kan det vara lite kort varsel att få inbjudan endast två veckor före. Tag i så fall kontakt med VFU-koordinator, så hjälper de till med att sprida informationen via VFU-samordnarna och informera handledarna redan när de tillfrågas om uppgiften.

Lisam och studieinfo

Lisam är LiU:s intranät för studenter och kurser, där kursansvariga kommunicerar med och lägger upp information till studenterna. Här finns information om fristående kurser, programkurser och program. Då externa personer, såsom handledare och VFU-samordnare, inte kan komma åt VFU-dokument på Lisam, är det viktigt att denna information även publiceras på Studieinfo.

Alla VFU-kursdokument ska finnas publicerade på Studieinfo cirka fyra veckor före kursstart.

Det är därför också jätteviktigt att studenterna under sin VFU regelbundet läser av sin LiU-mejl (eller den mejl de uppgett i Ladok), då det är via den VFU-teamet, handledare och fältet kommunicerar.

VFU-tidens nyttjande

Avsikten med VFU-perioderna är att studenten ska följa en handledare på heltid och delta i samtliga möten och arbetsuppgifter som ingår i en lärares/pedagogs arbete, när så är möjligt. Totalt ska studentens arbetstid motsvara ca 40 timmar i veckan i genomsnitt. Om handledaren inte arbetar heltid ska studenten ändå delta på heltid, vilket kräver att handledaren och studenten tillsammans planerar hur resterande tid ska genomföras. Det kan innebära att studenten även följer andra lärare/pedagoger, en klass eller personal på skolan/förskolan/fritidshemmet. 

Minst en timme per vecka avsätts till handledarsamtal.

Studenter i skolan

Student och handledare kommer tillsammans överens om hur mycket tid studenten behöver avsätta för planering och uppföljning av undervisning/verksamhet. Denna tid kan med fördel utföras på skolan, om arbetsplats kan ordnas. Resterande tid förutsätts studenten vara aktiv på skolan.

Den tid som inte upptas av att planera och genomföra undervisning i kursens huvudämne ägnar studenten åt övriga ämnen, vilket även kan innebära ämnen som studenten inte kommer att bli behörig i via utbildningen. Detta för att studenten ska få så mycket tid som möjligt för att öva sina didaktiska och sociala förmågor.

Även om VFU-kursuppgifterna ska genomföras inom ett specifikt ämne, så skall studenten under varje VFU-period öva sig i alla ämnen som studenten kommer att bli behörig i om så är möjligt. I en del ämnen på ämneslärarutbildningen kan det ibland vara svårt att få ihop ett större antal undervisningspass per vecka i ett ämne. I sådana fall är det viktigt att studenten erbjuds undervisning hos kollegor samt i andra ämnen, så att studenten får möjlighet att träna ledarskap och lärarförmågor. OM planeringen redan är fastställd när VFU-perioden börjar, så kan studenten få i uppgift att planera nästkommande termin istället.

En student kan, om brist på undervisningstillfällen råder i ämnet, få i uppgift att planera ett större antal lektioner än de som praktiskt kan genomföras. Dessa arbetsområden och lektionsupplägg kan sedan diskuteras och utvärderas och reflekteras kring, i samråd med handledare.

Studenter i förskola och fritidshem

Den totala arbetstiden som student förväntas göra under en VFU-vecka är 40 timmar. I den tiden ska det även ingå undervisning/arbete i barngrupp, planeringstid, dokumentation, arbete med kursuppgifter, möten etc.

Under dagar med "helhetsansvar" förväntas studenten gå handledarens tider. (se mer under rubriken ”Vad ska VFU-tiden räcka till?”)

Planera VFU-perioden

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av olika delkurser, beroende på vilken utbildning det gäller. I varje VFU-kurs uppmärksammas det teoretiska innehåll som
föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar. Ju längre i utbildningen studenten har kommit, desto
större ansvar för planering och undervisning ska hen tilldelas, samtidigt som utmaningar måste anpassas till studentens förutsättningar.

Det är viktigt att VFU:n planeras i samråd med handledaren och utifrån VFU-skolans verksamhet och möjlighet att tillgodose målen för aktuell VFU-kurs. 

Varje VFU-kurs ska planeras

Varje VFU-kurs planeras med hjälp av följande punkter:

 • Kursdokumenten (Omdömesformulär, kursplanen, handledarbrevets information och eventuellt den individuella utvecklingsplanen) används som grund för planeringen.
 • Planera en vecka i taget och synliggör studentens olika arbetsuppgifter (inkl. raster, planeringstid, mötestider, tid för ombyten etc). Arbetstid ca 40 tim/v.
 • VFU-kursen inleds lämpligen med auskultationer av handledarens undervisning som förberedelse till den egna undervisningen. Auskultationer kan även efter överenskommelse genomföras hos andra lärare/förskollärare än handledaren. Det är också intressant och lärorikt att under en dag följa en lärare/pedagog och under en annan dag följa en klass. Tänk på att planera auskultationernas ”fokus”. Vad ska studenten studera/observera/vara uppmärksam på?
 • Det är viktigt att VFU-perioden planeras så att den sker i en följd och inte sprids ut över en längre tid än den aktuella VFU-kurstiden sträcker sig.
 • Observera att kurserna på de olika programmen är olika fördelade på veckor och timmar, så utgå alltid från de direktiv som gäller för aktuell kurs.

Vad ska VFU-tiden räcka till

En student, som läser på heltid, ska genomföra VFU på heltid, vilket innebär cirka 40 timmar per vecka. Handledaren och student planerar varje vecka tillsammans och fördelar hur tiden ska nyttjas. Denna tid ska t.ex. innehålla:

 • Auskultation (följa sin handledare - och ibland andra lärare eller nyckelpersoner i skolan/förskolan/fritidshemmet) och aktivt studera olika aspekter utifrån till exempel lärar- och elevperspektiv
 • Egen undervisning och undervisning tillsammans med andra
 • Förberedelsetid/planeringstid (kan delvis förläggas till skolan/förskolan eller hemma)
 • Tid för att arbeta med övriga kursuppgifter som hör till kursen. Se handledarbrev från kursansvarig.
 • Mötestid (möten där handledaren är med samt eventuellt andra möten/träffar som hl och student anser kan vara intressanta för studenten) samt utvecklingssamtal och liknande
 • Handledningssamtal med handledare
 • Rastvakt och andra roller och uppgifter som ingår i handledarens uppdrag
 • Övrigt (fördelas mellan de olika VFU-kurserna):
  • Lärarlagsarbete, klassföreståndarskap/mentorskap
  • Utvecklingssamtal
  • Skolans regelsystem, författningar som styr verksamheten
  • Skolans arbete med elevinflytande, jämställdhet, integration
  • Skolans internationaliseringsarbete
  • Schemaläggning
  • Skolans ekonomi: anslag, budget, resursfördelning
  • Lärplattform och IT-användning
  • Skolans ledning, organisation, skolkultur, elevrådsarbete, policy och servicefunktioner
  • Skolans beslutsstruktur och konferenssystem
  • Elevorganisationer och elevföreningar
  • Personalens anställningsförhållanden och personalpolitik
  • Arbetsmiljö för lärare och elever
  • Rutiner vid antagning av elever, studieavbrott och avskiljning av elever
  • Föräldrasamverkan och samverkan med omgivande samhälle
  • Utvecklings- och förändringsarbete vid skolan
  • Forskning och forskningsanknytning

Närvaro

VFU-samordnaren meddelar dig som är handledare när studenten ska ha sin VFU. Studenten har sedan i uppdrag att ta kontakt med handledaren, senast en vecka före VFU-perioden börjar. Om studenten uteblir kontaktar du VFU-samordnaren (eller kursansvarig eller VFUkoordinator) snarast, dock senast en vecka innan VFU-perioden startar. 

Om studenten är frånvarande så ska tiden tas igen vid en tid som handledaren och studenten kommer överens om. Handledaren måste ha tillräckligt underlag för att kunna utvärdera studentens förmågor och färdigheter, så missade dagar ska tas igen. Handledaren ska inte skicka in omdömesformuläret förrän all VFU-tid är genomförd. 

Studenten kan inte samtidigt vikariera och tillgodoräkna sig VFU-tid. Om handledaren är borta av någon anledning kan studenten ha hand om gruppen, men det ska alltid finnas någon annan pedagog i närheten som studenten kan vända sig till. VFU ska alltid vara handledd tid som planeras och följs upp på något sätt.

Om studenten ändå vikarierar och erhåller lön av arbetsgivaren, räknas inte denna tid som VFU-tid, utan måste tas igen efter VFU-perioden.

Studentens tillgång till fältet

Utöver VFU-dagarna kan studenten ibland behöva besöka sin VFU-plats för att samla in material till olika kursuppgifter.

Fältstudiedagar

Enligt avtalet mellan lärarutbildningen och kommunerna eller friskolorna så ska studenten ha tillgång till enheten för att kunna göra fältstudiedagar. För att fältstudiedagarna ska fungera följer här några punkter om dessa:

 • Studenten är eller har varit VFU-placerad på enheten den aktuella terminen
 • Studenten klarar sig själv, handledaren behöver inte göra någon insats 
 • I studentens fältstudieuppgift ska det framgå att handledaren inte ska engageras utan att studenten ska klara sig själv
 • Handledaren får ingen ersättning för fältstudiedagar

Ta ett helhetsansvar

För varje ny VFU-period ska studenten kunna ta ett allt större ansvar för att under avslutande VFU-perioden kunna axla ett helhetsansvar. Det är viktigt att detta finns i åtanke och förbereds under de tidigare VFU-perioderna.

Helhetsansvar innebär att studenten får en möjlighet att öva och prövas i sitt kommande yrke, det vill säga agera socialt och didaktiskt under en längre sammanhållen tid. Handledare och student ska gemensamt åstadkomma att studenten tar ett kliv fram medan handledaren tar ett steg tillbaka. I praktiken innebär det att studenten i så stor utsträckning som möjligt tar över de uppgifter som handledaren brukar ansvara för. Det gäller till exempel undervisning i helklass/arbete i barngrupp, föräldrakontakter, dokumentation, reflektion, planering, genomförande, utvärdering, bedömning och återkoppling. Inom förskola och fritidshem handlar det också om praktiskt arbete i samband med måltider med mera. Studenten ingår ofta i ett arbetslag och tar alltså den del av ansvaret som handledaren brukar ha i det dagliga arbetet. När det gäller speciella uppdrag som handledaren har, kan studenten överta dessa efter överenskommelse.

Inför helhetsansvaret behövs ett samtal om hur studenten ska få chansen att agera självständigt, och samtidigt få feedback på sin insats.

Skola - helhetsansvar

Under avslutande VFU är det bra att studenten får helhetsansvar en längre period, från några dagar i taget till en hel vecka. Det är viktigt att detta inte sker sista VFU-veckan utan gärna under VFU-vecka 7 eller 8. Det finns då tid att utvärdera och arbeta vidare med det som eventuellt upplevts som svårt eller problematiskt.

Inför ett överlämnande måste följande förankras hos rektor på den aktuella skolan och det är rektor som ytterst bestämmer kring formerna för överlämningen och hur den frigjorda tiden ska användas (handledaren ansvarar för att diskutera en lämplig lösning med sin rektor):

 • Rektor bestämmer i samråd med handledaren hur ansvaret för studenten ska hanteras oavsett om handledaren är kvar på skolan eller vistas på någon annan plats än på skolan, när studenten tar över. Det kan till exempel behöva utses en annan lärare eller skolledare som finns tillgänglig om något akut skulle hända eller studenten behöver fråga om råd.
 • Det ska finnas en plan på skolan ifall övertagandet inte fungerar och behöver avbrytas i förväg och studenten ska vara informerad om detta.
 • Skolan (rektor/handledare) ansvarar för vilken information som behöver gå ut till föräldrarna. Studenten kan med fördel involveras i detta.
 • Om det av någon anledning, (på grund av: klassen/handledarens uppdrag som helhet/studenten) inte fungerar att ta över ansvaret för en hel vecka för studenten – då kanske det kan lösas med övertagande en eller två dagar i taget vid fler tillfällen
 • Har skolan två studenter, kan två handledare välja en vecka var, där de ansvarar för den andra studenten parallellt med sin egen under den vecka den andre handledaren inte är där och så byter man roller nästa.
 • Handledare och student kan med fördel planera in telefontid under veckan för avstämning. 

Förskola och fritidshem - helhetsansvar

Eftersom handledaren måste ha sett tillräckligt för att ha underlag till omdömet, kan det vara lämpligt att studenten ersätter en kollega istället för handledaren och att handledaren finns kvar i barngruppen tillsammans med studenten.

 • Under helhetsansvaret ska studentens arbetstid vara heltid och i de fall handledaren inte arbetar heltid går studenten en tid som motsvarar en heltidstjänst, vilken bör innehålla yrkesrollens varierande arbetstider det vill säga rymma såväl öppning som stängning. Tiden ska också inrymma planeringstid och tid för eventuella kursuppgifter.

VFU-besök

Senast under den avslutande VFU-perioden ska studenten få ett besök i verksamheten med efterföljande trepartssamtal av lärare från LiU. Syftet med besöket är främst att observera studenten i verksamheten/ under en lektion för att sedan följa upp och diskutera det som hänt och relatera detta till kursens mål, samt att stötta handledare och student i bedömningsprocessen.

Kursansvarig ansvarar för att planera och organisera besöken. Ta kontakt med VFU-teamet om du behöver råd. Viktigt att tänka på är:

 • I god tid planera bemanning tillsammans med studierektor eller motsvarande.
 • Planera tiden för besöken så att studenten dels har hunnit bli bekant med VFU-platsen och eleverna/barnen och dels har tid kvar att arbeta vidare med de förmågor som i samband med besöket identifieras att ytterligare behöva tränas för att nå mål/högre mål.
 • Utarbeta instruktioner och observations-/frågeprotokoll inför besöken
 • Planera in tid för att träffa besökande LiU-lärare före och efter besöken:
  • Före: gå igenom de dokument och den organisation som ska gälla för besöket
  • Efter: följ upp rapporter från de enskilda besöken och sammanställ erfarenheter
 • Informera handledare och studenter om hur besöken kommer att gå till och vad student och handledare ska förbereda inför besöket. Till exempel:
  • Boka tid och lokal
  • Handledare och student ska ha stämt av omdömesformuläret och förberett eventuella frågor inför besöket
  • Student mejlar skriftlig planering till besökande LiU-lärare 

VFU-besök via Zoom

I de fall där det inte är möjligt med fysiskt besök kan besök genomföras digitalt. VFU-besök kan genomföras med hjälp av Zoom:

 • Besökande lärare bjuder in student och handledare till ett möte. Länk till digitalt möte kan till exempel läggas på Lisam där alla studenter uppmanas att boka in tid på ett schema.
 • Handledare filmar med sin padda/telefon, men har den på ljudlös. Studenten har ingen bild, men har sin mikrofon på. På så sätt kan besökande lärare se vad som händer i rummet och samtidigt höra studenten.
 • ”Besöket” spelas inte in utan ”streamas live”, dvs inget sparas. Därefter är det lämpligt med ett uppföljande trepartssamtal, där samma zoom-länk används.

Länk till instruktioner.

Bedömning

Det är kursansvarig lärare eller examinator som ska sätta betyg, inte handledaren. Handledaren lämnar ett omdöme, via omdömesformuläret, som ligger till grund för kursbetyget. Det är viktigt att du som kursansvarig/kursmentor sätter dig in i de förmågor som ska examineras. I vissa kurser bjuder kursansvarig lärare in till informationsträffar där handledarna får lära sig mer om kursens mål och hur dessa ska tolkas och utvärderas under VFU:n. I andra kurser delges denna information via mejl från kursansvarig

De kurser som ges vid LiU kännetecknas av en tydlig integration mellan ämne/områden, didaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under varje VFU-period ska den studerande öva och prövas på tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

Lärandemålen för respektive VFU-period finns preciserade i kursplanen. Handledaren har en central roll i examinationsprocessen genom det professionella omdöme av studentens sociala och didaktiska lärarförmågor som skickas in. Men, det är examinator som är ytterst ansvarig för examinationen och betygssättningen.

Det finns två olika modeller av dokument beroende på vilket år studenten antogs. Studenter som påbörjade sin utbildning före 2015 kan i vissa kurser fortfarande behöva använda den äldre modellen. Dessa äldre modeller bedöms endast för betyg U eller G och det finns olika versioner beroende på vilken utbildningsnivå kursen ligger på: G1, G2, G3, Avancerad nivå.

Underlag inför bedömning

Om problem uppstår

Vid problem om själva VFU-placeringen ska VFU-koordinator kontaktas, gäller problemen kursuppgifters genomförande eller måluppfyllelse ska kursansvarig/examinator kontaktas snarast. Får du kännedom om att en student uteblivit från VFU, måste du snarast föra informationen vidare till VFU-teamet, så att VFU-placeringen kan pausas eller stoppas.

Signalerar handledare eller student att problem uppstått, så försöker VFU-koordinator att hjälpa till med att lösa problemet så snart som möjligt. Vid allvarligare problem så rekommenderas trepartssamtal och handlingsplan, se nedan. Stöd kan fås av VFU-teamet. Det är viktigt att handledaren får stöd och råd om vilka åtgärder som kan var lämpliga. Här är även kursmentorn en viktig resurs för handledaren och studenten.

Handlingsplan inför ny examination av VFU

Student som av kursansvarig/examinator fått underkänt på sin VFU har rätt till ytterligare två examinationstillfällen. Examinator ansvarar för att, tillsammans med studenten, upprätta en ”Handlingsplan för ny examination av VFU”. Detta är ett erbjudande till studenten som studenten kan tacka nej till. En handlingsplan bör innehålla följande och skrivs av parterna tillsammans:

 • studentens namn och VFU-placering
 • vad som fungerar bra
 • vad som fungerar mindre bra
 • vad studenten behöver utveckla/klara av för att nå kursens mål
 • hur studenten ska öva
 • när studenten ska prövas
 • när uppföljning ska ske
 • datum och underskrifter 

Ta stöd i omdömesformuläret och utvecklingsguiden när ni skriver handlingsplanen - detta för att lättare synliggöra de förmågor som studenten ska uppnå. För frågor kring förkunskapskrav för att påbörja VFU-kurs hänvisas till studievägledare eller VFU-koordinator.

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 2

 1. Kursansvarig/Examinator meddelar studenten betyget U. Kursansvarig/Examinator och student går tillsammans igenom bedömningsunderlag som legat till grund för underkännandet. Denna genomgång kan med fördel göras tillsammans med kursmentor. Examinator och student kommer överens om hur lång VFU-perioden ska vara. Som mest kan en denna VFU-period vara det antal dagar som motsvarar provkoden som studenten är underkänd på.
 2. Studenten har rätt till en handlingsplan inför examination 2 av VFU, vilket rekommenderas och det är då examinators ansvar att se till att sådan upprättas. Om en handlingsplan inför ny examinationen upprättas, mejlas en kopia till VFU-koordinator.
 3. Examinator meddelar VFU-koordinator studentens namn och antal dagar som VFU:n ska innefatta. 
 4. Studenten tar kontakt med VFU-koordinator för att planera och beställa ny VFU-plats.
 5. VFU-koordinator beställer ny VFU-period hos VFU-samordnare. När placering är klar att påbörjas skickar koordinator handledares kontaktuppgifter till student och examinator.
 6. Kursansvarig mejlar handledare och student samtliga VFU-dokument som ska användas under VFU:n
 7. Handledaren skickar in omdömesformuläret till examinator, när studenten fullgjort sin VFU-period.
 8. Efter avslutad VFU examinerar examinator.

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 3

 1. Samma som vid examinationstillfälle 2: punkt 1-3.
 2. Inför det tredje examinationstillfället måste studenten kontakta och boka tid för möte hos programansvarig för VFU. Under mötet redovisas och diskuteras hur studenten arbetat med att utveckla de förmågor/färdigheter som underkänts av examinator, samt hur studenten eventuellt kan gå tillväga för att ytterligare förbereda sig för examinationen. Studenten informeras också om att ännu ett tredje underkänt VFU-betyg på samma kurs innebär att studenten inte får fortsätta utbildningen. 
 3. När studenten är redo för VFU, kontaktas VFU-koordinator för att planera och beställa ny VFU-plats.
 4. VFU-koordinator beställer ny VFU-period hos VFU-samordnare. När placering är klar att påbörjas skickar koordinator handledares kontaktuppgifter till student och examinator.
 5. Kursansvarig mejlar handledare och student samtliga VFU-dokument som ska användas under VFU-kursen. Student och handledare rekommenderas även att tillsammans gå
  igenom om handlingsplanen
 6. Handledaren skickar in omdömesformuläret till examinator, när studenten fullgjort sin VFU-period och därefter examinerar examinator.

VFU-teamet