VFU-guide för kursansvariga och kursmentorer

​Är du kursansvarig och/eller examinator för en VFU-kurs? Här finns mycket bra information för dig.

 


Ekonomi Visa/dölj innehåll

Programansvariga har, efter samråd med kursansvariga, tillsammans enats om vilka examinationsformer som ska tillämpas inom respektive program och kurs samt utarbetat ersättningsnivåer.

Observera att det kan ske omfördelningar ute på institutionerna och att ersättning till kursansvariga och övriga deltagande lärare bestäms av institutionen. Prata med studierektor/motsvarande för att få reda på vad som gäller på din institution.

Roller och uppdrag Visa/dölj innehåll

Kursansvarig

Du är som kursansvarig för en VFU-kurs har i ditt uppdrag, med stöd av kursmentor, ansvar för att:

 • uppdatera kursdokument och i samråd med programansvarig välja examinationsform
 • informera studenterna om VFU-uppgifter och annat som de behöver känna till för att kunna genomföra sin VFU
 • skriva ett handledarbrev (beskrivning av kurs, VFU-uppgifter, rutinerna kring omdömesformuläret, kontaktuppgifter och annat som kan vara värdefullt för handledarna.)
 • mejla handledarbrevet, kursuppgifter och omdömesformulär till handledarna cirka två veckor före kursstart
 • se till att den information till handledare är uppdaterad, lättåtkomlig och aktuell på Lisam och på studieinfo 
 • bjuda in kursens handledare till en informationsträff där kursen presenteras och omdömesformulärens skrivningar problematiseras. Gärna digialt via teams.
 • stötta handledare när det uppstår problem under VFU:n som är relaterade till kursuppgifter och bedömning
 • vid behov besöka studenter på deras skolor under VFU-perioderna för att ytterligare följa upp och stötta studenter 
 • sammanväga omdömesformulär från handledare med andra bedömningsunderlag och sätta betyg
 • vid underkänt betyg ansvara för att studenten kallas till ett samtal och att det upprättas en handlingsplan för ny examination av VFU.

Kursmentor

I kursmentors ansvar i samband med VFU-kurser kan ingå att..

 • hålla sig uppdaterad om frågor kopplade till VFU
 • samverka med kursansvarig kring VFU-kursens planering och examination
 • arbeta med planering och uppföljning av de studerandes kursuppgifter under VFU och bistå med underlag för examination
 • följa och stödja studenterna under VFU
 • följa upp med seminarier efter avslutad VFU
 • arbeta med Professions- och utvecklingsguide samt utvecklingsplan i alla dess delar, såsom koppling till kursplan och uppgifter, introduktion, information och uppföljning
 • bistå KA med granskning och sammanställning av handledarunderlag
 • vid behov besöka studenter på deras skolor under VFU-perioderna för att ytterligare följa upp och stötta studenter 

Övriga roller

VFU-koordinator

VFU-koordinatorerna har huvudansvaret för beställning och uppföljning av VFU-platser och samordnar studenters önskemål.

Koordinatorerna arbetar dessutom tillsammans med programansvariga, kursansvariga och programansvarig utbildningsledare för VFU kring utvecklingsfrågor. Det finns en koordinator för varje program. 

VFU-samordnare i kommunen 

I de kommuner som LiU har avtal med finns en VFU-samordnare, vars ansvar är att placera studenter hos handledare och i arbetslag via valwebben, samt att informera handledare, studenter och skolledare om frågor rörande VFU-placering.

Läs mer på webbsidan VFU-Guide för VFU-samordnare

Checklista Visa/dölj innehåll

1. Planera tillsammans med kursmentor

 • Utgå från aktuell kursplan och uppdatera omdömesformulär (se Handledaren lämnar ett omdöme) och examinationsuppgifter. Det finns standardformulär för omdömesformulär som ska användas på samtliga kurser. Kontakta VFU-teamet om du saknar detta formulär. 
 • Utarbeta observationsunderlag och instruktioner om det är flera lärare som ska göra besök eller hålla i trepartssamtal.
 • Uppdatera instruktioner till studenter och handledare
 • Uppdatera kurshemsida på Studieinfo genom att länka info från Lisam
 • Boka salar för VFU-introduktion, VFU-seminarier och eventuellt handledarmöte.

2. Inför kursstart

 • Hämta kontaktuppgifter till handledarna via valwebb
 • Senast två veckor före kursstart: Informera, tillsammans med kursmentor, studenterna om kursupplägg och uppgifter. Påminn om utdrag ur belastningsregister och att de ska kontakta sina handledare senast en vecka före VFU-kursstart.
 • Cirka två veckor före kursstart, mejla ut information till handledarna:
  • handledarbrev
  • omdömesformulär
  • eventuella kursuppgifter
  • länk till VFU-webbsidan (guide för studenter respektive handledare)
  • Bjud eventuellt in handledare till informationsmöte

3. Under VFU

 • Uppmuntra handledarna att ta kontakt om det uppstår problem under VFU:n. 
  • Om en handledare signalerar att en student riskerar att inte nå målen – tag kontakt med handledaren för att ringa in problemen och för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas. Det är viktigt att detta sker så tidigt som möjligt. Ibland kan kursansvarig eller kursmentor behöva åka ut och besöka student och handledare för att skaffa sig en egen uppfattning om problematiken.
 • Kontakta snarast VFU-koordinator om det är studenter som inte trivs eller avviker från VFU:n eller om det är problem kopplat till handledaren. Likaså om du får information om att en student inte kontaktat handledare eller infunnit sig på VFU-platsen.

4. Efter VFU

 • Sammanställ alla bedömningsunderlag och sätt ett sammanfattande betyg. Om det är tveksamheter – kontakta handledare och efterfråga mer information.
 • Påminn handledare som inte skickat in omdömesformulären en vecka efter VFU. 
  • Om studenten varit frånvarande så ska tiden tas igen vid en tid som handledaren och studenten kommer överens om. Handledaren måste ha tillräckligt underlag för att kunna utvärdera studentens förmågor och färdigheter. Enstaka frånvarodag (max 2 om VFU-perioden är minst 3 veckor) kan räknas som planeringstid. Handledaren ska inte skicka in omdömesformuläret förrän all VFU-tid är genomförd. Om student har resterade VFU-dagar kvar att genomföra – fråga gärna handledaren när dessa dagar planerats in.
 • Rapportera in betyg
 • Återkoppla till handledarna. ”Utvärdera” och tacka för deras insats!
 • Ta kontakt med studenter som inte uppnått G och upprätta handlingsplan. 

Övrigt: Studenters skyldigheter och rättigheter

 • Gå igenom ”Studentens rättigheter och skyldigheter” med studenterna. 
 • Det är även viktigt att återkomma till ”överenskommelsen” inför varje ny VFU-period. (se VFU-guide för studenter).

Övrigt: Utdrag ur belastningsregistret

 • Student som gör VFU i förskola och grundskola måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Även en del gymnasierektorer vill se registerutdraget.
 • Det är rektors ansvar att kontrollera att studenten har ett aktuellt utdrag samt arkivera en kopia. Rektor kan bevilja undantag för en student på eget ansvar.
 • Studenterna informeras av universitetet om att de ska beställa ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsen. Utdraget är giltigt i ett år. 
 • Studenten behåller originalet.

VFU-platser Visa/dölj innehåll

Valwebb och Lisam Visa/dölj innehåll

Valwebb

Valwebb är lärarutbildningens administrativa verktyg för placeringar. Där ser studenten sin placering senast två veckor före kursstart.

I Valwebb kan du se vem som är handledare, hitta kontaktuppgifter och skicka e-post till handledare och studenter. Cirka två veckor före kursstart kan du beställa en sändlista till kursens handledare genom att mejla kurskoden till Studieadministratören eller VFU-koordinator (se kontakt längst ner på sidan). Du kan också hämta namnlistor själv genom att följa Manual Valwebb. Om du som kursansvarig inte kan logga in på Valwebb, kontakta programansvarig.

Önskar du bjuda in handledare till informationsträff, så kan det vara lite kort varsel att få inbjudan endast två veckor före. Tag i så fall kontakt med VFU-koordinator, så hjälper de till med att sprida informationen via VFU-samordnarna och informera handledarna redan när de tillfrågas om uppgiften.

Lisam och studieinfo

Lisam är LiU:s intranät för studenter och kurser, där kursansvariga kommunicerar med och lägger upp information till studenterna. Här finns information om fristående kurser, programkurser och program. Då externa personer, såsom handledare och VFU-samordnare, inte kan komma åt VFU-dokument på Lisam, är det viktigt att denna information även publiceras på Studieinfo.

Alla VFU-kursdokument ska finnas publicerade på Studieinfo cirka fyra veckor före kursstart. Lista över programmens VFU-kurser.

Det är därför också jätteviktigt att studenterna under sin VFU regelbundet läser av sin LiU-mejl (eller den mejl de uppgett i Ladok), då det är via den VFU-teamet, handledare och fältet kommunicerar.

VFU-tidens nyttjande Visa/dölj innehåll

Avsikten med VFU-perioderna är att studenten ska följa en handledare på heltid och delta i samtliga möten och arbetsuppgifter som ingår i en lärares/pedagogs arbete, när så är möjligt. Totalt ska studentens arbetstid motsvara ca 40 timmar i veckan i genomsnitt. Om handledaren inte arbetar heltid ska studenten ändå delta på heltid, vilket kräver att handledaren och studenten tillsammans planerar hur resterande tid ska genomföras. Det kan innebära att studenten även följer andra lärare/pedagoger, en klass eller personal på skolan/förskolan/fritidshemmet. 

Minst en timme per vecka avsätts till handledarsamtal.

Studenter i skolan

Studenter i förskola och fritidshem

Planera VFU-perioden

Närvaro

Studentens tillgång till fältet

Ta ett helhetsansvar

VFU-besök Visa/dölj innehåll

Senast under den avslutande VFU-perioden ska studenten få ett besök i verksamheten med efterföljande trepartssamtal av lärare från LiU. Syftet med besöket är främst att observera studenten i verksamheten/ under en lektion för att sedan följa upp och diskutera det som hänt och relatera detta till kursens mål, samt att stötta handledare och student i bedömningsprocessen.

Kursansvarig ansvarar för att planera och organisera besöken. Ta kontakt med VFU-teamet om du behöver råd. Viktigt att tänka på är:

 • I god tid planera bemanning tillsammans med studierektor eller motsvarande.
 • Planera tiden för besöken så att studenten dels har hunnit bli bekant med VFU-platsen och eleverna/barnen och dels har tid kvar att arbeta vidare med de förmågor som i samband med besöket identifieras att ytterligare behöva tränas för att nå mål/högre mål.
 • Utarbeta instruktioner och observations-/frågeprotokoll inför besöken
 • Planera in tid för att träffa besökande LiU-lärare före och efter besöken:
  • Före: gå igenom de dokument och den organisation som ska gälla för besöket
  • Efter: följ upp rapporter från de enskilda besöken och sammanställ erfarenheter
 • Informera handledare och studenter om hur besöken kommer att gå till och vad student och handledare ska förbereda inför besöket. Till exempel:
  • Boka tid och lokal
  • Handledare och student ska ha stämt av omdömesformuläret och förberett eventuella frågor inför besöket
  • Student mejlar skriftlig planering till besökande LiU-lärare 

VFU-besök via Zoom

I de fall där det inte är möjligt med fysiskt besök kan besök genomföras digitalt. VFU-besök kan genomföras med hjälp av Zoom:

 • Besökande lärare bjuder in student och handledare till ett möte. Länk till digitalt möte kan till exempel läggas på Lisam där alla studenter uppmanas att boka in tid på ett schema.
 • Handledare filmar med sin padda/telefon, men har den på ljudlös. Studenten har ingen bild, men har sin mikrofon på. På så sätt kan besökande lärare se vad som händer i rummet och samtidigt höra studenten.
 • ”Besöket” spelas inte in utan ”streamas live”, dvs inget sparas. Därefter är det lämpligt med ett uppföljande trepartssamtal, där samma zoom-länk används.

Länk till instruktioner.

Bedömning Visa/dölj innehåll

Det är kursansvarig lärare eller examinator som ska sätta betyg, inte handledaren. Handledaren lämnar ett omdöme, via omdömesformuläret, som ligger till grund för kursbetyget. Det är viktigt att du som kursansvarig/kursmentor sätter dig in i de förmågor som ska examineras. I vissa kurser bjuder kursansvarig lärare in till informationsträffar där handledarna får lära sig mer om kursens mål och hur dessa ska tolkas och utvärderas under VFU:n. I andra kurser delges denna information via mejl från kursansvarig

De kurser som ges vid LiU kännetecknas av en tydlig integration mellan ämne/områden, didaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under varje VFU-period ska den studerande öva och prövas på tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

Lärandemålen för respektive VFU-period finns preciserade i kursplanen. Handledaren har en central roll i examinationsprocessen genom det professionella omdöme av studentens sociala och didaktiska lärarförmågor som skickas in. Men, det är examinator som är ytterst ansvarig för examinationen och betygssättningen.

Det finns två olika modeller av dokument beroende på vilket år studenten antogs. Studenter som påbörjade sin utbildning före 2015 kan i vissa kurser fortfarande behöva använda den äldre modellen. Dessa äldre modeller bedöms endast för betyg U eller G och det finns olika versioner beroende på vilken utbildningsnivå kursen ligger på: G1, G2, G3, Avancerad nivå.

Omdömesformulär

Professions- och utvecklingsguide

Utvecklingsplan

Om problem uppstår Visa/dölj innehåll

Vid problem om själva VFU-placeringen ska VFU-koordinator kontaktas, gäller problemen kursuppgifters genomförande eller måluppfyllelse ska kursansvarig/examinator kontaktas snarast. Får du kännedom om att en student uteblivit från VFU, måste du snarast föra informationen vidare till VFU-teamet, så att VFU-placeringen kan pausas eller stoppas.

Signalerar handledare eller student att problem uppstått, så försöker VFU-koordinator att hjälpa till med att lösa problemet så snart som möjligt. Vid allvarligare problem så rekommenderas trepartssamtal och handlingsplan, se nedan. Stöd kan fås av VFU-teamet. Det är viktigt att handledaren får stöd och råd om vilka åtgärder som kan var lämpliga. Här är även kursmentorn en viktig resurs för handledaren och studenten.

Handlingsplan inför ny examination av VFU

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 2

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 3

VFU-teamet Visa/dölj innehåll