Äldre människors mediala miljöer

Äldre man med laptop på vårdhem
Wavebreakmedia

Projektet handlar om hur äldre människors berättande kan utgöra en resurs i livet på särskilda boenden. Vi kombinerar forskning om äldre med kultur- och medieproduktion, teknisk utveckling och gestaltning.

Arbetet bygger på en samverkan mellan äldre personer samt personal på ett äldreboende i Norrköping, och forskare vid Linköpings universitet. Målet är att skapa en arena för forskning och utveckling av äldres mediala miljöer, tekniker och boende. 

Forskningsprojektet är i uppbyggnadsfas och finansieras av bidrag från Norrköpingsfonden under perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2020.

Forskningens två delar

Forskningsprojektet Äldre människors mediala miljöer är ett projekt som fokuserar på betydelsen av äldres berättelser i sitt sammanhang i den fysiska boendemiljön.

Projektet är indelat i två delar:

  • Berättelsemiljö på äldreboende
  • En experiment-arena för forskning och utveckling om äldres mediala miljöer

Berättelsemiljö på äldreboende

I projektet samlas äldres berättelser och livserfarenheter in och bearbetas av forskare och medieproducenter från LiU. Dessa berättelser utgör ett starkt verktyg, som erbjuder ett sätt att relevansgöra äldres erfarenheter. De är dessutom av kultur- och stadshistorisk relevans av vikt för ett digitalt kulturarv; äldreboenden kan ses som ett levande minnesmuseum över det sena 1900-talet. 

En framtida experiment-arena för forskning och utveckling om äldres mediala miljöer

En tvärvetenskaplig forsknings- och produktionsgrupp planerar och utvecklar projektet i samverkan med ett utvalt äldreboende. Deltagare är IKOS äldreforskare, kommunikations- och gestaltningsforskare i samarbete med ITN:s laboratorium för organisk elektronik, RISE interactive, samt designer från LiU Malmsten. Syftet med denna del av projektet är att skapa en arena för aktiviteter, innovationer, tjänster och produkter med utgångspunkt i ny teknik, samt i äldres och boendets behov. Tanken är att skapa en medial miljö riktat till de äldre där berättelser samsas med andra produktioner, filmer, TV-program. I denna miljö sker insamling av medieartefakter så att dessa kan framtidssäkras till sitt innehåll, men även tillgängliggöras för äldre.Äldre människors mediala miljöer

Kontakt

Samverkan

Relaterat innehåll