Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC)

ASC bedriver avancerad forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att vår kunskap om åldrandet i ett samhälleligt perspektiv ökar.

ASC bidrar med kunskap om åldrandet både som en social och individuell process i en dynamisk värld, där stora demografiska förändringar är en viktig del av de sociala förändringarna i dagens samhälle – liksom i det framtida samhället. Huvudsakligt fokus för ASCs forskning om åldrande har att göra med förhållandet mellan livslopp och social förändring. Detta komplexa förhållande analyseras på flera nivåer, från samhället som helhet till individen, och samspelet mellan dessa över tid. Utifrån dessa perspektiv forskar ASC om social ojämlikhet, inklusion och exklusion, att åldras med sjukdom och funktionshinder, såväl som att åldras i olika sociala och fysiska kontexter. Forskning vid ASC om demens bedrivs vid Center for Dementia Research (CEDER) och om ålderism och åldersdiskriminering inom ramarna för “ITN EuroAgeism”.

ASC är involverad i fler större forsknings- och utbildningsnätverk som exempelvis “COST Actions of Ageism and on Old-age Social Exclusion”, “The Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health” (SWEAH) och ‘International, multi-disciplinary, multi-sectoral training network on ageism’ EuroAgeism. ASC har vidare nära anknytning till tidskriften Journal of Aging and Social Change (JASC), vars huvudredaktör finns vid ASC. ASC organiserar ”LiU Interdisciplinary Seminar on Ageing Research” (ISAR), tillsammans med ”Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap” (NIV) vid IKE, LiU.

 

Forskning

Forskningsprogram

Tvärvetenskaplig forskning är avgörande för en framgångsrik forskning om åldrande. Vid ASC betonas perspektiv från samhälls- och beteendevetenskap såväl som statskunskap. Forskarna har sin bakgrund i flera akademiska discipliner och integrerar sina perspektiv när de analyserar frågor som har att göra med socialförsäkringssystemet, sociala strukturer, teknologi, ekonomi, geografi, migration, kön, hälsa, och andra områden. För att kunna täcka in alla dessa områden, har ASC initierat forskningssamarbeten med nationella och internationella aktörer inom äldreforskningsområdet.

Forskarna vid ASC använder och utvecklar avancerade metoder och analytiska verktyg inom ramarna för sina respektive traditioner. Kombinationen av avancerade metoder, från statistisk analys till kvalitativa studier, gör det möjligt att bedriva en avancerad forskning vid ASC.

Forskningen vid ASC om åldrande och social förändring utgår från relationen mellan livsloppet och sociala förändringar, inom tre breda områden:

• Tematiskt område I: Åldrande och sociala strukturer.
Det ojämlika åldrandet, social integration, social exklusion och förändringar av välfärdssystemet.

• Tematiskt område II: Åldrandet mellan hälsa och sjukdom.
Hälsa, sjukdom, vård, stödbehov vid ett liv med sjukdom

• Tematiskt område III: Åldrandet i ett sammanhang.
Förändringar av sociala, tekniska och rumsliga kontexter

Länk till Forskningsprogram (pdf)

Bild från en stad med människor som sitter vid ett bord.

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring

Forskningsmiljön Åldrande och social förändring bedriver forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Miljön erbjuder studier inom fältet och bidrar till en ökad kunskap om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv.

Utbildning

Forskarutbildning

LiU erbjuder ett forskarutbildningsprogram i åldrande och social förändring vars syfte är att utvidga och fördjupa de teoretiska och metodologiska kunskaperna genom en ökad förståelse av åldrande som ett forskningsområde. Forskarutbildningen sker i nära samspel med pågående forskningsprojekt.

Målet för forskarutbildningsprogrammet är att utveckla och fördjupa doktorandens kunskaper inom området åldrande och social förändring, både vad gäller teorier och metodologi. För att bli antagen till forskarutbildningsprogrammet krävs utmärkta resultat från tidigare studier och en förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Det allmänna kravet för att bli antagen är minst 240 hp från tidigare studier.

Vid sidan om forskarutbildningen finns också en möjlighet för postdoc forskare att utveckla sin akademiska karriär i en inspirerande forskningsmiljö efter en doktorsexamen vid något universitet.

Forskare vid ASC ansvarar för masterprogrammet Ageing and Social Change samt bidrar till grundutbildningar vid Linköpings universitet med kurser om äldre och social förändring.

Utbildning

Masterprogram

Om du vill bidra till ett hållbart samhälle för de äldre och öka deras välbefinnande - då är det här rätt mastersprogram för dig. Du delta i undervisningen på campus eller på distans.

Programkurser som du även kan läsa som fristående kurser (på distans eller på campus)

Fristående kurs

Aktuellt

Nyheter

Bild på äldre persons händer som håller en Iphone

Utvärderingar kan missa äldre – risk att digitala verktyg överskattas

När utvärderingar görs av digital teknik i vården, deltar vissa grupper äldre i lägre omfattning. Det kan göra att utvärderingarna överskattar de positiva effekterna av tekniken, det  visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.


Artikel i Läkartidningen
Äldre man vid dator

Forskning om exkludering i det sena arbetslivet får ytterligare 8,7 miljoner kronor

Hur kan det sena arbetslivet bli mer inkluderande och jämlikt? Det undersöker forskare i ett forskningsprogram som nu beviljats 8,7 miljoner kronor från Forte för att fortsätta i fas två.

Två kvinnor sitter på en bänk och tittar ut över vattnet.

Forskning ger nya perspektiv på social isolering bland äldre personer

Sociala relationer är viktiga för människan. Men det innebär inte att ensamhet alltid är skadlig. Ny forskning visar att relativt få äldre personer är ensamma och att en betydande del av dem är nöjda med sin ensamhet.

Två personer tittar på en bioduk.

Äldre människors berättelser lyfts med nya tekniker

Att berätta om sina minnen kan vara svårt. Forskare vill underlätta för äldre personer att dela sina minnen och samtidigt göra kultur till en del av vardagen. Det har de gjort bland annat genom en interaktiv bok, en utställning och en VR-upplevelse.

Äldre kvinna talar med läkare via dator

Risk för att överskatta digital teknik i vården

En avhandling visar att utvärderingar av digital teknik i vården kan förstärka digitala ojämlikheter. Vissa grupper ur den äldre befolkningen deltar i mindre utsträckning i utvärderingar av teknik, vilket gör att utvärderingarna blir missvisande.

Ett flöde av människor som går. Bilden är suddig och visar på rörelse.

Fokus på åldrande och social förändring i nytt masterprogram

Världens befolkning lever allt längre. Vilka utmaningar och möjligheter innebär det? Hur skapar vi hållbara samhällen och säkerställer en äldre befolknings välbefinnande? I det nya programmet i åldrande och social förändring är de frågorna centrala.

Seminarier och konferenser

Kontakta oss

Organisation