Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC)

ASC bedriver avancerad forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att vår kunskap om åldrandet i ett samhälleligt perspektiv ökar.

ASC bidrar med kunskap om åldrandet både som en social och individuell process i en dynamisk värld, där stora demografiska förändringar är en viktig del av de sociala förändringarna i dagens samhälle – liksom i det framtida samhället. Huvudsakligt fokus för ASCs forskning om åldrande har att göra med förhållandet mellan livslopp och social förändring. Detta komplexa förhållande analyseras på flera nivåer, från samhället som helhet till individen, och samspelet mellan dessa över tid. Utifrån dessa perspektiv forskar ASC om social ojämlikhet, inklusion och exklusion, att åldras med sjukdom och funktionshinder, såväl som att åldras i olika sociala och fysiska kontexter. Forskning vid ASC om demens bedrivs vid Center for Dementia Research (CEDER) och om ålderism och åldersdiskriminering inom ramarna för “ITN EuroAgeism”.

ASC är involverad i fler större forsknings- och utbildningsnätverk som exempelvis “COST Actions of Ageism and on Old-age Social Exclusion”, “The Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health” (SWEAH) och ‘International, multi-disciplinary, multi-sectoral training network on ageism’ EuroAgeism. ASC har vidare nära anknytning till tidskriften Journal of Aging and Social Change (JASC), vars huvudredaktör finns vid ASC. ASC organiserar ”LiU Interdisciplinary Seminar on Ageing Research” (ISAR), tillsammans med ”Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap” (NIV) vid IKE, LiU.

 

Forskningsprogram

Forskningsprogram

Tvärvetenskaplig forskning är avgörande för en framgångsrik forskning om åldrande. Vid ASC betonas perspektiv från samhälls- och beteendevetenskap såväl som statskunskap. Forskarna har sin bakgrund i flera akademiska discipliner och integrerar sina perspektiv när de analyserar frågor som har att göra med socialförsäkringssystemet, sociala strukturer, teknologi, ekonomi, geografi, migration, kön, hälsa, och andra områden. För att kunna täcka in alla dessa områden, har ASC initierat forskningssamarbeten med nationella och internationella aktörer inom äldreforskningsområdet.

Forskarna vid ASC använder och utvecklar avancerade metoder och analytiska verktyg inom ramarna för sina respektive traditioner. Kombinationen av avancerade metoder, från statistisk analys till kvalitativa studier, gör det möjligt att bedriva en avancerad forskning vid ASC.

Forskningen vid ASC om åldrande och social förändring utgår från relationen mellan livsloppet och sociala förändringar, inom tre breda områden:

• Tematiskt område I: Åldrande och sociala strukturer.
Det ojämlika åldrandet, social integration, social exklusion och förändringar av välfärdssystemet.

• Tematiskt område II: Åldrandet mellan hälsa och sjukdom.
Hälsa, sjukdom, vård, stödbehov vid ett liv med sjukdom

• Tematiskt område III: Åldrandet i ett lokalt sammanhang.
Förändringar av sociala, tekniska och rumsliga kontexter

Länk till Forskningsprogram (pdf)

Forskarutbildning och grundutbildning

Sedan 2001 har vi ett forskarutbildningsprogram i åldrande och social förändring vars syfte är att utvidga och fördjupa de teoretiska och metodologiska kunskaperna genom en ökad förståelse av åldrande som ett forskningsområde.

Forskarutbildningen sker i nära samspel med pågående forskningsprojekt. Målet för forskarutbildningsprogrammet är att utveckla och fördjupa doktorandens kunskaper inom området åldrande och social förändring, både vad gäller teorier och metodologi. För att bli antagen till forskarutbildningsprogrammet krävs utmärkta resultat från tidigare studier och en förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Det allmänna kravet för att bli antagen är minst 240 hp från tidigare studier.

Vid sidan om forskarutbildningen finns också en möjlighet för postdoc forskare att utveckla sin akademiska karriär i en inspirerande forskningsmiljö efter en doktorsexamen vid något universitet.

Forskare vid ASC ansvarar för masterprogrammet Ageing and Social Change samt bidrar till grundutbildningar vid Linköpings universitet med kurser om äldre och social förändring.

Aktuellt

Nyheter

På gång

9 juni 2023

Disputation inom åldrande och social förändring: Elias Ingebrand

kl. 09.00 – 13.00 K4, Kåkenhus, Campus Norrköping

Seminarier och konferenser

Kontakta oss

Organisation