Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC)

ASC bedriver avancerad forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att vår kunskap om åldrandet i ett samhälleligt perspektiv ökar.

ASC bidrar med kunskap om åldrandet både som en social och individuell process i en dynamisk värld, där stora demografiska förändringar är en viktig del av de sociala förändringarna i dagens samhälle – liksom i det framtida samhället. Huvudsakligt fokus för ASCs forskning om åldrande har att göra med förhållandet mellan livslopp och social förändring. Detta komplexa förhållande analyseras på flera nivåer, från samhället som helhet till individen, och samspelet mellan dessa över tid. Utifrån dessa perspektiv forskar ASC om social ojämlikhet, inklusion och exklusion, att åldras med sjukdom och funktionshinder, såväl som att åldras i olika sociala och fysiska kontexter. Forskning vid ASC om demens bedrivs vid Center for Dementia Research (CEDER) och om ålderism och åldersdiskriminering inom ramarna för “ITN EuroAgeism”.

ASC är involverad i fler större forsknings- och utbildningsnätverk som exempelvis “COST Actions of Ageism and on Old-age Social Exclusion”, “The Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health” (SWEAH) och ‘International, multi-disciplinary, multi-sectoral training network on ageism’ EuroAgeism. ASC har vidare nära anknytning till tidskriften Journal of Aging and Social Change (JASC), vars huvudredaktör finns vid ASC. ASC organiserar ”LiU Interdisciplinary Seminar on Ageing Research” (ISAR), tillsammans med ”Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap” (NIV) vid IKE, LiU.

 

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll