Praktikarkitekturer i interprofessionell hälso- och sjukvårdsutbildning, ALLin4IPE

En grupp med människor som samtalar
Emma Busk Winquist

ALLin4IPE

I Sverige men också globalt inom hälso-och sjukvårdens organisationer betonas vikten av att ha interprofessionell kompetens, dvs kunna samarbeta med olika yrkesföreträdare.

Detta för att säkerställa patientsäkerhet och kunna hantera förändringar och nya krav i arbetslivet. Det är viktigt att studenter inom hälso-och sjukvårdens professionsutbildningar redan under sin utbildning får träna på samarbete men det saknas kunskap om hur man på bästa sätt ska designa interprofessionella utbildningsinslag.

Vi är en internationell forskargrupp från Sverige, Norge, Australien och Nya Zeeland som gemensamt vill studera interprofessionell utbildning (IPE) med särskilt fokus på praktisk utbildning till verksamhetsförlagd utbildning, dvs när studenter genomför praktiska inslag i olika hälso-och sjukvårdssammanhang. Forskning om interprofessionell utbildning visar en mångsidig bild och det saknas forskningssamverkan om hur man på bästa sätt kan utforma och utveckla IPE i professionsutbildningar inom hälso-och sjukvård.

​​Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att identifiera hur IPE uppstår när det integreras i praktisk utbildning på lokala platser inom hälso- och sjukvårdsorganisationer i Sverige, Norge, Australien och Nya Zeeland. Forskargruppen har lång erfarenhet att forska om interprofessionellt lärande och samverkan på nationell nivå och vill nu tillsammans skapa en robust kunskapsbas för hur man bäst designar interprofessionellt lärande för studenter inom hälso-och sjukvårdsutbildningar.
En bild på skor
Interprofessional shoes.

Forskning

Forskningsdesign

Vår forskningsdesign är baserad på fokuserad etnografi och vi genomför fallstudier i respektive land. Vi utgår från ett gemensamt teoretiskt ramverk kring praktikarkitekturer.
​​Denna design möjliggör att vi kan identifiera jämförbara dimensioner mellan de lokala platserna för praktisk utbildning och tillsammans analysera kärnfrågor som är avgörande för utformningen av IPE. Deltagande observation är den primära datainsamlingsmetoden där vi vill studera studenters samarbete när de tillsammans planerar och genomför möten med patienter. Vi kommer också att genomföra informella samtal och dokumentanalyser.

Finansiering

Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet under åren 2023-2026. (Utbildningsvetenskap).

Forskargrupp

Kommande aktiviteter